(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [4] – The heavens belong to the Lord, but he has given the earth to all humanity. (Ps 115:16)

The first page of the Bible tells us that the earth is God’s gift to us, a gift not to be abused but to be cared for responsibly. According to the Biblical narrative, we are part of God’s creation, a special part but a part of it nonetheless, created on the sixth day. This is made more clear in the second narrative of creation (Gen 2: 5-25), where the first man is fashioned out of the dust of the ground that already existed. In fact we are often admonished that we came from dust and to dust we shall return.

We are not God. The earth was here before us and it has been given to us.’ (Laudato Sii, 66)  God entrusted it to us, telling us to ‘fill the earth and subdue it.’ (Gen 1: 28) As God’s image and likeness, we are to treat creation in a God-like way, with love and care. In fact, this mandate is specified in the second chapter, where God tells our first parents to ‘till and keep’ the garden of the world. (Gen 2: 15)

This responsibility for God’s earth means that human beings, endowed with intelligence, must respect the laws of nature and the delicate equilibria existing between the creatures of this world, for “he commanded and they were created; and he established them for ever and ever; he fixed their bounds and he set a law which cannot pass away” (Ps 148:5b-6).’ (LS 68)

The Bible makes it very clear that other living beings have a value of their own in God’s eyes. Not only does the Bible tell us that  ‘God saw everything that he had made, and indeed, it was very good,’ (Gen 1:31) but it also says very explicitly ‘the Lord rejoices in all his works.’ (Ps 104:31) If we believe that ‘the Lord by wisdom founded the earth’ (Prov 3:19), we will behave in a way that shows respect for the worth that other creatures have in themselves.

It is obvious we are very far from this respect for creation as God’s gift to us. Humanity has learnt to treat creation as a possession that can be used according to our selfish whims, and the resulting chaos is evident.

That is why we are called to conversion, in our ideas, in our motivation and in our behaviour.

ACT…. Today we invite you to look up the marvellous Our Planet series by lifelong naturalist Sir David Attenborough, available on Netflix. Watch them with your family or friends. They are so beautifully inspiring and will surely help you all fall in love with this planet, our common home, and inspire you to make at least one small change this Lent.

VIEW…. In today’s video, the same Sir David Attenborough gives four concrete measures to save our planet – An energy revolution; A food revolution; Manage the ocean; and Re-wild the world. Watch, share and enjoy!!


______________________

I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell’uomo. (Sal 115, 16)

La prima pagina della Bibbia ci dice che la terra è un dono di Dio per noi, un dono non da saccheggiare, ma da custodire con responsabilità. Secondo il racconto biblico, siamo parte della creazione di Dio, una parte speciale, ma comunque una parte, creata il sesto giorno. Questo risulta ancora più chiaro nel secondo racconto di creazione (Gen 2, 5-25), in cui il primo uomo è plasmato dalla polvere del suolo, che esisteva già. Infatti ci viene ricordato spesso che:“dalla polvere siamo stati tratti e polvere ritorneremo”.

‘Non siamo Dio. La terra esisteva prima di noi e ci è stata data.’ (Laudato Si, 66)  Dio ce l’ha affidata, dicendoci di: ‘riempire la terra e soggiogarla.’ (Gen 1, 28) Come immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo trattare la creazione come fa Dio, con amore e cura. Infatti questo compito è specificato nel secondo capitolo, in cui Dio dice ai nostri progenitori di: ‘coltivare e custodire’ il giardino del mondo. (Gen 2, 15)

‘Questa responsabilità di fronte ad una terra che è di Dio, implica che l’essere umano, dotato di intelligenza, rispetti le leggi della natura e i delicati equilibri tra gli esseri di questo mondo, perché «al suo comando sono stati creati. Li ha resi stabili nei secoli per sempre; ha fissato un decreto che non passerà» ’ (Sal 148,5b-6) (LS 68).

