(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

Be Reconciled [4] –
Let us dream of a more reconciled world after covid

Let us dream is the title of Pope Francis’ latest book: a remarkable work for its 150 pages. The pope challenges us to dream of a more just world as the present pandemic reveals the extent of the deep divisions that characterise our world.

Our situation is a time of crisis, and ‘the basic rule of a crisis is that you don’t come out of it the same. If you get through it, you come out better or worse, but never the same.’ (p1) Our choices reveal who we really are, what lies in our hearts.

Covid is always news because it has hit the rich countries especially hard. For Covid is not the only major crisis the world faces: there are other situations that are even more deadly, but they are so much part of our world that they do not make the news.

At the same time Covid has made us realise that only a united world can overcome such crises: either we are all cured or we are all at risk, for new variants of the virus will continue to spread from countries which have little access to vaccines.

We are used to a world where enormous amounts of money are spent on the production and sale of weapons, which in turn produce untold suffering for millions. More people die of hunger than of Covid, but because the victims of hunger are hidden from us, we rarely talk about it.

‘This is a moment to dream big, to rethink our priorities – what we value, what we want, what we seek – and to commit to act in our daily life on what we have dreamed of. What I hear at this moment is similar to what Isaiah hears God saying through him, Come let us talk this over. Let us dare to dream.’ (Let us Dream, 6)

Any form of reconciliation, at any level, requires us to dream, to imagine a different way of relating to each other, whether on the personal or on the national or international level. Dreaming of a different future, of a world where differences are smaller than they are at present, is a real challenge to our hope, to our faith, and ultimately to our love.

That is why Lent is such an appropriate time to dream, in the light of God’s dream for us: He has already reconciled us to Himself and asks us to accept this great offer.

AUDIO-VISUAL AID: Today we are sharing with you a short video about the upcoming historic visit by Pope Francis to Iraq, and how it brings hope for reconciliation in a country torn apart by differences, a situation made even harder by the Covid pandemic. Fr Joseph Cassar SJ, a Maltese Jesuit who has been in Iraq for the past few years as director of the Jesuit Refugee Service there, also shares his insights and hope.

Ritorniamo a sognare un mondo riconciliato dopo il covid

Ritorniamo a sognare, è il titolo dell’ultimo libro di papa Francesco: un eccezionale scritto di 150 pagine. Il papa ci invita a sognare un mondo più giusto, dal momento che l’attuale pandemia mette in luce la gravità delle divisioni profonde che caratterizzano il nostro mondo.

La situazione attuale è un tempo di crisi e ‘la regola fondamentale della crisi è che non se ne esce uguali. Se la si attraversa, si diventa o migliori o peggiori, ma non si rimane mai gli stessi.’ (p1) Le nostre scelte rivelano chi siamo davvero, cosa c’è nel nostro cuore.

Il Covid fa sempre notizia, perché ha colpito in modo particolarmente duro i paesi ricchi. Il Covid non è l’unica grave crisi che il mondo deve affrontare: ci sono altre situazioni che sono anche più mortali, ma fanno talmente parte del nostro mondo da non fare più notizia.

D’altra parte il Covid ci ha resi consapevoli che solo un mondo unito può superare simili crisi: o curiamo tutti o siamo tutti a rischio, perché le nuove varianti del virus continueranno a diffondersi dai paesi che non hanno sufficiente accesso ai vaccini.

Siamo abituati ad un mondo in cui si spendono cifre enormi per la produzione e la vendita delle armi, che a loro volta producono sofferenze indicibili a milioni di persone. Ci sono più persone che muoiono di fame che di Covid, ma poiché le vittime della fame sono nascoste alla nostra vista, raramente ne parliamo.

