(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [9] – Coronavirus and ecological conversion

In less than a month our lives and our lifestyles have been through some radical changes that would have previously seemed unthinkable. As more and more restrictions to our free movement are put in place we are surprised how easy these measures have been to implement and how receptive we all seem to have been to them.

We are able to accept these intrusions into our private space and our freedom for the sake of something we acknowledge of superior value. This is a global crisis that can only be resolved by a global response, one that requires sacrifices from all of us, and from which no one, however rich or powerful, is protected. Of course, the differences between the rich and the poor, and between the rich and the poor countries, now become more evident than ever.

At the same time, there are pleasant surprises too: we discover how adaptable we are, how creative in adversity. We rediscover the simple pleasures of life, we realise that what counts is not only what we do but the spirit with which we do it. Others count a lot for me, even those I do not  know, sometimes even more than myself. I find myself reflecting more on what is really of lasting value in life, I am reminded that relationships are more precious than possessions.

I discover the joy and deep satisfaction of giving myself for others,  accepting restrictions for the sake of others. Our leaders have also discovered they can appeal not only to our selfish interests but also to our values.

We do not seem to control every aspect of our existence, as we sometimes think, and technology alone cannot solve our deepest problems.

We all wonder to what extent will the coronavirus pandemic change us interiorly. Once the crisis is over, will we return to what we were a few weeks ago, or will we discover we have become better,  more generous persons? Will it make our ecological conversion easier?

There are so many similarities, and the present crisis has shown citizens and leaders alike that we are capable of much more than we had previously thought if we are well motivated and informed. Fear can never be our ultimate motivation, but now we know we are capable of making great sacrifices for the sake of the common good, that science is not omnipotent, and that our way of life is much more fragile than we like to think, however rich we are.

ACT… Think of some small restriction that you can do for the sake of others, and remember to keep it up even after this pandemic has passed.

VIEW…. Today’s video – ‘Letter from COVID-19 – A Message to humans’

______________________

Coronavirus e  conversione ecologica

In meno di un mese le nostre vite e i nostri stili di vita hanno subito cambiamenti radicali, prima impensabili. Dal momento che sono state imposte restrizioni sempre maggiori ai nostri spostamenti, siamo sorpresi di come sia stato facile che queste misure siano state attuate e di come tutti noi le abbiamo recepite.

Siamo in grado di accettare queste intrusioni nella nostra libertà e nel nostro spazio privato in funzione di un bene che riteniamo superiore. E’ una crisi globale che può essere risolta solo con una risposta globale, che richiede sacrifici da parte di tutti e da cui nessuno, per quanto ricco o potente, è esentato. Naturalmente, le differenze fra ricchi e poveri e fra nazioni ricche e nazioni povere ora diventano più evidenti che mai.

Tuttavia ci sono anche sorprese piacevoli: scopriamo quanto siamo capaci di adattarci, quanto siamo creativi nelle avversità. Riscopriamo i piaceri semplici della vita, ci accorgiamo che ciò che conta non è tanto ciò che facciamo, ma lo spirito con cui lo facciamo. Che gli altri sono molto importanti per me, anche quelli che non conosco, a volte più di me stesso. Mi trovo a riflettere maggiormente su ciò che ha valore duraturo nella vita e mi viene ricordato che le relazioni sono più preziose di ciò che si possiede.

Scopro la gioia e la soddisfazioni profonda di donarmi agli altri e di accettare le restrizioni per il bene degli altri. Anche i nostri governanti hanno scoperto che possono far appello non solo ai nostri interessi egoistici, ma anche ai nostri valori.

Ci accorgiamo che non possiamo controllare ogni aspetto della nostra esistenza, come a volte pensiamo, e che la tecnologia da sola non può risolvere i nostri problemi più gravi.

Tutti ci domandiamo fino a che punto la pandemia di coronavirus ci cambierà interiormente. Una volta che la crisi sarà finita. Torneremo a ciò che facevamo poche settimane fa, o scopriremo di essere diventati migliori, persone più generose? La crisi faciliterà la nostra conversione ecologica?

