Our Father…your will be done, on earth as it is in heaven (Troverete il testo in italiano ed in albanese in fondo alla pagina)Your will be done

Cyprian, a North African bishop of the third century, explains this petition in this way: We say, ‘Your will be done, as in heaven so in earth’; [we pray] not that God do what He wills, but that we may be able to do what God wills. For who can resist God, that He may not do what He wills? But since we are hindered by the devil from obeying God’s will in all things, we pray and ask that God’s will may be done in us; and that it may be done in us we need God’s good will, that is, His help and protection, since no one is strong in his own strength, but he is safe by the grace and mercy of God.

This is the prayer of those who understand themselves as sons and daughters of God, and not his slaves. The more we see God as our loving Father, the more we desire that his will be done, not out of fear but out of trust: we realise that fulfiling his will is the best thing that can happen to us.  But we are not perfect sons and daughters, we sometimes feel afraid of his will, we are not sure of what he is asking of us. So Jesus suggests we pray for the Father’s will to be done in us.

We ask him to let us know his will for us: we know his commandments and we listen to his word, but we know that often these are not enough: we need to pray to know better what he wants of us. Sometimes, his will is difficult for us, so we pray that we may be able to trust him: even here, Jesus is our great model, for we can be bold enough to repeat what he prayed in the Garden of Olives:  ‘Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless not as I will, but as You will’. (Mt 26:39)

When Jesus asks us to pray for God’s will to be done, he is reminding us to pray for others. The Gospel insists that the sum of God’s will is the salvation of all: like God our Father, who makes His sun to rise upon the good and bad, and sends rain upon the just and the unjust, we too pray for the salvation of all.

Father,

I abandon myself into your hands;
do with me what you will.

Whatever you may do,
I thank you.

I am ready for all, I accept all.
Let only your will be done in me,
and in all your creatures.
I wish no more than this, O Lord.

Into your hands I commend my soul;
I offer it to you
with all the love of my heart,
for I love you, Lord,
and so need to give myself,
to surrender myself into your hands,
without reserve,
and with boundless confidence,
for you are my Father.

With each post you will find a short video/song which may help you with your prayer. Today’s choice is a choral piece written and composed by Marty Parks. Simply click on the image below to listen:

 

Padre nostro… sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra

Cipriano, un vescovo nordafricano del terzo secolo, spiega questa supplica così: Dicendo ‘Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra’; [preghiamo] non che Dio faccia ciò desidera, ma che noi possiamo essere capaci di fare ciò che Dio desidera. Perché chi può opporsi a Dio in modo che non possa fare ciò che vuole? Ma dal momento che noi siamo ostacolati dal diavolo ad obbedire alla volontà di Dio in tutto, preghiamo e chiediamo che la volontà di Dio sia fatta in noi; e perché possa essere fatta in noi abbiamo bisogno della buona volontà di Dio, cioè del suo aiuto e della sua protezione, dal momento che nessuno è forte della sua propria forza, ma è salvo per la grazia e la misericordia di Dio.

Questa è la preghiera di coloro che comprendono se stessi come figli e figlie di Dio e non come suoi schiavi. Più comprendiamo Dio come il Padre che ci ama, più desideriamo che sia fatta la sua volontà, non per paura, ma per fiducia: ci rendiamo conto che compiere la sua volontà è la cosa migliore che possa capitarci. Però non siamo figli e figlie perfetti, talvolta abbiamo paura della sua volontà, non siamo sicuri di cosa ci chiederà. Per questo Gesù ci suggerisce di pregare che la volontà di Dio sia fatta in noi.

Gli chiediamo che possiamo conoscere la sua volontà per noi: conosciamo i suoi comandamenti e ascoltiamo la sua Parola, ma sappiamo che spesso questo non è abbastanza: abbiamo bisogno di pregare per conoscere meglio ciò che vuole da noi. Talvolta la sua volontà è difficile per noi, per cui preghiamo di poter essere capaci di fidarci di Lui: anche in questo Gesù è il nostro grande modello, perché possiamo essere abbastanza coraggiosi da ripetere ciò che Lui ha pregato nell’Orto degli Ulivi: ‘Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Ma non come voglio io, ma come vuoi Tu’. (Mt 26,39)

Quando Gesù ci chiede di pregare che sia fatta la volontà di Dio, ci sta ricordando di pregare per gli altri. Il Vangelo asserisce che la somma della volontà di Dio è la salvezza di tutti: come Dio nostro Padre, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, preghiamo anche noi per la salvezza di tutti.

