(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

Stepping Beyond [1] – Reading ‘Fratelli Tutti’ this Advent

This year’s Advent blog will be inspired by Pope Francis’ Fratelli Tutti, on fraternity and social friendship. The weeks of Advent are a call to a deeper reflection as we prepare to welcome our Saviour, God made man in Bethlehem. This Advent the pandemic has not only restricted our movements , our preparations and celebrations but also given us abundant food for thought.

We have called our blog Stepping Beyond, which is what the Pope is inviting us to do: let us step beyond our usual spaces, let us imagine a world where we are all brothers and sisters, friends even, and let us commit ourselves to bring it closer.

Many of us will feel that we have tried this often enough, and the world is not getting any better. Very often it seems to be getting even worse, where the leaders we choose encourage us to think only of ourselves and of our country, of those who are exactly like us. We happily profess and praise equality as one of the biggest conquests of our times, but we have to admit we are living in a world of increasing inequality, in all senses: the rich become richer and have better access to health services, while the poor are expected to remain resigned to their unfortunate lot. Migration is the magic card so cynically used to win votes, so that we just turn a blind eye to atrocities committed to enable us to retain our privileged status: we close not only our borders but also our hearts.

The changes we need are so big that it looks so reasonable to just give up and live within our small world as best we can. Yet Advent promises us a Saviour, someone who will bring us what looks so difficult to achieve. Not a wonder worker who will put the world to rights without demanding anything, but a true saviour who, sharing our human condition, inspires and empowers us to work towards a better world.

We will use some of the reflections found in Fratelli Tutti  as helps to live this Advent more fully. Pope Francis says he writes this encyclical ‘in the hope that in the face of present-day attempts to eliminate or ignore others, we may prove capable of responding with a new vision of fraternity and social friendship that will not remain at the level of words.’ (FT 6)

AUDIO-VISUAL AID: As with all of my blog posts, this series too will include a video or song to help with your reflection. Today, as an introduction to this series on Fratelli Tutti, we propose that you take a quick look at this video which gives a concise overview of the encyclical:

  • Andiamo oltre – Leggendo Fratelli tutti in questo periodo di Avvento

Il blog dell’Avvento di quest’anno si ispirerà all’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco, sulla fraternità e l’amicizia sociale. Le settimane di Avvento sono un invito ad una più profonda riflessione per prepararci ad accogliere il nostro Salvatore, Dio fatto uomo a Betlemme. In questo Avvento, la pandemia non ha solo limitato i nostri movimenti, i nostri preparativi e le celebrazioni, ma ci ha dato anche abbondante materia di riflessione.

Abbiamo intitolato il nostro blog Andiamo oltre. Questo è l’invito che il papa ci fa: muoviamo un passo oltre i nostri spazi abituali, immaginiamo un mondo in cui siamo tutti fratelli e sorelle, amici anche, e impegnamoci a renderlo più vicino.

Molti di noi riterranno di averci provato abbastanza spesso e che il mondo non stia migliorando. Molto spesso sembra perfino peggiorare, laddove i leader che scegliamo ci incoraggiano a pensare solo a noi stessi, al nostro Paese, a coloro che sono esattamente come noi. Dichiariamo felicemente e lodiamo l’uguaglianza come una delle più grandi conquiste dei nostril tempi, ma dobbiamo ammettere che viviamo in un mondo di crescenti disuguaglianza, in tutti i sensi: i ricchi diventano sempre più ricchi e hanno un migliore accesso ai servizi sanitari, mentre ci si aspetta che i poveri rimangano confinati nella loro sorte sfortunata. La migrazione è la carta magica che viene usata cinicamente per guadagnare voti, in modo che ci voltiamo e chiudiamo gli occhi di fronte alle atrocità commesse per permetterci di mantenere il nostro status di privilegiati: non chiudiamo solo i confini, ma anche i nostri cuori.

