(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [2] – But what is conversion?

Conversion can be one of those tricky words we often use without taking time to understand what they really mean. We meet it very often, especially during Lent, because it is a central part of the message of Jesus we find in the Gospels.

Spontaneously, we associate conversion with a change in our behaviour. This seems its most obvious and straightforward meaning  changing those habits and attitudes that are not right, what we acknowledge to be the fruit of selfishness or thoughtlessness. Taking ecological conversion seriously would mean a change in behaviour: being less wasteful, using public transport more, cutting down on the use of plastics.

But we soon realise that these changes are not always easy and demand some sacrifice, so that they must be based on more or less solid reasons. Why should I change what I have been doing all my life? Why should I give up some small or big luxury which I can well afford, why should I use more expensive or less efficient ways?

So conversion means not only a change of behaviour but also of the way we understand things: in this case it is the way we understand our relationship with the world and its resources. We all know the controversy that rages on whether global warming is a result of human activity or not, whether climate change is really happening because of what we are doing or whether it is just a change that is within the normal cycles. My position on this has real implications on my behaviour and on my readiness to live in a certain way that is more austere and less wasteful.

There are other important aspects of this second level of ecological conversion. The Pope’s encyclical calls the natural world, our common home, and the more we grow in the appreciation that we are part of it and not its owners, the more normal it becomes to behave accordingly.

Yet we all know that ideas alone will not change us: we need a deeper level, that of our motivation. What gives me the will and the energy to change? This third, deepest level, is the spiritual level. For us Christians this motivation is found in our faith in God our merciful Creator, and in his loving will for us and the rest of the natural world.

My actions, my ideas, my heart need conversion, in a way that true conversion must include them all. In these blogs we will try to reflect on all three levels.

ACT…. Today we invite you to consider cutting down on the use of your car and substitute it with walking or using a more environmentally-friendly means of transport, or consciously reducing the amount of single-use plastic and re-using what you can.

VIEW…. Today’s video is a disconcerting but scientific look at our planet, our common home, and projections for its future.

___________________

Ma cosa è la conversione?

Conversione potrebbe essere una di quelle parole difficili che usiamo spesso senza prenderci il tempo di capire cosa significano davvero. La incontriamo molto spesso, specialmente in Quaresima, perché è una parte centrale del messaggio di Gesù che troviamo nel Vangelo.

Spontaneamente, associamo la conversione ad un cambiamento del nostro comportamento. Sembra il significato più ovvio e chiaro, quello di cambiare le abitudini e comportamenti non giusti, che sappiamo essere frutto di egoismo o irresponsabilità. Prendere seriamente la conversione ecologica può comportare un cambiamento del nostro comportamento: sprecare di meno, usare di più i trasporti pubblici, diminuire l’uso della plastica.

Ma ci accorgiamo presto che questi cambiamenti non sono sempre facili e richiedono sacrificio, per cui devono essere basati su ragioni più o meno solide. Perché dovrei cambiare ciò che faccio da una vita? Perché dovrei rinunciare a qualche piccolo o grande lusso che posso permettermi? Perché dovrei usare modalità più costose o meno efficienti?

Dunque la conversione implica non solo un cambiamento del comportamento, ma anche del modo in cui  comprendiamo le cose: in questo caso è il modo in cui comprendiamo la nostra relazione con il mondo e le sue risorse.  Tutti conosciamo la controversia che infuria: se il riscaldamento globale sia il risultato dell’attività umana o meno, se il cambiamento climatico stia accadendo davvero a causa di ciò che stiamo facendo o se sia solo un cambiamento che rientra in un ciclo normale. La mia posizione su questo punto ha delle implicazioni pratiche sul mio comportamento e sulla mia disposizione a vivere in modo più austero e  meno dispendioso.

