(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
St Pierre Favre, the quiet companion (1506 – 1546)

“It seems he was born not to stay put anywhere”

St Pierre who? I wouldn’t be surprised if this were the reaction of most of the readers of this blog, for Pierre Favre is much less well known that his illustrious companions Ignatius of Loyola and Francis Xavier. The three shared a room in Paris during seven years before they went to Rome, together with another seven companions, to place themselves at the service of the Pope, and ultimately to found the Jesuit order.

Pierre Favre is considered as one of the co-founders of the Jesuits, certainly during the years in Paris, but also through his pioneering work as one of the first Jesuits.

His field of activity was Europe, then riven by wars, disease and above all religious differences  which put an end to the unity of the Catholic Church and saw the rise of Protestantism. He set off for Parma in June 1539, at the behest of the Pope, and died in Rome, at the young age of 40, on 2nd August 1546, nearly 10 years to the day before his great friend Ignatius.

Favre’s biographers estimate that during these seven years he travelled more than 7000 miles, or 12000 km, more than the distance between Rome and Tokyo. Mostly on foot, but sometimes on a mule or a horse, or by sea. It is difficult to imagine the stamina of our saint: no wonder he died at so young an age. When he died, Polanco, the then secretary of the Society of Jesus, said that, ‘It seems he was born not to stay put anywhere’.

Favre was so good at difficult tasks that he had always to move on, leaving behind what he had started, but always with much fruit. Those who had strings to pull with Ignatius did their best to have him. The Papal nuncio wanted him at the diet of Worms when the Emperor tried to reconcile Catholics and Protestants, the King of Portugal wanted him in Lisbon, the Pope in Germany and then at the Council of Trent. In practice this meant that he never spent more than a few months in the same place: only once did he stay at one place for more than a year.

Besides the physical effort that such travels must have entailed, there were also the demands made on his spirit. But, as he says in one of his letters to Ignatius, Our Lord knows the reason why I do not deserve to stay in one place for any length of time but am always being taken away at the moment when the harvest begins to peak. So far I can clearly see that this has been all for the best, so that not for anything in this life would I wish that I had not left Rome for Parma, or Parma for Germany. Nor will I ever regret being called from Germany to Spain, much less being called back from Spain here to Speyer and from Speyer to Mainz.

May we be given the inner freedom to carry out so generously what is asked of us.

Although the words to this hymn, Suscipe, come from his dear friend St Ignatius, St Pierre Favre was one of the first to embrace, embody and live them to the full! Click on the image below to listen. You will find the translation below the image.

Suscipe, Domine, universam meam libertatem. Accipe memoriam, intellectum, atque voluntatem omnem. Quidquid habeo vel possideo mihi largitus es; id tibi totum restituo, ac tuae prorsus voluntati trado gubernandum. Amorem tui solum cum gratia tua mihi dones, et dives sum satis, nec aliud quidquam ultra posco.

Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will, all that I have and possess. Thou hast given all to me. To Thee, O Lord, I return it. All is Thine, dispose of it wholly according to Thy will. Give me Thy love and Thy grace, for this is sufficient for me. (Spiritual Exercises #234. Louis Puhl SJ, Translation.)
__________________________________

Pietro Favre, il compagno riservato (1506 – 1546)

“Sembra fosse nato per non restare fermo da nessuna parte”

  1. Pietro chi? Non sarei sorpreso se questa fosse la reazione della maggior parte dei lettori di questo blog, perché Pietro Favre è molto meno conosciuto dei suoi illustri compagni, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio. Loro tre hanno condiviso una stanza a Parigi nei sette anni prima di andare a Roma, insieme ad altri sette compagni, per mettersi al servizio del papa, e in definitiva fondare l’ordine dei Gesuiti.

Pietro Favre è considerato uno dei cofondatori dei Gesuiti, certamente per gli anni di Parigi, ma anche per il suo lavoro pioneristico come uno dei primi gesuiti.

Il suo campo di azione fu l’Europa, allora lacerata da guerre, malattie e soprattutto differenze religiose, che posero fine all’unità della Chiesa Cattolica e videro la nascita del Protestantesimo. Egli partì per Parma nel giugno del 1539, per ordine del Papa e morì a Roma, alla giovane età di 40 anni, il 2 Agosto del 1546, quasi  esattamente 10 anni prima del suo grandissimo amico Ignazio.

I biografi di Favre stimano che durante questi sette anni egli percorse più di 7000 miglia, ossia 12000 km, più della distanza fra Roma e Tokyo. Principalmente a piedi, ma talvolta a dorso di mulo, o a cavallo, o per mare. E’ difficile immaginare la fibra del nostro santo: nessuna meraviglia che sia morto così giovane. Quando morì, Polanco, allora segretario della Compagnia di Gesù, disse: ‘Sembra fosse nato per non restare fermo da nessuna parte’.

