‘Our Father, Hallowed be your name’ (Troverete il testo in italiano ed in albanese in fondo alla pagina) Hallowed be thy name

Father, may your name be made holy! It is not immediately evident what we are praying for in this petition: certainly God does not need our prayers so that his name is made holy, it is holy of itself and cannot be made holier by our prayer.

John Cassian, writing in the 5th century, says this about this petition: ‘The hallowing of God is our perfection. And so when we say to him: “Hallowed be your name,” we are saying in other words: Make us such, Father, that we may deserve to understand and grasp how great your hallowing is and, of course, that you may appear as hallowed in our spiritual way of life. This is effectively fulfilled in us when “people see our good works and glorify our Father who is in heaven”.

On the one hand we are asking to recognise ever more our Father’s loving, powerful presence among us and within us: he is our Father, and we pray that this fact may take real and deep roots in our hearts and minds. May this relationship grow stronger, may our steps be enlightened by this loving presence of our Father in our life. We aspire to join the angels, saying, ‘Holy, holy, holy’.

These words also remind us of what Jesus said shortly before teaching us the Our Father: ‘In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven’. (Mt 5:16) We do not perform good deeds to impress others, even less to impress God, but it is only natural that if we lead good lives others will be attracted to give glory to our Father in heaven. We pray to lead good lives so that our witness may enable more men and women to recognise God’s name as holy.

As we pray the Our Father we realise how our prayer and the way we live are closely united. Moreover this petition makes us ask ourselves to what extent we really wish that all may come to know God, or whether we are content that we have a good relationship with him. We are reminded of Jesus’ last command before he ascended into heaven, to make this good news of God’s love known by all peoples so that God’s name may be hallowed by all.

As part of this Lenten journey, you can pray the Our Father every day, slowly and gently, dwelling on the different petitions. Find a good time, not too long, not too short, at a point of the day and in a place where you feel calm and quiet: as soon as you wake up, or before going to sleep, or popping into a church for a couple of minutes. You will be rewarded a hundredfold.

With each post you will find a short video/song which may help you with your prayer. Today’s choice is a popular hymn written by Reginald Heber, music by John B Dykes (1823 – 1876). Simply click on the image below to watch and listen:

‘Padre nostro, sia santificato il tuo nome’

Padre, possa il tuo nome essere reso santo! Non è immediatamente evidente per cosa stiamo pregando in questa supplica: di certo Dio non ha bisogno delle nostre preghiere perché il suo nome sia reso santo, è santo in se stesso e non può essere reso più santo dalle nostre preghiere.

Giovanni Cassiano, scrivendo nel quinto secolo, dice riguardo a questa supplica: Santificare Dio è la nostra perfezione. Per cui quando gli diciamo: “Sia santificato il tuo nome” in altre parole diciamo: Fa’, Padre, che possiamo meritare di capire e comprendere quanto è grande santificare te e quindi, ovviamente, che tu possa essere santificato dal nostro modo spirituale di vivere. Questo in effetti si realizza in noi quando “le persone vedono le nostre buone opere e glorificano il Padre nostro che è nei cieli”.

Da una parte stiamo chiedendo di riconoscere sempre più l’amore di nostro Padre, la sua potente presenza fra noi e dentro di noi: Egli è nostro Padre e noi preghiamo che questo fatto metta reali e profonde radici nei nostri cuori e nelle nostre menti. Possa questa relazione crescere più forte, possano i nostri passi essere illuminati dalla sua amorosa presenza di Padre nella nostra vita. Aspiriamo ad unirci agli angeli nel dire: ‘Santo, santo, santo’.

Queste parole ci ricordano inoltre quello che Gesù brevemente ha detto prima di insegnarci il Padre Nostro: ‘Allo stesso modo splenda la vostra luce davanti agli altri, perché possano vedere le vostre buone opere e dare gloria al vostro Padre che è nei cieli’. (Mt 5,16) Non facciamo opere buone per impressionare gli altri, tanto meno per impressionare Dio, ma, semplicemente, è naturale che se conduciamo buone vite gli altri saranno attratti a glorificare nostro Padre che è nei cieli. Preghiamo per condurre delle buone vite in modo che la nostra testimonianza permetta a più uomini e donne di riconoscere il nome di Dio come santo.

