(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

[6] – Stepping beyond: Towards a new style of politics

Would you spontaneously connect politics and love? You would more probably link it to power and its abuse, polarisation, corruption, selfishness. Yet Fratelli tutti, in continuity with Catholic social teaching, speaks of political love. It quotes Pope Pius XI who, in his encyclical Quadragesimo Anno back in 1931 described political charity as the ‘field of charity at its most vast’. (FT 180)

We cannot regard others as our brothers and sisters without trying to build a society where this becomes a reality. Pope Francis insists that this is not a merely utopian project: it would bring the realisation of universal fraternity much closer by creating structures that uphold and promote the dignity of every citizen. Of course, this calls for a better kind of politics, one truly at the service of the common good. (FT 154)

The Pope sees the world ruled by two major ideologies, which sometimes can look very similar. One is the so-called populism, were leaders ‘seek popularity by appealing to the basest and most selfish inclinations of certain sectors of the population. This becomes all the more serious when, whether in cruder or more subtle forms, it leads to the usurpation of institutions and laws.’ (FT 159)

The other dominant style of politics is liberal individualism, where society is seen as no more than a system of coexisting interests. As Margaret Thatcher famously said, ‘There is no such thing as society, there are only individuals’.

Both ideologies seem unable to accept the basic truth that, ‘each of us is fully a person when we are part of a people; at the same time, there are no peoples without respect for the individuality of each person..Good politics will seek ways of building communities at every level of social life, in order to recalibrate and reorient globalization and thus avoid its disruptive effects. (182)

This can sound a very beautiful sentiment that however has no bearing on our divided and unequal world. That is where we need the message of hope that the Advent season proclaims with such force. Our Lord is coming to save us, for in his mercy he knows we cannot achieve this on our own. We can trust that our efforts, truly poor but based on his faithfulness, can bear real fruit, bringing closer a world of peace and justice for all peoples.

‘Shout with a loud voice, joyful messenger to Jerusalem. Here is the Lord God coming with power!’ (Is 40:9-10)

FURTHER READING: Exploring Fratelli Tutti – Politics and the Common Good (from Thinking Faith)

AUDIO-VISUAL AID: Today’s video is an excerpt from a remarkably striking discourse on Politics by the acclaimed Italian actor, comedian, screenwriter and director Roberto Benigni.

  • Andiamo oltre: verso un nuovo stile politico

Metteresti spontaneamente in connessione la politica con l’amore? Più probabilmente la collegheresti con il potere e il suo uso illecito, la polarizzazione, la corruzione, l’egoismo. Tuttavia la Fratelli tutti, in continuità con l’insegnamento sociale della Chiesa Cattolica, parla di amore politico. Cita papa Pio XI che, nella sua enciclica Quadragesimo Anno già nel 1931 descriveva la carità politica come il ‘campo della più vasta carità’. (FT 180)

Non possiamo considerare gli altri come nostri fratelli e sorelle senza cercare di costruire una società dove questo possa diventare una realtà concreta. Papa Francesco insiste che questa non è una mera utopia: possiamo rendere la realizzazione di una fraternità universale una realtà molto più vicina creando strutture che sostengano e promuovano la dignità di ogni cittadino. Naturalmente questo richiede una politica di migliore qualità, che sia veramente al servizio del bene comune. (FT 154)

Il Papa vede il mondo governato da due principali ideologie, che talvolta possono sembrare molto simili. Una è il così detto populismo, in cui i leader ‘mirano ad accumulare popolarità fomentando le inclinazioni più basse ed egoistiche di alcuni settori della popolazione. Ciò si aggrava quando diventa, in forme grossolane o sottili, un assoggettamento delle istituzioni e della legalità.’ (FT 159)

L’altro stile dominante della politica è l’individualismo liberale, che vede la società come niente di più che un sistema di interessi coesistenti, secondo il famoso detto di Margaret Thatcher: ‘Non esiste la società, ci sono solo individui’.