Favre era così abile negli incarichi difficili che doveva sempre spostarsi oltre, lasciandosi alle spalle ciò che aveva cominciato, ma sempre con grande frutto. Coloro che avevano legami con Ignazio fecero del loro meglio per averlo. Il nunzio del Papa lo volle nella dieta di Worms, in cui l’Imperatore tentò di riconciliare Cattolici e Protestanti, il Re del Portogallo lo volle a Lisbona, il Papa in Germania e poi al Concilio di Trento. In pratica questo significò che egli non riuscisse a trascorrere più di qualche mese nello stesso posto: solo dopo la sua morte riuscì a stare in un luogo più di un anno.

Oltre agli sforzi fisici che questi viaggi devono aver comportato, essi hanno richiesto molto anche al suo spirito. Ma, come egli dice in una delle sue lettere ad Ignazio: Nostro Signore sa il motivo per cui io non meriti di stare in un posto per un certo tempo, ma io debba essere sempre portato via nel momento in cui si comincia a raccogliere. Finora, posso vederlo chiaramente, questo è stato per il meglio, così che per nessuna cosa in questa vita desidererei non aver laciato Roma per Parma, o  Parma per la Germania. Nè rimpiangerò mai di essere stato chiamato dalla Germania in Spagna e ancor meno di essere richiamato dalla Spagna qui a Speyer e da Speyer a Mainz.

Che possiamo ricevere la libertà interiore di realizzare così generosamente ciò che viene chiesto a noi.
______________

“Duket se ai ka lindur për të mos qëndruar në një vend”

Shën  Pierre .., po kush është ? Unë nuk do të habitesha  nëse kështu do të reagonin  shumica e lexuesve të këtij blogu, sepse Pierre Favre është shumë më pak i njohur se shokët e tij të shquar Ignaci i Loyoles dhe Francis Xavier. Të tre ndanë një dhomë në Paris gjatë shtatë viteve para se të shkonin në Romë, së bashku me shtatë shokë të tjerë, për t’u vendosur në shërbim të Papës dhe përfundimisht për të gjetur urdhërin  e Jezuitëve.

Pierre Favre konsiderohet si një nga bashkë-themeluesit e Jezuitëve, kryesisht gjatë viteve në Paris, por edhe nëpërmjet punës së tij vullnetare si një nga jezuitët e parë.

Fusha e veprimtarisë së tij ishte Evropa, dërrmuar nga luftërat, sëmundjet dhe mbi të gjitha diferencat  fetare  te cilat vendosen një fund të unitetit të kishës katolike,  arriti kështu  të shikonte edhe  ngritjen e protestantizmit.  Në qershor të vitit 1539 me urdhër të Papës ,u dërgua në Parmë  dhe vdiq në Romë, në moshë të re ,40 vjeç, më 2 gusht 1546, gati 10 vjet para mikut të tij të madh Injacit.

Bibliografët e jetes së Favres  vlerësojnë se gjatë këtyre shtatë viteve ai ka udhëtuar më shumë se 7000 milje, ose 12000 km, që ështe më shumë se distanca midis Romës dhe Tokios. Kryesisht levizte në këmbë, por ndonjëherë në një mushkë oseme  një kalë, ose edhe nëpermjet detit. Është e vështirë të imagjinohet qëndrueshmëria e shenjtorit tonë: nuk është çudi që ai vdiq në një moshë kaq të re. Kur vdiq, Polanco, sekretari i atëhershëm i Shoqërisë së Jezusit, tha: “Duket se ai ka lindur për të mos qëndruar ne nje vend “.

Favre ishte shume I aftë për të zgjidhur detyra të vështira ,për këtë arsye I duhej te ishte gjithmone në lëvizje duke lënë pas cfarë kishte nisur ,por gjithmonë shumë I frytshëm. Ata që kishin të bënin me Injacin bënë gjithmonë më të mirën e tyre për ta patur e për të qëndruar me atë .Nunci i Papës e donte atë të pranishëm në dietën e marveshjes kur Perandori u përpoq të pajtojë katolikët dhe protestantët, ndersa Mbreti i Portugalisë e donte atë në Lisbonë, Papa në Gjermani dhe pastaj në Këshillin e Trentos. Në praktikë kjo do të thoshte se ai kurrë nuk kaloi më shumë se disa muaj në të njëjtin vend: vetëm një herë ai qëndroi në një vend për më shumë se një vit.

Përveç lodhjeve fizike që të japin  udhetime te tilla , ishte dhe ana shpirterore e tij. Por, siç thotë në një nga letrat e tij drejtuar Injacit , Zoti ynë e di pse unë nuk meritoj të qëndroj në një vend për një kohë te gjatë , por më duhet të largohem  në momentin kur duhet te marr rezultatet nga puna ime . Deri tani e  shoh qartë se gjithcka ka ndodhur për mirë  , kështu që për agjë në këtë jetë nuk do të dëshiroja që te mos e  kisha lënë Romën për Parmën ose Parmën për Gjermaninë. As nuk do të më vinte keq nëse do të thirresha nga Gjermania për në Spanjë,aq më pak të thirresha përsëri nga Spanja këtu në Speyer dhe nga Speyer në Mainz.

E pacim lirinë  e brendshme për të kryer kaq bujarisht atë që kërkohet prej nesh.