(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
4. Pierre Favre, builder of bridges based on love and esteem

Diego Lainez, one of the first Jesuits and the one to succeed Ignatius as General of the Jesuits,  once asked Favre for help on how to deal with ‘heretics’, ie Protestants. Favre had spent many years in Germany and he was known for his good relations with Protestants, who in turn held him in high esteem.

His advice is very relevant to our own own times, which often feel as turbulent as the 16th century. We seem to believe that the best way to solve differences is to build walls that keep the others far from us, to emphasise the differences between us and to generalise bad experiences to show that we can never live together, or rather that the others are unable to live with us.

Pierre Favre’s attitude is completely different: the only starting point is love, in deed and truth. Tolerance is not enough: he speaks of having a real esteem for the others.  Only then can a real conversation take place, to the benefit of all. Arguments about ideas only serve to destroy any goodwill.

Remember, if we want to be of help to them [converts to Protestantism] we must be careful to regard them with love, to love them in deed and in truth, and to banish from our own souls any thought that might lessen our love and esteem for them. We have to win their good will so that they will love us and readily confide in us. This can be done by speaking familiarly with them on subjects about which we agree, and by avoiding points of discussion that might give rise to argument: for argument usually ends in one side lording it over the other.

Pierre Favre’s natural sensitivity convinced him that the best starting point is the heart, and not the head.  Beyond different ideas and customs, in the heart of every honest person there is the quest for living well and doing good, and sharing on this level is the most effective approach.

Neither should we act towards the Lutherans as though they were pagans, but rather address ourselves to a man’s will, to his heart, as a means of approaching with prudence matters of faith… The man who can speak with the heretics on a holy life, on virtue and prayer, will do far more good for them than those who, in the name of authority, set out to confound them by sheer weight of theological argument.

St Pierre Favre, pray for us and our world.

Take a look back at the world news highlights of 2018, as always dominated by news of conflict (click on the image to view the video) – what would St Pierre Favre tell us in the face of all of this? How would it change my heart?


__________________

Pietro Favre, un costruttore di ponti  fondati sulla stima e sull’amore

Diego Lainez, uno dei primi Gesuiti, e successore di Ignazio come Generale dei Gesuiti,  un giorno chiese a Favre un aiuto per capire come trattare con  gli ‘eretici’, cioè i Protestanti. Favre aveva trascorso molti anni in Germania ed era conosciuto per le sue buone relazioni con i Protestanti, che a loro volta lo tenevano in alta stima.

Il suo consiglio è molto pertinente anche per la nostra epoca, che spesso sentiamo altrettanto turbolenta del sedicesimo secolo. Epoca in cui sembra che il modo migliore di risolvere le differenze sia costruire mura che tengano gli altri lontani da noi, enfatizzando le differenze e generalizzando le esperienze negative, per far credere che non potremo mai convivere, o meglio che gli altri non siano capaci di vivere con noi.

L’atteggiamento di Pietro Favre è completamente diverso: l’unico punto da cui partire è l’amore nei fatti e nella verità. La tolleranza non è sufficiente: egli parla di avere una stima reale per gli altri. Solo allora può aver luogo un vero dialogo, a beneficio di tutti. Le discussioni riguardo le idee servono solo a distruggere ogni benevolenza.

Ricordate, se vogliamo essere di aiuto per loro, [i convertiti  al Protestantesimo] dobbiamo essere attenti a considerarli con amore, ad amarli nei fatti e nella verità e a bandire dalle nostre anime ogni pensiero che possa sminuire il nostro amore e la nostra stima per loro. Dobbiamo conquistare la loro benevolenza, in modo che essi ci amino e si fidino prontamente di noi. Ciò può essere fatto parlando familiarmente con loro di argomenti su cui siamo d’accordo ed evitando i punti di discussione che potrebbero sollevare discussioni: dal momento che le discussioni di solito finiscono in una parte che domina sull’altra.

