(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [12] – Holy Week: Jesus engages in the battle to save us and all creation

As we find ourselves surrounded by fear and uncertainty, Holy Week fills us with the conviction that God takes us and all his creation very seriously. Most of us will, perhaps for the first time ever, live Holy Week without the consolation of the liturgy, yet this can be an opportunity to enter even deeper into the meaning of the events we are celebrating.

This week is overshadowed by the Cross, so that on the first day we read the Passion. We see Jesus embracing his human condition to the full: the account of Matthew which we read today shows Jesus as vulnerable, afraid of the suffering he foresees and seeking the comfort of his friends. He is beaten and insulted, he ends up crucified between two criminals although Pilate had proclaimed him innocent.

During the rest of the week we accompany Jesus as he approaches the Passion, and we do our best to be with him. We learn of the plans Judas hatches to betray him for some money, we witness the fickleness of his closest friends, and we feel the anguish growing in Jesus himself. This fills us with dread at what we know is coming but it also fills us with wonder and love for Jesus: it is for me that he suffers all this.

The New Testament tells us there is a clear link between Jesus and the whole of creation: ‘Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.’ (Jn 1: 3-5)

During this week we witness this great battle between life and death, between light and darkness. It is an invitation to believe that the darkness around us has not overcome the light, although the contrary seems so often to be the case. Yet the battle is a real one, challenging us to take sides. It does not involve only me and my choices, but the whole of creation, which is saved from meaninglessness and destruction.

May our gaze rest on Jesus as he comes to his hour. May we feel comforted by what we witness and respond to his love by letting his light shine on us and on creation as it joins this big battle.

ACT… Even in our more ‘scaled down’ lifestyle, we can still look around us and find one or two things that we can change for the better to care for the natural world, in our homes, in the way we commute, or among our habits. Find one, and change it for the better.

VIEW…. The two words I almost immediately associate with today’s ‘version’ of Palm Sunday are ‘Hallelujah’ and ‘virtual’…. Today’s video combines both. (Coro Virtuale – Rome’s choirs ‘Lavinium’ and ‘Sing Up!’ work together to bring us a segment of Leonard Cohen’s Hallelujah).

______________________

Settimana Santa: Gesù intraprende la battaglia per salvare noi e tutta la creazione

Mentre siamo circondati dalla paura e dall’incertezza, la Settimana Santa ci riempie di convinzione che Dio prende noi e la creazione molto sul serio.  La maggior parte di noi, forse per la prima volta, vive la Settimana Santa senza la consolazione delle liturgie, ma questa può essere un’opportunità per comprendere in maniera più profonda il significato degli eventi che celebriamo.

Questa settimana è adombrata dalla Croce, per questo nel primo giorno leggiamo la Passione. Contempliamo Gesù che abbraccia la sua condizione umana totalmente: la narrazione di Matteo, che leggiamo oggi, ci mostra Gesù estremamente vulnerabile, spaventato dalla sofferenza che vede avvicinarsi e in cerca di conforto da parte dei suoi amici. E’ picchiato e insultato, finisce crocefisso fra due criminali, nonostante Pilato lo abbia proclamato innocente.

Durante il resto della settimana accompagnamo Gesù che si incammina verso la Passione e facciamo del nostro meglio per stargli accanto. Veniamo a sapere del progetto ordito da Giuda di tradirlo per un po’ di denaro, siamo testimoni della incostanza dei suoi amici più stretti e percepiamo l’angoscia che sta crescendo in Gesù stesso. Questo ci riempie di terrore nei confronti di ciò che sappiamo sta per accadere, ma ci riempie anche di meraviglia e di amore per Gesù: è per me che Lui soffre tutto questo.