Mentre preghiamo il Padre Nostro ci accorgiamo di come la nostra preghiera e il nostro modo di vivere siano strettamente collegati. Inoltre questa supplica ci fa domandare a noi stessi fino a che punto desideriamo davvero che tutti possano conoscere Dio, o se ci accontentiamo di avere noi una buona relazione con Lui. Ci ricorda l’ultimo comando di Gesù prima della sua ascensione al cielo, di far conoscere la buona notizia dell’amore di Dio a tutti i popoli, così che il nome di Dio possa essere santificato da tutti.

Come parte di questo viaggio quaresimale, puoi pregare il Padre Nostro ogni giorno, lentamente e dolcemente, sostando sulle diverse richieste. Cerca un tempo buono, non troppo lungo, non troppo breve, ogni volta ad un orario e in un luogo dove ti senti in pace e tranquillità, appena ti svegli, o prima di andare a dormire, o facendo un salto in una chiesa per un paio di minuti. Sarai ricompensato cento volte tanto.
________________

‘Ati ynë, u shenjtëroftë emri Yt’

Atë, i shenjtë qoftë emri Yt! Nuk është menjëherë e qartë se çfarë po kërkojmë në këtë lutje : padyshim që Zotit nuk i duhen lutjet tona për të qenë i shenjtë. Ai është i shenjtë dhe nuk shenjtërohet më shumë nga lutjet tona.

John Cassian, shkrimtar i shekullit të V thotë  kështu për këtë lutje :‘shenjtëria e Zotit është përsosmëria jonë  dhe kështu kur ne i themi Atij  “U shenjtëroftë emri Yt” , ne jemi duke thënë me fjalë të tjera , na bëj o Zot , që të meritojmë të kuptojmë sa me mirë, se sa e madhe është shënjteria jote, duke e shfaqur atë në jetën tonë shpirtërore. Atëherë është përmbushur plotësisht në ne thenia “ kur  njerëzit shohin veprat tona të mira e lëvdojnë Atin tonë që është në qiell.”

Nga njëra anë ne po kërkojmë të njohim gjithnjë e më shumë praninë e dashur dhe të fuqishme të Atit në mesin tonë dhe brënda nesh: Ai është Ati ynë dhe ne lutemi që ky fakt të ketë rrënjë të vërteta dhe të thella në zemrat dhe mendjet tona. U rrittë më e fortë kjo marrëdhënie, dhe u ndriçofshin hapat tanë nga kjo prani e dashur e Atit në jetën tonë. Ne synojmë të bashkohemi me engjëjt, duke thënë, ‘Shenjtë, shenjtë, shenjtë’.

Këto fjalë na kujtojnë edhe atë që tha Jezusi pak para se të na mësonte lutjen Ati ynë: ‘Ashtu, të shndrisë edhe drita juaj para njerëzve, që t’i shohin veprat tuaja të mira dhe ta lavderojnë Atin tuaj që është në qiell’. (Mt 5:16) Ne nuk kryejmë vepra të mira për t’u dukur tek të tjerët, madje edhe më pak për tu dukur para Hyjit, por natyrisht nëse ne udhëheqim një jetë të mirë, do te jemi te pëlqyer , atëherë edhe të tjerët do ta lavdërojnë Atin tonë në qiell. Lutemi që jeta jonë të jetë e udhëhequr nga e mira në mënyrë që dëshmia e jetës tonë të ftojë më  shumë burra e gra ,të njohin emrin e Atit tonë si të shenjtë.

Ndërsa lutemi  Ati ynë, kuptojmë se si kjo lutje dhe mënyra  jonë e të jetuarit  janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën . Për më tepër kjo lutje na bën të pyesim veten se deri në çfarë mase dëshirojmë që të gjithë ta njohin Hyjin ose sa ne jemi të kënaqur me marrëdhënien e mirë që kemi me Të. Ne kujtojmë urdhrin e fundit të Jezusit para se të ngjitej në qiell, për ta bërë këtë lajm të mirë të dashurisë së Zotit, të njohur nga të gjithë popujt, që emri i Zotit të shenjtërohet nga të gjithë.

Gjatë e udhëtimit të kohës së Kreshmëve, ti mund të lutesh “Ati  Yne …” çdo ditë ,ngadalë e butësisht, duke  shpalosur përpara Tij  lutjet  dhe nevojat  e tua të ndryshme. Gjej një kohë të përshtatshme, jo shumë të gjate , por dhe jo të shkurter , në një moment gjatë ditës, në një vend ku të ndjehesh i çlodhur dhe i qetë ,sapo të ngrihesh në mëngjes ose para se të shkosh per të fjetur , ose duke u futur në kishë për disa minuta. Ti do të shpërblehesh njëqinfish.