Ci sono anche altri aspetti importanti ad un secondo livello di conversione ecologica. L’enciclica del Papa chiama il mondo naturale: la nostra casa comune, e più apprezziamo l’essere parte di essa e non suoi proprietari, più normale diventa il comportarsi di conseguenza.

Ma tutti sappiamo che le sole idee non ci cambiano: abbiamo bisogno di un livello più profondo, quello della nostra motivazione. Cosa mi dà la volontà e l’energia per cambiare? Questo terzo livello, quello più profondo, è il livello spirituale. Per noi cristiani la motivazione si trova nella fede in Dio, nostro  Creatore misericordioso, e nella sua amorevole volontà per noi e per il resto del mondo naturale.

Le mie azioni, le mie idee, il mio cuore hanno bisogno di conversione, in modo che la conversione vera deve abbracciarle tutti. In questi blog proveremo riflettere su tutti e tre questi livelli.

(Translated by Maria Fiore)

______________________

 Por cfarë është transformimi?

Transformimi  mund të jetë një nga ato fjalë të ndërlikuara që ne shpesh I përdorim pa ju dhënë kohë për ti kuptuar domethënien e vërtetë.Ne e takojmë atë shpesh sidomos gjatë kohës së kreshmes pasi është thelbi i mesazhit të Jezusit që ne e gjejmë në Ungjill.

Spontanisht ne e lidhim shëndërrimin me një ndryshim të sjelljes tonë .Ky duhet të jetë kuptimi më I qartë dhe i drejtpërdrejtë , ndrëshimi I zakoneve dhe qëndrimeve që nuk janë të drejta cka në dijen tonë janë frut i egoizmit dhe botkuptimit tonë .Të marrim seriozisht shëndërrimin ekologjik do të thotë një ndryshim ne sjllje si : duke prodhuar më pak mbetje , duke përdorur më shumë transportin publik, duke hequr dorë nga përdorimi i plastikës.

Por shpejt ne shohim se për ti zbatuar nuk janë gjithmonë të lehta dhe kërkojnë sakrifica  kështu që ato duhet të jenë bazuar pak a shumë në arsye të forta. Përse duhet të ndryshoj ato cfarë unë kam bërë gjatë gjithë jetës ? pse duhet të heq dorë nga një luks i vogël apo i madh qoftë , sa kohë që unë e përballoj , pse duhet te përdor mënyra më të shtrenjta apo më pak eficente ?

Kështu transformimi nuk është vetëm një ndryshim sjellje por gjithashtu një mënyre e të kuptuarit të gjërave, :në këte rast në mënyren si ne e kuptojmë marrdhënjen më botën dhe burimet e saj.Ne të gjithë e dimë polemikën e bujshme  nëse ngrohja globale është  rezultat i aktivitetit njerëzor apo jo, nëse ndryshimi i klimës po ndodh vërtet për shkak të asaj që ne po bëjmë ose nëse është thjesht një ndryshim që është brenda cikleve normale.Pozicioni im mbi këtë ka nje impact real në atë që si unë sillem sa I gatshëm jam për të jetuar në mënyra më të thjeshtë dhe më pak shpërdoruese .

Enciklika e Papës e quan botën natyrore, shtëpinë tonë të përbashkët dhe sa më shumë rritemi në vlerësimin se ne jemi pjesë e saj  jo të pronarë, aq më normale na  bëhet që të sillemi në përputhje me rrethanat

Megjithatë, të gjithë e dimë se idetë vetëm nuk do të na ndryshojnë: kemi nevojë për një nivel më të thellë, atë të motivimit tonë. Cfarë më jep vullnet dhe energji për të ndryshuar? Nivel i tretë, që ështe edhe më i thellë, është niveli shpirtëror. Për ne të krishterët ky motiv gjendet në besimin tonë në Zotin Krijuesin tonë të mëshirshëm dhe në vullnetin e tij të dashur për ne dhe për pjesën tjetër të botës natyrore.

(Translated by Elizabeta Murcaj)