(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

[7] – Stepping beyond: A journey of peace among religions

What would the world be like if all the religions everywhere were to come together and work for the recognition of every person’s dignity! What a huge impact we would have.

This was one of St John Paul’s happiest intuitions, and we all remember the world religious leaders meeting at Assisi to pray for peace. Pope Francis, in the last chapter of Fratelli tutti extends the same invitation to work together for human fraternity and social friendship.

We live in an era where human dignity and equality are accepted values, at least on paper. It was not always so. Yet recognising our equality and professing that we are all brothers and sisters, somehow linked together in one big family, are two different things.

Ultimately, the real foundation that we are all brothers and sisters lies in our belief that we are all children of the same Father: ‘only with this awareness that we are not orphans, but children, can we live in peace with one another’. (FT 272). Reason can grasp the equality of all human beings, but it can never establish fraternity.

Yet collaborating with other religions does not come spontaneously to us. Religious beliefs have to do with what we hold to be the truth, the vital truth that impacts our lives. They also define who we believe we are, our identity, often mixed with long histories of conflicts and tensions. Too often we understand ourselves in contrast with the others so that collaboration can feel threatening and confusing.

Actually, we can only reach out to others when we are sure of our identity and our beliefs. ‘For us the wellspring of human dignity and fraternity is in the Gospel of Jesus Christ. From it, there arises…the primacy given to relationship, to universal communion with the entire human family, as a vocation of all.’

‘[Yet] the Church esteems the ways in which God works in other religions, and rejects nothing of what is true and holy in these religions. She has a high regard for their manner of life and conduct, their precepts and doctrines.’ (FT 277)

On Christmas night the angels proclaimed peace to all those of good will, not only to those of a particular religion. And God chose the wise men from the East to bring the news to Jerusalem that the king of the Jews was born.

Our lives often brings us in contact with others of different religions. If you reach out this Christmas season, you will be surprised by how much we have in common!

FURTHER READING & AUDIO-VISUAL AID: The first video below talks about a very important document signed by His Holiness Pope Francis and The Grand Imam of Al-Azhar in February 2019- You can find the full document here: A Document on Human Fraternity for world peace and living together.


  • Andiamo oltre: un cammino di pace fra le religioni

Come potrebbe essere il mondo se tutte le religioni di ogni luogo si incontrassero e lavorassero per il riconoscimento della dignità di ogni essere umano! Che grande impatto avrebbe.

Questa è stata una delle intuizioni più felici di papa Giovanni Paolo e tutti ricordiamo l’incontro di Assisi in cui i capi religiosi si sono incontrati a pregare per la pace. Papa Francesco, nell’ultimo capitolo della Fratelli tutti estende l’ invito a lavorare insieme per la fraternità umana e l’amicizia sociale.

Viviamo in un’epoca in cui la dignità umana e l’eguaglianza sono valori accettati, almeno sulla carta. Non è stato sempre così. Tuttavia riconoscere la nostra eguaglianza e affermare che siamo tutti fratelli e sorelle, in certo modo tutti uniti in una grande famiglia, sono due cose diverse.

In ultima analisi, il vero fondamento di essere tutti fratelli e sorelle risiede nella fede di essere tutti figli dello stesso Padre: ‘soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può vivere in pace fra noi’. (FT 272). La ragione può cogliere l’eguaglianza di tutti gli esseri umani, ma non può mai stabilire la fraternità.

Tuttavia collaborare con altre religioni non ci viene spontaneo. Le fedi religiose esprimono ciò che ritengono essere la verità, quella verità vitale che incide nella propria vita. Esse definiscono anche chi crediamo di essere, la nostra identità, spesso mischiata a lunghe storie di conflitti e tensioni. Troppo spesso capiamo noi stessi in contrasto con gli altri, cosicché la collaborazione può essere percepita come una minaccia e fonte di confusione.

In realtà, possiamo tendere la mano agli altri solo quando siamo certi della nostra identità e della nostra fede. ‘Per noi la fonte della dignità umana e della fraternità risiede nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso, lì sorge… il primato dato alle relazioni, alla comunione universale con l’intera famiglia umana, come vocazione di tutti.’

