Our Father… deliver us from evil Deliver us from evil

As our last petition Jesus invites us to ask God to deliver us from evil: we have already asked to be forgiven our sins, and not to be led into temptation; now we pray to be delivered from evil. This emphasis reminds us that the struggle with the evil that inhabits us and our world is a serious one, for we find ourselves pitted against what we often feel is much bigger and powerful than us. Yet this prayer reassures us that we can always turn trustingly to our loving Father and seek his protection.

Some authors believe Jesus is here referring to something that is massively evil, the evil we want God to deliver us from above all: some translations even choose to personify the evil, asking to be delivered from the Evil One.

Perhaps Jesus is suggesting we ask God to deliver from the evil of a hard, corrupted heart. Jesus, who was always very friendly and understanding with sinners, showed himself unusually hard with hypocrites, those who considered themselves good but whose heart was hardened: unlike sinners, they did not even notice the malice of their actions and felt no need to ask for forgiveness.

This is the evil we need to ask God to deliver us from, what Pope Francis calls the corrupt heart, a heart that believes it does not need forgiveness, one that does not know humility.  For it is “from within, out of the heart of man, [that] come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.” (Mk 7:21-23) Jesus compared such persons to whitewashed sepulchres: beautiful outside but inside full of corruption and rot.

At this point we do well to recall that the whole prayer is said in the plural, so that this last petition also opens our hearts to the massive presence of evil around us, under so many forms. The scale of human suffering we witness can often feel utterly overwhelming.

When we feel we cannot take any more the suffering of the people of Syria, the wretchedness of the victims of hurricanes and earthquakes, the pain caused by cancer or dementia, the abuse of children and women everywhere, then we know we can turn to God and ask him to deliver humankind – all of us – from evil.

And when we say, Deliver us from evil, there remains nothing further which ought to be asked. When we have once asked for God’s protection against evil, and have obtained it, then against everything which the devil and the world work against us we stand secure and safe. For what fear is there in this life, to the man whose guardian in this life is God? (St Cyprian of Carthage, 3rd century North African bishop, On Prayer)

With each post you will find a clip which may help you with your prayer. Today’s choice is a beautiful ‘Our Father (Baba Yetu)’ sung by the Sowetu Gospel choir against the backdrop of a run-through of the online game called ‘Civilisation’ which shows us the great advancements and also the pitfalls of humankind across the centuries. Simply click on the image below to listen:

Padre Nostro… liberaci dal male

Come ultima supplica Gesù ci invita a chiedere a Dio di liberarci dal male: abbiamo già chiesto di essere perdonati dai nostri peccati e di non essere indotti in tentazione; ora preghiamo di essere liberati dal male. Questa enfasi ci ricorda che la lotta contro il male che abita dentro di noi e nel mondo è una faccenda seria, dal momento che ci ritroviamo contrapposti a qualcosa che spesso sentiamo essere molto più grande e forte di noi. Ma questa preghiera ci rassicura che possiamo sempre rivolgerci con fiducia al Padre che ci ama e invocare la sua protezione.

Alcuni autori credono che qui Gesù si riferisca a qualcosa che è radicalmente male, il male da cui vogliamo che Dio ci liberi sopra ogni altro: qualche traduzione sceglie anche di personificare il male, chiedendo di essere liberati dal Maligno.

Forse Gesù ci sta suggerendo di chiedere a Dio di liberarci dal male di un cuore duro, corrotto. Gesù, che era sempre molto amichevole e comprensivo con i peccatori, si mostrò stranamente duro con gli ipocriti, con coloro che si consideravano buoni, ma il cui cuore era indurito: diversamente dai peccatori, non si accorgevano nemmeno della malvagità delle loro azioni e non sentivano alcun bisogno di chiedere perdono.

Questo è il male da cui abbiamo bisogno di chiedere a Dio di liberarci, ciò che Papa Francesco chiama il cuore corrotto, un cuore che crede di non aver bisogno di perdono, che non conosce l’umiltà. Perché  Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo” (Mc 7,21-23). Gesù ha paragonato questo tipo di persona ad un sepolcro imbiancato: bello fuori ma dentro pieno di marciume e di putrefazione.

A questo punto facciamo bene a ricordare che l’intera preghiera è proclamata al plurale, cosicché anche l’ultima supplica apre il nostro cuore alla massiccia presenza del male che ci circonda in molte forme diverse. La gamma delle sofferenze umane di cui siamo testimoni può spesso essere totalmente  opprimente.

Quando sentiamo che non possiamo più sopportare la sofferenza del popolo siriano, la miseria delle vittime degli uragani e dei terremoti, il dolore provocato dal cancro o dalla demenza, abusi ovunque su donne e bambini, sappiamo che possiamo rivolgerci a Dio e chiedergli di liberare l’umanità– tutti noi – dal male.