Entrambe le ideologie sembrano incapaci di accettare la verità fondamentale che ‘Ognuno è pienamente persona quando appartiene a un popolo, e al tempo stesso non c’è vero popolo senza rispetto per il volto di ogni persona… La buona politica cerca vie di costruzione di comunità nei diversi livelli della vita sociale, in ordine a riequilibrare e riorientare la globalizzazione per evitare i suoi effetti disgreganti. (FT 182)

Queste parole potrebbero suonare come dei buonissimi sentimenti, che tuttavia non trovano posto nel nostro mondo diviso e pieno di diseguaglianze. Per questo abbiamo bisogno del messaggio di speranza che il tempo di Avvento fa risuonare con grande forza. Nostro Signore viene a salvarci, perché nella sua misericordia sa che non possiamo farlo con le nostre forze. Possiamo confidare che i nostri sforzi, davvero miseri, ma che trovano fondamento nella fiducia in Lui, possano portare frutto, rendendo più vicino un mondo di pace e giustizia per tutti i popoli.

‘Alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme… Ecco, il Signore Dio viene con potenza!’ (Is 40, 9-10)

  • Duke shkuar përtej: drejt një stili të ri të politikës

A do ta lidhnit në mënyrë spontane politikën dhe dashurinë? Me shumë gjasë do ta lidhnit atë me pushtetin dhe abuzimin e tij, polarizimin, korrupsionin, egoizmin. Megjithatë Fratelli tutti, në vazhdimësi me mësimet sociale katolike, flet për dashurinë politike. Ajo citon Papa Pius XI i cili, në enciklikën e tij Quadragesimo Anno  në 1931 përshkroi bamirësinë politike si ‘fusha e bamirësisë në pjesën më të madhe’. (FT 180)

 Ne nuk mund t’i konsiderojmë të tjerët si vëllezërit dhe motrat tona pa u përpjekur të ndërtojmë një shoqëri ku kjo të bëhet realitet. Papa Françesku këmbëngul se ky nuk është një projekt thjesht utopik: ai do të sillte shumë më afër realizimin e vëllazërisë universale duke krijuar struktura që mbështesin dhe promovojnë dinjitetin e çdo qytetari. Sigurisht, kjo kërkon një lloj më të mirë të politikës, një që është me të vërtetë në shërbim të së mirës së përbashkët. (FT 154)

Papa e sheh botën të sunduar nga dy ideologji kryesore, të cilat nganjëherë mund të duken shumë të ngjashme. Njëra është e ashtuquajtura populizëm, ku liderët ‘kërkonin popullaritet duke iu drejtuar prirjeve më të ulëta dhe më egoiste të sektorëve të caktuar të popullsisë. Kjo bëhet gjithnjë e më serioze kur, qoftë në forma më të vrazhda apo më delikate, çon në uzurpim të institucioneve dhe ligjeve. ‘ (FT 159)

Stili tjetër dominues i politikës është individualizmi liberal, ku shoqëria nuk shihet më shumë se një sistem interesash të përbashkëta. Siç ka thënë Margaret Thatcher, ‘Nuk ka një shoqëri, ka vetëm individë’.

Të dy ideologjitë duket se nuk janë në gjendje të pranojnë të vërtetën themelore që, ‘secili prej nesh është plotësisht një person kur jemi pjesë e një populli; në të njëjtën kohë, nuk ka popuj pa respekt për individualitetin e secilit person .. Politika e mirë do të kërkojë mënyra për të ndërtuar komunitete në çdo nivel të jetës shoqërore, në mënyrë që të rikalibrojë dhe riorientojë globalizimin dhe kështu të shmangë efektet e tij shkatërruese. (182)

Kjo mund të tingëllojë si një ndjenjë shumë e bukur, por sidoqoftë nuk ka asnjë ndikim në botën tonë të ndarë dhe të pabarabartë. Prandaj ne kemi nevojë për mesazhin e shpresës që koha e Ardhjes shpall me kaq forcë. Zoti ynë po vjen për të na shpëtuar, sepse me mëshirën e tij ,ai e di që ne nuk mund ta arrijmë këtë të vetëm. Ne mund të besojmë se përpjekjet tona, vërtet të dobëta, por të bazuara në besnikërinë e tij, mund të japin fryte të vërteta, duke sjellë më afër një botë paqeje dhe drejtësie për të gjithë popujt.

“Ngrite me gjithë fuqi zërin tënd, ti që I sjell sihariqin Jeruzalemit. Qe, Zoti, Hyji juaj, po vjen me fuqi!” (Is 40:9-10)