‘Questo è il momento di sognare in grande, di ripensare le nostre priorità – cosa ha valore per noi, cosa vogliamo, cosa cerchiamo – e di impegnarci ad agire nel nostro quotidiano nella linea di ciò che abbiamo sognato. Ciò che sento in questo momento è simile a ciò che Isaia ha udito che Dio voleva dire attraverso di lui: Venite parliamo. Osiamo sognare.’ (Ritorniamo a sognare, 6)

Ogni forma di riconciliazione, ad ogni livello, richiede di sognare, di immaginare un modo differente di relazionarsi gli uni con gli altri, sia sul piano personale, sia a livello nazionale o internazionale. Sognare un futuro diverso, un mondo in cui le differenze siano ridotte rispetto ad ora, è davvero una sfida per la nostra speranza, per la nostra fede e in definitiva per la nostra carità.

Per questo motivo la Quaresima è un tempo opportuno per sognare, alla luce di ciò che Dio sogna per noi: Lui ci ha già riconciliati con sé e ci chiede di accettare questa ottima offerta.
_____

Le të ëndërrojmë për një botë më të pajtuar pas kovidit

Le të ëndërrojmë është titulli i librit të fundit të Papa Françeskut: një vepër e jashtëzakonshme për 150 faqet e saj. Papa na sfidon të ëndërrojmë për një botë më të drejtë pasi pandemia e tanishme zbulon shkallën e ndarjeve të thella që karakterizojnë botën tonë.

Situata jonë është një kohë krize, dhe rregulli themelor i një krize është që ju të mos dilni nga ajo njësoj. Nëse e kaloni, dilni më mirë ose më keq, por kurrë njëlloj. (1) Zgjedhjet tona tregojnë se kush jemi në të vërtetë, çfarë qëndron në zemrat tona.

Covid është gjithmonë një lajm sepse ka goditur veçanërisht fort vendet e pasura. Por covid nuk është e vetmja krizë e madhe me të cilën përballet bota: ka situata të tjera që janë edhe më vdekjeprurëse, por ato janë aq shumë pjesë e botës sonë sa nuk bëjnë lajme.

Në të njëjtën kohë covid na ka bërë të kuptojmë se vetëm një botë e bashkuar mund të kapërcejë kriza të tilla: ose të gjithë jemi shëruar ose jemi të gjithë në rrezik, sepse variante të reja të virusit do të vazhdojnë të përhapen nga vendet të cilat kanë pak akses në vaksina.

Ne jemi mësuar me një botë ku shuma të mëdha parash shpenzohen për prodhimin dhe shitjen e armëve, të cilat nga ana tjetër prodhojnë vuajtje të patreguara për miliona. Më shumë njerëz vdesin nga uria sesa nga kovidi, por viktimat e urisë na janë fshehur, ne rrallë flasim për këtë.

“Ky është një moment për ëndërren e madhe, për të rimenduar përparësitë tona – atë që vlerësojmë, atë që duam, atë që kërkojmë – dhe të angazhohemi për të vepruar në jetën tonë të përditshme mbi atë që kemi ëndërruar. Ajo që unë dëgjoj në këtë moment është e ngjashme me atë ,që Isaia dëgjon Zotin duke thënë përmes tij, Eja le të flasim përsëri. Le të guxojmë të ëndërrojmë.”(Le të ëndërrojmë, 6)

Çdo formë pajtimi, në çdo nivel, kërkon që ne të ëndërrojmë, të imagjinojmë një mënyrë tjetër të marrëdhënies me njëri-tjetrin, qoftë në nivelin personal, qoftë në atë kombëtar ose ndërkombëtar. Të ëndërrosh për një të ardhme ndryshe, per një bote ku pabarazite janë më të vogla se ato që janë aktualisht, është një sfidë e vërtetë për shpresën tonë, për besimin tonë, dhe sidomos për dashurinë tonë.

Kjo është arsyeja pse Kreshma është një kohë kaq e përshtatshme për të ëndërruar, në dritën e ëndrrës së Zotit për ne: Ai tashmë na ka pajtuar me veten dhe na kërkon ta pranojmë këtë ofertë të madhe.