La sensibilità naturale di Pietro Favre lo persuadeva che il miglior punto di partenza sia il cuore e non la testa. Oltre le idee e le abitudini diverse, nel cuore di ogni persona onesta c’è la ricerca di vivere bene e fare il bene: condividere a questo livello è l’approccio più efficace.

Non dobbiamo comportarci con i Luterani come se fossero pagani, ma piuttosto rivolgerci al desiderio dell’uomo, al suo cuore, come mezzo per avvicinarsi con prudenza alle questioni di fede… L’uomo che può parlare con gli eretici di una vita santa, di virtù e preghiera potrà fare loro di gran lunga più bene di coloro che, in nome dell’autorità, intendono confonderli con il puro peso delle discussioni teologiche.

Pietro Favre, prega per noi e per il nostro mondo.
_____________________

Pierre Favre, ndërtues i urave bazuar në dashuri dhe respekt

Diego Lainez, një prej Jezuitëve të Parë dhe ai që e arriti Injacin si Gjeneral të Jezuitëve, dikur i kërkoi Favre-s per ta ndihmuar per tu marre  me “heretikët”, pra Protestantët. Favre kishte kaluar shumë vite në Gjermani dhe ai ishte i njohur për marrëdhëniet e tij të mira me protestantët, gje qe I dha atij nje respekt te vecante

Këshilla e tij është shumë e rëndësishme edhe për kohët tona, të cilat shpesh paraqesin  turbullime  sa në shekullin e 16-të. Ne shpesh, duket se besojmë se mënyra më e mirë për të zgjidhur dallimet është ndërtimi i mureve duke i mbajtur të tjerët larg prej nesh, për të theksuar dallimet midis nesh dhe për të përgjithësuar përvojat e këqija dhe për të treguar se ne kurrë nuk mund të jetojmë së bashku, ose duke menduar se të tjerët nuk meritojne për të jetuar me ne.

Qëndrimi i Pierre Favre është krejtësisht i ndryshëm: pika e vetme e fillimit është dashuria, vepra dhe e vërteta. Toleranca nuk mjafton: ai flet për një nderim të vërtetë për të tjerët. Vetëm atëherë mund të bëhet një bisedë e vërtetë, në dobi të të gjithëve. Argumentet rreth ideve shërbejnë vetëm për të shkatërruar çdo vullnet të mirë.

Mos harroni, nëse duam të ndihmojmë ata ,qe do te thote (të konvertuarit në protestantizëm), duhet të jemi të kujdesshëm t’i konsiderojmë ata me dashuri, t’i duam ata me  vepra dhe në të vërtetën dhe të flakim nga shpirtrat tanë çdo mendim që mund të pakësojë dashurinë tonë dhe respektin për ta. Duhet ta fitojmë vullnetin e tyre të mirë, që ata të na duan dhe të na besojnë lehtë. Kjo mund të bëhet duke folur në mënyrë familjare me ta në tema për të cilat pajtohemi dhe duke shmangur pikat e diskutimit që mund të shkaktojnë argumente: sepse argumenti zakonisht përfundon në njërën anë duke e vleresuar  atë mbi tjetrën.

Ndjeshmëria natyrore e Pierre Favre e ka bindur atë se pika më e mirë e fillimit është zemra dhe jo koka. Përtej ideve dhe zakoneve të ndryshme, në zemër të çdo personi të ndershëm ka kërkesë për të jetuar mirë dhe për të bërë mirë, dhe ndarja në këtë nivel është mënyra më efektive.

Nuk duhet të veprojmë ndaj Luterianeve  sikur të ishin paganë, por t’i drejtojme veten tone ,vullnetit të njeriut, zemrës së tij, si një mjet për t’iu afruar me maturi per ceshtjet e besimit …Ai njeri qe mund te flase me heretiket  mbi nje jete te shenjte , mbi virtytet dhe lutjen, do të bëjë shumë më tepër të mira për ata ,sesa te tjere që, në emër të autoritetit, kane qellim tu vene atyre peshën e dukshme të argumentit teologjik.

St Pierre Favre, lutu për ne dhe për botën tone !