Ci sono molte somiglianze: la crisi attuale ha mostrato che tutti noi, cittadini e governanti, siamo capaci di fare molto più di ciò che pensavamo prima se siamo ben informati e motivati. La paura non può mai essere la motivazione più forte. Ora sappiamo di essere capaci di fare grandi sacrifici per il bene comune, che la scienza non è onnipotente e che la nostra vita è più fragile di ciò che crediamo, per quanto ricchi possiamo essere.

(Translated by Maria Fiore)

___________________

Koronavirus dhe transformimi ekologjik

Në më pak se një muaj jeta dhe stili i jetesës tonë kanë kaluar nëpër disa ndryshime rrënjësore, të cilat më parë do të dukeshin të paimagjinueshme. Ndërsa vendosen gjithnjë e më shumë kufizime për lëvizjen tonë të lirë, ne jemi të befasuar  per faktin se sa lehtë kanë qenë për ti zbatuar këto masa dhe sa pranues duket se kemi qenë për to, të gjithë ne.

Ne jemi në gjendje t’i pranojmë këto ndërhyrje në hapësirën tonë private dhe lirinë tonë për hir të diçkaje që ne e pranojmë me vlerë superiore. Kjo është një krizë globale që mund të zgjidhet vetëm me një përgjigje globale, e cila kërkon sakrifica nga të gjithë ne, dhe nga e cila nuk mbrohet askush, sado i pasur apo i fuqishëm. Sigurisht, ndryshimet midis të pasurve dhe të varfërve, dhe midis vendeve të pasura dhe të varfëra, tani bëhen më të dukshme se kurrë.

Në të njëjtën kohë, ka edhe surpriza të këndshme: ne zbulojmë se sa të pershtatshem jemi dhe sa krijues në vështirësi. Ne rizbulojmë kënaqësitë e thjeshta të jetës, e kuptojmë se ajo që ka rëndësi nuk është vetëm ajo që ne bëjmë, por shpirti me të cilën e bëjmë. Të tjerët mbeshteten shumë tek une, madje edhe ato që nuk i njoh, ndonjëherë edhe më shumë se vete unë. Unë e gjej veten duke reflektuar më shumë mbi atë që është me të vërtetë me vlerë të qëndrueshme në jetë, unë jam i  bindur se marrëdhëniet janë më të çmuara sesa pasuritë.

Une zbuloj gëzimin dhe kënaqësinë e thellë qe ndjej kur jap veten time për të tjerët, duke pranuar kufizime për hir të të tjerëve. Udhëheqësit tanë kanë zbuluar gjithashtu se ata mund të apelojnë jo vetëm për interesat tona egoiste, por edhe për vlerat tona.

Ne nuk duket se kontrollojmë çdo aspekt të ekzistencës sonë, siç mendojmë ndonjëherë, dhe jo vetem teknologjia mund të zgjidhë problemet tona më të thella.

Të gjithë pyesim veten se në çfarë mase do të na ndryshojë pandemia e koronavirusit nga brenda. Sapo të përfundojë kriza, a do të kthehemi në ato që ishim disa javë më parë, apo do të zbulojmë se jemi bërë persona më të mirë, më bujarë? A do ta bëjë më të lehtë transformimin tonë ekologjik?

Ka kaq shumë ngjashmëri, dhe kriza e tanishme u ka treguar qytetarëve dhe udhëheqësve njësoj që ne jemi të aftë për shumë më tepër sesa kishim menduar më parë ,nëse jemi te mirë motivuar dhe të informuar. Frika nuk mund të jetë kurrë motivimi ynë përfundimtar, por tani e dimë se jemi të aftë të bëjmë sakrifica të mëdha për hir të së mirës së përbashkët, që shkenca nuk është e plotfuqishme, dhe se mënyra jonë e të jetuarit është shumë më e brishtë sesa na pëlqen të mendojmë, sado të pasur te jemi.

(Translated by Elizabeta Murcaj)