(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

Be Reconciled [5] – Ambassadors of reconciliation

From time to time we hear that some celebrity has been named a goodwill ambassador for a good cause: climate change, refugees, child hunger. They are expected to promote that message wherever they go, mostly by creating goodwill among the public.

St Paul tells us that we too have been named ambassadors: besides reconciling us to himself without taking our sins into account, God makes us ‘Christ’s ambassadors, as though God were making his appeal through us.’ (2 Cor 5:20) The trust God has in us always leaves us astounded: Jesus does not make us mere subordinates, he shares his own mission with us.

This is what he did with Peter, when he promised to make him a fisher of people, and when he told his disciples after his resurrection, ‘As the Father sends me, I also send you.’  Now we learn he has decided to make this great appeal through us, appointing us ambassadors of Christ himself, as God makes his appeal through us!

This could be a thought to keep always in mind throughout Lent. I strive to become more sensitive to the many opportunities I have to be the ambassador of Christ’s message of reconciliation. At home, at work, in my Christian community, there are so many occasions for me to bring this message of reconciliation. As a parent, a spouse, a son or daughter, a colleague, a neighbour, a citizen. Our world is so broken that it offers us innumerable possibilities to spread the message of reconciliation.

I can do this on so many levels, by speaking words that brings peace and trust instead of exacerbating a conflict, by keeping silent and turning the other cheek when I am treated harshly, by offering forgiveness, by defending the rights of marginalised persons. Sometimes by myself, or with others – my family or my religious community, a political party, a trade union, a parish.

Of course, to be a credible ambassador, I need to convinced of the message I carry, I need to have made the experience of reconciliation myself. Lent is a time for looking into my life and into my heart to discover where I am called to be reconciled.

Above all, this message of reconciliation must become a part of my prayer: I pray that more people hear and accept this great offer of God, I pray to be given the grace to be a true ambassador of Christ.

AUDIO-VISUAL AID: Today… Susan Boyle sings St Francis’ prayer, Make me a Channel fo your Peace

Ambasciatori di riconciliazione

Ogni tanto sentiamo che qualche persona famosa è stata scelta come ambasciatrice di una buona causa: il cambiamento climatico, i rifugiati, la fame infantile… e ci si aspetta che promuova quel messaggio dovunque vada, per lo più per sensibilizzare la gente.

  1. Paolo ci dice che anche noi siamo stati resi ambasciatori: insieme a riconciliarci con Lui senza tener conto dei nostri peccati, Dio ci rende ‘ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro.’ (2 Cor 5,20). La fiducia che Dio ripone in noi ci lascia sempre sbalorditi: Gesù non fa di noi dei semplici subordinati, condivide con noi la sua stessa missione.

Questo è ciò che Gesù ha fatto con Pietro quando gli ha promesso di farlo pescatore di uomini e con i discepoli quando dopo la resurrezione ha detto loro: ‘Come il Padre ha mandato me anche io mando  voi.’  Ora ci sentiamo dire che Dio ha deciso di fare un grande appello attraverso di noi, nominandoci ambasciatori di Cristo stesso!

Questo potrebbe essere un pensiero da coltivare durante tutta la Quaresima e quindi sforzarci di cogliere le tante opportunità che abbiamo di farci ambasciatori del messaggio di riconciliazione di Cristo.  A casa, al lavoro, nella mia comunità cristiana, ci sono così tante occasioni in cui posso portare questo messaggio di riconciliazione. Come genitore, come sposo o sposa, come figlio o figlia, collega, vicino, cittadino. Il nostro mondo è così diviso che offre innumerevoli possibilità di diffondere il messaggio di riconciliazione.