E quando diciamo “Liberaci dal male”, non c’è nient’altro che abbiamo bisogno di chiedere. Una volta che abbiamo chiesto la protezione di Dio contro il male e l’abbiamo ottenuta, allora siamo al sicuro e in salvo da qualunque cosa che il diavolo e il mondo operi contro di noi. Perché in questa vita cosa ha da temere l’uomo, il cui custode in questa vita è Dio? (San Cipriano di Cartagine, vescovo nordafricano del terzo secolo, Sulla preghiera)
_______

Ati Ynë…. Na liro nga i keqi

Si  lutje të  fundit, Jezusi na fton që t’i kërkojmë Hyjit që të na lirojë nga e keqja: Deri tani kemi kërkuar që të na falen mëkatet tona dhe të mos biem në tundim; tani lutemi që të lirohemi nga e keqja. Kjo shprehje na kujton se lufta me të keqen që banon në ne dhe në botën tonë ,është serioze, ku shpesh e gjejmë veten tonë përballë,dickaje që e ndjejmë  më te madhe dhe më e fuqishme se ne. Megjithatë, kjo lutje na siguron që gjithmonë mund të kthehemi me besim te plote  tek Ati ynë i dashur dhe të kërkojmë mbrojtjen e Tij.

Disa autorë besojnë se Jezusi është këtu për t’iu referuar diçkaje që është masivisht e keqe, e keqja që mbi të gjitha  duam që Hyji të na liroje : disa përkthime madje zgjedhin të përsonifikojnë të keqen, duke kërkuar për t’u liruar nga Djalli.

Ndoshta Jezusi po sugjeron që t’i kërkojmë Hyjit që të na shpëtojë nga e keqja e një zemre të ngurtë dhe të korruptuar. Jezusi, i cili gjithmonë ishte shumë miqësor dhe i kuptueshëm me mëkatarët, tregoi veten si rrallëhere të vështirë me hipokritët, ata që e konsideronin veten të mirë, por zemra e të cilëve ishte e ngurtësuar: ndryshe nga mëkatarët, ata as nuk e vërenin ligësinë e veprimeve të tyre dhe nuk ndjenin nevojën për të kërkuar falje.

Kjo është e keqja për të cilën ne duhet t’i kërkojmë Hyjit për të na çliruar është ajo e keqe  , që Papa Françesku e quan zemrën  e korruptuar, një zemër që beson se nuk ka nevojë për falje, një zemër që nuk e njeh përulësinë. Sepse “nga brenda, nga zemra e njeriut, vijnë mendime të këqija, imoraliteti seksual, vjedhje, vrasje, kurorëshkelje, lakmim, ligësi, mashtrim, pafytyrësi, smirë, shpifje, krenari, marrëzi. Të gjitha këto gjëra të liga vijnë nga brenda dhe e ndotin një person. »(Mk 7, 21-23) Jezusi i krahasoi këta persona me varret e zbukuruara me të bardha: bukur jashtë, por brenda plot korrupsion dhe  kalbësira.

Në këtë pikë bëjmë mirë të kujtojmë se gjithë lutja është thënë në një shumëllojshmëri, kështu që kjo kërkesë e fundit gjithashtu ti hapi zemrat tona duke kuptuar  praninë masive të së keqes rreth nesh, në forma kaq të shumta. Shkalla e vuajtjes njerëzore që ne shpesh përjetojmë mund të jetë krejtësisht dërrmuese .

Kur ndihemi se nuk mund të durojmë më shumë vuajtjet e njerëzve të Sirisë, mjerimin e viktimave të uraganëve dhe tërmeteve, dhimbjen e shkaktuar nga kanceri ose dementia, abuzimi i fëmijëve dhe grave kudo, atëherë ne e dimë se mund t’i drejtohemi Hyjit dhe të kërkojmë nga ai që të lirojë njerëzimin – të gjithë ne – nga i keqi..

Dhe kur themi: “Na liro nga i keqi”, nuk mbetet asgjë tjetër që duhet të kërkohet.  Kur një herë kemi kërkuar mbrojtjen e Zotit nga e keqja dhe e kemi fituar atë, atëherë përballë gjithçkaje që djalli dhe bota punojnë kundër nesh, qëndrojmë të sigurt dhe të mbrojtur . Çfarë frikë mund të këtë  në jetë, tek njeriu kujdestari i të cilit është Hyji ? (Shën Cipriani i Kartagjenës,( Ipëshkev i Afrikës së Veriut në shekullin e III-të), mbi lutjen)