‘[Tuttavia] la Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine.’ (FT 277)

Nella notte di Natale gli angeli annunciano la pace a tutti gli uomini di buona volontà, non solo agli appartenenti ad una religione particolare. E Dio sceglie dei sapienti dell’Oriente per portare a Gerusalemme la notizia che è nato il re dei Giudei.

La vita spesso ci mette a contatto con persone di religioni diverse. Se tendiamo la mano in questo tempo di Natale saremo sorpresi di quanto abbiamo in comune!

  • Duke shkuar përtej: një udhëtim paqeje midis feve

Si do të ishte bota nëse të gjitha fetë kudo do të bashkoheshin dhe do të punonin për njohjen e dinjitetit të çdo personi! Çfarë impakti të madh do të kishim.

Kjo ishte një nga intuitat më të gëzueshme të Shën Gjon Palit dhe të gjithë ne kujtojmë udhëheqësit fetarë botërorë kur u takuan në Asizi për t’u lutur për paqe. Papa Françesku, në kapitullin e fundit të Fratelli tutti  bën të njëjtën ftesë për të punuar së bashku për vëllazërinë njerëzore dhe miqësinë sociale.

Ne jetojmë në një epokë ku dinjiteti njerëzor dhe barazia janë vlera të pranuara, të paktën në letër. Nuk ka qënë gjithmonë kështu. Megjithatë, njohja e barazisë sonë dhe pohimi se të gjithë jemi vëllezër e motra, disi të lidhur së bashku në një familje të madhe, janë dy gjëra të ndryshme.

Në fund të fundit, thelbi i vërtetë që të gjithë jemi vëllezër dhe motra qëndron në besimin tonë se të gjithë jemi fëmijë të të njëjtit Atë: ‘ vetëm me këtë vetëdije që nuk jemi jetimë, por fëmijë, mund të jetojmë në paqe me njëri-tjetrin ’. (FT 272). Llogjika jonë mund të kuptojë barazinë e të gjitha qenieve njerëzore, por kurrë nuk mund të themelojë vëllazërinë.

Megjithatë bashkëpunimi me fetë e tjera nuk na vjen spontanisht. Besimet fetare kanë të bëjnë me atë që ne e konsiderojmë të vërtetën, të vërtetën jetësore që ndikon në jetën tonë. Ato gjithashtu përcaktojnë se kush besojmë se jemi, identitetin tonë, shpesh i përzier me histori të gjata konfliktesh dhe tensionesh. Shumë shpesh ne e gjejmë veten në kontrast me të tjerët dhe në këtë mënyrë bashkëpunimi mund të ndihet kërcënues dhe konfuz.

Në të vërtetë, ne mund të arrijmë tek të tjerët vetëm kur jemi të sigurt për identitetin tonë dhe bindjet tona. ‘Për ne burimi i dinjitetit dhe vëllazërisë njerëzore është në Ungjillin e Jezu Krishtit. Prej tij, lind … përparësia që i jepet marrëdhënies, bashkësisë universale me të gjithë familjen njerëzore, si një thirrje e të gjithëve. ‘

‘[Megjithatë] Kisha vlerëson mënyrat se si Zoti punon në fetë e tjera dhe nuk hedh poshtë asgjë nga ajo që është e vërtetë dhe e shenjtë në këto fe. Ajo ka një respekt të lartë për mënyrën e tyre të jetesës dhe sjelljes, porositë dhe doktrinat e tyre. ’(FT 277)

Natën e Krishtlindjes engjëjt u shpallën paqen të gjithë atyre me vullnet të mirë, jo vetëm atyre të një feje të veçantë. Dhe Zoti zgjodhi njerëzit e mençur nga Lindja për të sjellë lajmin në Jeruzalem se mbreti i Judenjve lindi.

Jetët tona shpesh na sjellin në kontakt me të tjerë të feve të ndryshme. Nëse e arrini këtë kontakt në këtë kohë Krishtlindje, do të befasoheni nga sa shumë të përbashkëta kemi!