Padre mio,

io mi abbandono a te,
fa di me ciò che ti piace.

Qualunque cosa tu faccia di me
Ti ringrazio.

Sono pronto a tutto, accetto tutto.
La tua volontà si compia in me,
in tutte le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.

Affido l’anima mia alle tue mani
Te la dono mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore
perché ti amo,
ed è un bisogno del mio amore
di donarmi
di pormi nelle tue mani senza riserve
con infinita fiducia
perché Tu sei mio Padre.

________

Ati ynë …u bëftë  vullneti Yt si në  qiell ashtu në tokë 

Çipriani, një ipeshkëv i Afrikës Veriore të shekullit të tretë,  e shpjegon këtë lutje në këtë mënyrë:  kur ne themi, ‘ U bëftë  vullneti  Yt si në qiell ashtu edhe në tokë’; [ne lutemi]  jo që Hyji të bëjë atë që Ai dëshiron, por që ne të  jemi të aftë të bëjmë atë që Hyji dëshiron .Po kush mund ta pengojë Hyjin të bëjë vullnetin e Tij? Por për sa kohë ne jemi të penguar nga djalli që t’i bindemi vullnetit të Hyjit në të gjitha gjërat,  I lutemi  dhe i kërkojmë  Atij ,që vullneti i Tij   të bëhet në ne; dhe që kjo të bëhet na duhet vullneti  Hyjit, domethënë ndihma dhe mbrojtja e Tij, sepse askush nuk është i fortë në forcën e tij, por ai është i sigurt në sajë të hirit dhe mëshirës së Hyjit.

Kjo është lutja e atyre që e kuptojnë veten e tyre  si bij e bija të Hyjit dhe jo si  skllevërit e tij. Sa më shumë e shohim Hyjin si Atin tonë të dashur, aq më shumë dëshirojmë që vullneti i tij të bëhet në ne , jo nga frika, por nga besimi: ne e kuptojmë se përmbushja e vullnetit të Tij është gjëja më e mirë që mund të na ndodhë. Por ne nuk jemi bij dhe bija përfekte, ne ndonjëherë ndiejmë frikë nga vullneti i tij,  nuk jemi të sigurt për atë që Ai  kërkon nga ne. Dhe për  këtë , Jezusi  na sugjeron që ti lutemi  Atit  që vullneti e Tij  të bëhet në ne.

Ne i kërkojmë Atij  të na tregojë vullnetin e Tij për ne: ne i njohim urdhërimet e Tij dhe dëgjojmë fjalën e Tij, por e dimë se shpesh këto nuk janë të mjaftueshme: duhet të lutemi për të ditur më mirë se çka dëshiron prej nesh. Ndonjëherë, vullneti i tij është i vështirë për ne, prandaj lutemi që të jemi të aftë t’i besojmë Atij: edhe këtu, Jezusi është modeli  më i mirë ku ne mund të jemi mjaft të guximshëm për të përsëritur atë që ai thote në lutjen në Kopshtin e Ullinjëve: ‘Atë, nëse është e mundur, largoje këtë kelk mundimesh prej meje . megjithate  jo siç dua unë , por ashtu si do ti. (Mt 26:39)

Kur Jezusi na kërkon të lutemi për të bërë vullnetin e Hyjit, ai na përkujton të lutemi edhe për të tjerët. Ungjilli gjithnjë na thotë se e gjitha cfarë Hyji do është shpëtimi i të gjithëve, ashtu si Hyji,  Ati ynë, i cili e bën diellin e Tij të ngrihet mbi të mirën dhe  mbi të keqen dhe dërgon shiun  mbi të drejtët dhe të padrejtët, edhe ne lutemi për shpëtimin e të gjithëve.

Ati im,

Po Iëshohem krejtësisht në duart e tua.

Bëj me mua gjithçka të pëlqen Ty
e unë të falënderoj për çkado që të bësh me mua.

Jam i gatshëm për çdo gjë, pranoj çdo gjë.
Vetëm të plotësohet vullneti yt në mua,
e në të gjitha krijesat e tua:
Zoti im, nuk dëshiroj asgjë tjetër.

Po e Ië shpirtin tim në duart e tua.
Po ta dhuroj, Zoti im,
me gjithë dashurinë e zemrës sime, sepse Të dua.
E dashuria kërkon prej meje
të dhurohem krejtësisht e ta Iëshoj vetveten
plotësisht në duart e tua,
me besim të pamasë, sepse ti je Ati im.