I cambiamenti di cui abbiamo bisogno sono così grandi, che sembra ragionevole lasciar perdere e continuare a vivere nel nostro piccolo mondo meglio che possiamo. Tuttavia l’Avvento ci promette un Salvatore, qualcuno che ci porterà ciò che sembra così difficile realizzare. Non un supereroe che rimetterà il mondo a posto senza domandarci nulla, ma un vero Salvatore, che, condividendo la nostra condizione umana, ci ispira e ci dà la forza di lavorare per un mondo migliore.

Useremo alcune delle riflessioni che si trovano nella Fratelli tutti come aiuto per vivere più a pieno questo Avvento. Papa Francesco dice di aver scritto questa enciclica ‘nella speranza che di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole.’ (FT 6)

 

  • Duke shkuar përtej! – Leximi i “Fratelli  tutti” -“Të gjithë vëllezër “në këtë kohë Ardhje

 Blog-u i reflektimeve për kohen e Ardhjes të këtij viti do të frymëzohet nga “Fratelli tutti “i Papa Françeskut, mbi vëllazërinë dhe miqësinë shoqërore. Javët e Ardhjes janë një thirrje për një reflektim më të thellë ndërsa ne përgatitemi për të mirëpritur Shpëtimtarin tonë, Zotin e bërë njeri në Betlehem. Pandemia në këtë Ardhje jo vetëm që na ka kufizuar në  lëvizje, në përgatitjet dhe festimet tona, por nga ana tjetër na ka dhënë ushqim të bollshëm për të menduar.

Ne e kemi quajtur blogun tonë “Duke shkuar përtej”, gjë që Papa po na fton të bëjmë: le të shkojmë përtej hapësirave tona të zakonshme, le të imagjinojmë një botë ku të gjithë jemi vëllezër dhe motra, miq madje, dhe le të angazhohemi që ta bëjmë këtë sjellje tonen.

Shumë prej nesh do të ndiejnë se e kemi provuar këtë mjaft shpesh, por bota prapë nuk po bëhet më e mirë. Madje ,shumë shpesh na duket se po bëhet edhe më keq, ku udhëheqësit që ne zgjedhim na inkurajojnë të mendojmë vetëm për veten tonë apo dhe vetëm për vendin tonë, vetëm për ata që janë tamam si ne. Ne e vlerësojmë barazinë dhe me kenaqësi flasim shumë për të dhe kjo gjë duket se ka pushtuar gjithë botën si një nga pushtimet më të mëdha të kohërave tona, por ne te vertetë duhet të pranojmë se po jetojmë në një botë ku pabarazia rritet cdo dite , në të gjitha kuptimet: të pasurit bëhen më të pasur dhe kanë më shumë qasje në shërbimet shëndetësore, ndërsa të varfërit jane te destinuar të qëndrojnë ashtu  të lene ne fatkeqësinë e tyre të plote . Migrimi është karta magjike e përdorur në mënyrë cinike për të fituar vota, kështu që ne thjesht mbyllim një sy para mizorive të kryera për të na mundësuar që të mbajmë statusin tonë të privilegjuar: ne mbyllim jo vetëm kufijtë por edhe zemrat tona.

Ndryshimet që na nevojiten janë aq të mëdha saqë duket kaq e arsyeshme të heqësh dorë dhe të jetosh brenda asaj botës tonë të vogël sa më mirë të mundemi. Megjithatë Ardhja na premton një Shpëtimtar, dikë që do të na sjellë atë që duket kaq e pamundur për tu arritur. Jo një punëtor çudibërës që do ta vendosë botën në drejtësi pa kërkuar asgjë, por një Shpëtimtar i vërtetë i cili, duke ndarë gjendjen tonë njerëzore, na frymëzon dhe na fuqizon të punojmë drejt një bote më të mirë.

Ne do të përdorim disa nga reflektimet e gjetura në” Fratelli tutti” pasi na ndihmojne për ta jetuar këtë kohë Ardhje më plotësisht. Papa Françesku thotë se ai e shkruan këtë enciklikë “me shpresën që përballë përpjekjeve të sotme për të eleminuar ose injoruar të tjerët, ne mund të jemi të aftë të përgjigjemi me një vizion të ri të vëllazërisë dhe miqësisë shoqërore që nuk do të mbetet vetëm në nivelin e fjalëve . “(FT 6)