Il Nuovo Testamento ci dice che c’è un collegamento stretto fra Gesù e l’intera creazione: ‘ Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno sopraffatta.’ (Gv 1, 3-5)

Durante questa settimana siamo testimoni della grande battaglia fra la vita e la morte, fra la luce e le tenebre.  Siamo invitati a credere che le tenebre intorno a noi non riusciranno a sopraffare la luce, sebbene spesso sembri il contrario. Tuttavia è una battaglia reale, che ci provoca a scegliere da quale parte stare. Non coinvolge solo me, ma l’intera creazione, che è salvata dall’insensatezza e dalla distruzione.

Possa il nostro sguardo rimanere fisso su Gesù mentre sta giungendo la sua ora.  Che possiamo sentirci consolati da ciò di cui siamo spettatori e rispondere al Suo amore lasciando che la Sua luce splenda su di noi e sulla creazione che si unisce a questa grande battaglia.

(Translated by Maria Fiore)

___________________

Java e Shenjtë: Jezusi angazhohet në betejën për të na shpëtuar ne dhe të gjithë krijimin

Ndërsa e gjejmë veten të rrethuar nga frika dhe pasiguria, Java e Shenjtë na mbush me bindjen se Zoti na merr ne dhe krijimin shumë seriozisht. Shumica prej nesh, ndoshta për herë të parë, do të jetojë Javën e Shenjtë pa ngushëllimin e liturgjisë, megjithatë kjo mund të jetë një mundësi për të hyrë edhe më thellë në domethenien e ngjarjeve që po kremtojme .

Kjo javë është në hijen e Kryqit, kështu që ditën e parë ne lexojmë Mundimet e Krishtit . Ne e shohim Jezusin duke përqafuar gjendjen e tij njerëzore ne plotesi : tregimi i Mateut që lexojmë sot tregon Jezusin si të pambrojtur, i frikësuar nga vuajtjet që ai parashikon dhe duke kërkuar ngushëllimin e miqve të tij. Ai është rrahur dhe fyer, ai përfundon i kryqëzuar midis dy kriminelëve edhe pse Pilati e kishte shpallur të pafajshëm.

Gjatë pjesës tjetër të javës ne shoqërojmë Jezusin ndërsa ai i afrohet Mundimeve te Kryqit dhe bëjmë çmos që të jemi me të. Ne mësojmë për planet që Juda kurdis për ta tradhëtuar atë për disa para, ne jemi dëshmitarë të paqendrueshmerise së miqve të tij më të ngushtë dhe ndiejmë ankthin në rritje tek vetë Jezusi. Kjo na mbush me frikë nga ato që ne  dimë se po vijnë me pas , por gjithashtu na mbush me mrekulli dhe dashuri për Jezusin:  gjithcka që ai po vuan është për mua.

Beslidhja e re na tregon se ka një lidhje të qartë midis Jezusit dhe tërë krijimit: ‘Prej Tij u bë çdo gjë, e pa Të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë,e pati në Të jetën e jeta është drita e njerëzve; e Drita shndriti në errësirë e errësira nuk e pushtoi.'(Gjn 1: 3-5)

Gjatë kësaj jave jemi dëshmitarë të kësaj beteje të madhe midis jetës dhe vdekjes, midis dritës dhe errësirës. Eshtë një ftesë për të besuar se errësira përreth nesh nuk e ka pushtuar dritën, e ndersa e kundërta duket aq shpesh që ndodh. Megjithatë beteja është një e vërtetë, duke na sfiduar të bejme zgjedhje. Nuk përfshin vetëm mua dhe zgjedhjet e mia, por tërë krijimin, i cili shpëtohet nga e pakuptueshmja dhe shkatërrimi.

Qëllimi ynë le të qëndrojë te Jezusi deri sa të vijë ora e ardhjes se Tij. Le të ndjehemi të ngushëlluar nga ajo që dëshmojmë dhe t’i përgjigjemi dashurisë së Tij duke lejuar që drita e Tij të shndrise mbi ne dhe mbi mbare krijimin si te bashkuar ne këtë betejë të madhe.

(Translated by Elizabeta Murcaj)