Love… Of Words & Deeds –  The third in a new set of reflections for Lent (Troverete il testo in italiano ed in albanese in fondo alla pagina)

[3] Who are my teachers?

I might spend some time today recalling those persons who have taught me to love. Deep in our hearts we all feel drawn to love, but we need others to enable us to learn what this means and how to do it well.

The list would be a long one indeed. First of all my parents and my family, the place where I grew up and where I first experienced that I am a lovable person. It was also the place where the first demands were made on my love, where I understood that I am not the centre of the world, and that being selfish does not make me happy. It was not always easy, but with the help and example of my parents, grandparents, aunts and uncles, brothers and sisters, neighbours and friends I gave my first basic steps in this journey of love.

I might spend some time recalling these persons, in gratitude and wonder. Where I realise I could have been more loving, I ask for forgiveness.

The list gets longer: my friends, my teachers and catechists, the priests and sisters who were important in my religious journey. My spouse, my children. My religious community.

Then there are the persons I have never met, but who have been a huge influence on my way of loving. My heroes, my favourite saints, writers, all who helped me understand that I have to find my own very personal way of loving: St Francis for his love of Jesus, Mother Theresa for her radical love for the poor, St John Paul for linking love with respect for human dignity, Pope Francis for his gentle smile and for his ease in welcoming everybody.

If I am honest I will realise that there have also been a few difficult teachers, those who have challenged my love and shown me its limits, people I found or find difficult to love for one reason or another, people who have hurt me, those I find too different. I thank God for these persons too and ask him to make up for my failings.

I then ask myself whether I am being a good teacher to others, first of all through my own loving life, and then through my words. I pray for the ability to fulfil this serious responsibility with great generosity and a great heart, open to all.

Today, as we reflect on the many people who taught us how to love, we bring you a beautiful harmony, ‘The Cello Song’, by The Piano Guys.

____________

3.  Chi sono i miei maestri?

Oggi potrei prendermi un po’ di tempo per richiamare alla memoria le persone che mi hanno insegnato ad amare. Nel profondo del nostro cuore tutti ci sentiamo propensi ad amare, ma abbiamo bisogno che gli altri ci aiutino ad imparare cosa significhi amare e come amare bene.

La lista potrebbe essere lunga in effetti. Prima di tutto i miei genitori e la mia famiglia, il luogo dove sono cresciuto e dove per la prima volta ho fatto esperienza di essere amabile. E’ stato anche il luogo in cui mi sono state poste le prime richieste di amore, dove ho compreso che non sono il centro del mondo e che essere egoista non mi rende felice. Non è stato semplice, ma con l’aiuto dei miei genitori, nonni, zii, fratelli e sorelle, vicini e amici ho fatto i miei primi passi nel viaggio dell’amore.

Potrei  prendermi del tempo a riportare alla memoria queste persone con gratitudine e meraviglia. E dove mi accorgessi che avrei potuto amare di più, chiederò perdono.

La lista si allunga: i miei amici, i miei insegnanti e i catechisti, i preti e le suore che sono stati importanti nel mio cammino di fede. Il mio coniuge, i miei figli, la mia comunità religiosa.

Poi ci sono persone che non ho mai conosciuto, ma che hanno avuto un’enorme influenza sul mio modo di amare. I miei eroi, i miei santi preferiti, gli scrittori, tutti coloro che mi hanno aiutato a capire che dovevo trovare il mio modo personale di amare: S. Francesco col suo amore per Gesù, Madre Teresa col suo amore radicale per i poveri, S. Giovanni Paolo  con il collegamento fra l’amore e il rispetto della dignità umana, Papa Francesco col suo sorriso gentile e la sua facilità di accogliere tutti…

Se sono onesto mi accorgerò che ci sono stati anche alcuni maestri difficili, che hanno messo in crisi il mio amore e me ne hanno mostrato i limiti, persone che ho trovato,  o trovo, difficili da amare per una ragione o per l’altra, persone che mi hanno ferito, altre che trovo troppo diverse da me. Ringrazio Dio anche per queste persone e gli chiedo di rimediare ai miei fallimenti.

Poi mi chiedo se sono un buon maestro per gli altri, prima di tutto con la mia vita di amore e poi con le mie parole. Prego per la capacità di adempiere a questa grande responsabilità con una grande generosità e con un cuore grande, aperto a tutti.
________

3. Kush janë mësuesit e mi?

Duhet të shpenzoj pak kohë sot për të kujtuar ata persona që më kanë mësuar të dua. Thellë në zemrat tona ne të gjithë ndjehemi të tërhequr nga dashuria, por ne kemi nevojë që edhe  të tjeret të  na mundësojnë per të mësuar se çfarë do të thotë kjo dhe si ta bëjmë mirë.

Lista do të ishte vërtetë e gjatë. Të parët ,prindërit e mi dhe familja ime, vendi ku unë u rrita dhe ku  përjetova për herë të parë që unë jam një person i dashur. Ishte edhe vendi ku u bënë kërkesat e para për dashurinë time, ku kuptova se unë nuk jam qendra e botës dhe se të qenit egoist nuk më bën të lumtur. Nuk ishte gjithmonë e lehtë, por me ndihmën dhe shembullin e prindërve, gjyshërve, hallave dhe xhaxhallarëve, vëllezërve dhe motrave, fqinjëve dhe miqve  unë  dhashë hapat e parë themelorë në këtë udhëtim dashurie.

Mund të kaloj ca kohë duke kujtuar këta persona, në mirënjohje dhe e I mrekudhuar . Ku e kuptoj se mund të kisha qenë  më i dashur, kërkoj falje.

Lista zgjat akoma më shumë: miqtë e mi, mësuesit e mi dhe katekistët, priftërinjtë dhe motrat që ishin të rëndësishëm në udhëtimin tim religjioz,bashkëshorti im, fëmijët e mi., komuniteti im fetar.

Pastaj ka persona që nuk i kam takuar kurrë, por që kanë qenë një ndikim i madh në mënyrën time të dashurisë. Heronjtë e mi, shenjtorët e mi të preferuar, shkrimtarët, të gjithë ata që më ndihmuan të kuptoj se duhet të gjej mënyrën time personale të dashurisë: Shën Françesku për dashurinë e tij për Jezusin, Nënë Terezë për dashurinë e saj radikale për të varfërit, Shën Gjon  Pali ne lidhje me  dashurnë dhe respektin për dinjitetin njerëzor, Papa Francesku për buzëqeshjen e tij të butë dhe për aftësine  e tij për të mirëpritur të gjithë.

Nëse jam i sinqertë unë do të kujtoj se ka pasur edhe disa mësues të vështirë, ata që kanë sfiduar dashurinë time dhe më kanë treguar kufijtë e saj, njerëzit në të cilët kam gjetur vështirësi për të dashur për një arsye ose për një tjetër, njerëz që më kanë lënduar, Ata që une i gjej shumë ndryshe. Unë falënderoj Zotin edhe për këta persona gjithashtu dhe i kërkoj atij të kompensojë dështimet e mia.

Unë pastaj pyes veten nëse jam duke qenë një mësues i mirë për të tjerët, para së gjithash përmes jetës time të dashur, dhe pastaj me fjalët e mia. Unë lutem për aftësinë për të përmbushur këtë përgjegjësi serioze me bujarinë e madhe dhe një zemër të madhe, të hapur për të gjithë.