La Bibbia chiarisce molto bene che gli altri esseri viventi hanno un valore intrinseco agli occhi di Dio. E non solo. La Bibbia ci dice che: ‘Dio vide tutto quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona’ (Gen 1, 31) e dice anche in maniera molto esplicita: ‘gioisce il Signore delle sue opere.’ (Sal 104, 31) Se crediamo che ‘il Signore ha fondato la terra con la sapienza’ (Prov 3,19), ci comporteremo in modo da mostrare rispetto per il valore che le altre creature hanno in se stesse.

E’ sotto gli occhi di tutti che siamo molto lontani da questo rispetto per la creazione come dono di Dio per noi. L’umanità si è abituata a trattare la creazione come un possedimento che può usare a seconda dei suoi capricci egoistici e il caos che ne è conseguito è evidente.

Per questo motivo siamo chiamati ad una conversione delle nostre idee, delle nostre motivazioni e del nostro comportamento.

(Translated by Maria Fiore)

___________________

Qielli i perket Zotit,kurse tokën ua dhuroi njerëzve. (Ps 115:16)

Faqja e parë e Biblës na tregon se toka është dhuratë e Zotit për ne, një dhuratë që të mos abuzohet me të, por të kujdeset me përgjegjësi. Sipas përshkrimit biblik, ne jemi pjesë e krijimit të Zotit, një pjesë e veçantë por pjesë e e cila sidoqoftë, është krijuar në ditën e gjashtë. Kjo bëhet më e qartë në tregimin e dytë të krijimit (Zanafilla 2: 5-25), ku njeriu i parë është përftuar nga pluhuri i tokës që ekzistonte tashmë. Në fakt shpesh na këshillohet se kemi ardhur nga pluhuri dhe ne pluhur do të kthehemi.

“Ne nuk jemi Zoti. Toka ishte këtu para nesh dhe na është dhënë si dhuratë. “ (Laudato Sii, 66) Zoti na e besoi, duke na thënë” ta mbushim tokën dhe ta sundojmë atë. “(Zan. 1:28) Si imazh dhe ngjashmëri e Zotit, ne duhet ta trajtojmë krijimin në një mënyrë të ngjashme me Atë, me dashuri dhe kujdes. Në fakt, kjo na urdhërohet  në kapitullin e dytë, ku Zoti u thotë prindërve tanë të parë ta punojnë e ta ruajne atë. (Zanafilla 2:15)

Kjo përgjegjësi për tokën e Zotit do të thotë që qeniet njerëzore, të pajisura me inteligjencë, duhet të respektojnë ligjet e natyrës dhe ekuilibrat delikatë që ekzistojnë midis krijesave të kësaj bote, sepse” Ai urdhëroi dhe ato u krijuan; dhe i vendosi ato njëhere e përgjithmonë; ai i fiksoi kufijtë e tyre dhe i vendosi një ligj që nuk mund të kalojë kurrë “(Ps 148: 5b-6).” (LS 68)

Bibla e bën shumë të qartë që qeniet e tjera të gjalla kanë një gjithashtu vlerë në sytë e Zotit.Bibla na thotë se jo vetëm që “Zoti pa gjithçka që kishte bërë dhe në të vërtetë ishte shumë e mire”(Zan. 1:31) , por gjithashtu thotë shumë qartë se “Zoti gëzohet në të gjitha veprat e tij”. (Psal. 104: 31) Nëse besojmë se “Zoti me mençuri e themeloi token” (Prov. 3:19), ne do të sillemi në atë mënyrë që të tregojë respekt për vlerat që kanë krijesat e tjera në vetvete.

Eshtë e qartë që ne jemi shumë larg këtij respekti për krijimin si dhuratë e Zotit për ne. Njerëzimi ka mësuar ta trajtojë krijimin si një zotërim që mund të përdoret sipas tekave tona egoiste, dhe kaosi që rezulton është i dukshëm.

Kjo është arsyeja pse ne jemi thirrur për një transformim rrënjësor, në idetë tona, në motivimin tonë dhe në sjelljen tonë.

(Translated by Elizabeta Murcaj)