Posso farlo a tanti livelli, dicendo parole che portano pace e fiducia, anziché esacerbare i conflitti, tacendo e porgendo l’altra guancia quando sono trattato duramente, offrendo perdono, difendendo i diritti delle persone emarginate. A volte da solo, a volte con altri: la mia famiglia, o la mia comunità religiosa, un partito politico, un sindacato, una parrocchia…

Naturalmente per essere un ambasciatore credibile ho bisogno di essere convinto del messaggio che porto, di aver fatto io stesso l’esperienza della riconciliazione. La Quaresima è un tempo per cercare di scoprire dove sono chiamato a lasciarmi riconciliare, nella mia vita e nel mio cuore.

Soprattutto, questo messaggio di riconciliazione deve entrare nella mia preghiera: prego perché più persone ascoltino e accolgano questa grande offerta che Dio fa, prego che mi sia data la grazia di essere un autentico  ambasciatore di Cristo.
____

Ambasadorët e pajtimit

Kohë pas kohe ne dëgjojmë për njerëz  të famshëm që kanë bërë emër duke qenë ambasadorë vullnetmirë për çështje të mira si: ndryshimet  klimatike, refugjatët, uria e fëmijëve. Ata promovojnë atë mesazh kudo që të shkojnë, kryesisht duke ndikuar për një  vullnet të mirë tek njerëzit.

Shën Pali na thotë se edhe ne jemi të thirrur  të jemi ambasadorë vullnetmire :Hyji përveç se na pajton me veten e tij pa marrë parasysh mëkatet tona, na bën “Perfaqesuesit e Krishtit ,Hyji bën thirrjen e  tij përmes nesh.”(2 Kor 5:20) Besimi që Zoti ka në ne gjithnjë na lë të habitur: Jezusi nuk na bën thjesht vartës, ai ndan misionin e tij me ne.

Kjo është ajo që bëri me Pjetrin, kur premtoi se do ta bënte një peshkatar njerëzish dhe kur u tha dishepujve pas ringjalljes së tij: “Ashtu si Ati më dërgon mua, edhe unë po ju dërgoj ju”Tani mësojmë se ai ka vendosur ta bëjë këtë thirrje të madhe përmes nesh, duke na emëruar ne perfaqesues të vetë Krishtit, ashtu si Zoti e bën thirrjen e tij përmes nesh!

Ky mund të jetë një mendim për ta mbajtur gjithmonë parasysh gjatë gjithë Kreshmës. Unë përpiqem të bëhem më i ndjeshëm ndaj shumë mundësive që kam për të qenë ambasadori i mesazhit të Krishtit për pajtimin. Në shtëpi, në punë, në komunitetin tim të krishterë, ka kaq shumë raste që unë ta sjell këtë mesazh të pajtimit. Si prind, bashkëshort, djalë apo vajzë, koleg, fqinj, qytetar. Bota jonë është aq e thyer sa na ofron mundësi të panumërta për të përhapur mesazhin e pajtimit.

Unë mund ta bëj këtë në kaq shumë nivele, duke thënë fjalë që sjellin paqe dhe besim në vend që të përkeqësojnë një konflikt, duke heshtur dhe duke e kthyer faqen tjetër kur trajtohem ashpër, duke ofruar falje, duke mbrojtur të drejtat e personave të margjinalizuar. Ndonjëherë duke nisur  nga vetja , ose me të tjerët – familja ime ose komuniteti im fetar, një parti politike, një sindikatë, një famulli.

Sigurisht, që të jem një ambasador i besueshëm, duhet të jem i vetëdijshëm  për mesazhin që mbaj, duhet ta kem bërë vetë përvojën e pajtimit. Kreshmja është një kohë për të shikuar jetën time dhe zemrën time për të zbuluar se ku jam thirrur të pajtohem.

Mbi të gjitha, ky mesazh i pajtimit duhet të bëhet pjesë e lutjes time: Unë lutem që sa më shumë njerëz ta dëgjojnë dhe ta pranojnë këtë ofertë të madhe të Zotit, lutem që të më jepet hiri për të qenë një ambasador i vërtetë i Krishtit.