(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [3] – A problem too big, or a unique opportunity?

When the Risen Jesus met some of the apostles after a fruitless night of fishing, he told them to throw their nets on the other side of the boat. They did so and caught a huge number of fish. What looked like a wasted effort turned out to be rich opportunity after all. What they were looking for was close at hand, but they were looking the wrong way.

This could be a lesson for us too as we so easily find ourselves totally overwhelmed by the immensity of the ecological problem we are facing. How can we ever avoid ecological disaster? Whatever I do is too small to change the course of events. Sometimes we are told that we might be too late already.

Yet this situation could also be a unique opportunity for radical change not only of our environmental practices, but also of so much that we do not like in the way we live and in the way the world is organised. It is a global problem that calls for a global response, involving poor and rich countries alike, the experts and the ordinary people, the young and the old.. It cannot all come down from above, from our leaders, for they are elected by citizens and reflect the priorities of those who elected them.

It is a great opportunity to listen very seriously to young people, and for them to realise that they carry a real responsibility at this unique moment in human history. They are so aware of the need for urgent and radical change, for they see that if things remain as they are,  life can become unbearable, even impossible, during their own lifetime, and not in that of the adults.

As the Gospels say, new wine needs new wineskins. We must be ready to look at the other side of the boat, free enough to move away from what we consider normal and natural, even inevitable, and grasp the opportunities that are given us. Any global response must be based locally, in our individual lives and those of our families, and in the life of human communities.

We cannot be led by fear or by the search for profit or for the easy life. We need a change of heart, a real conversion, that fills us with trust and courage to look for real alternatives, to believe that what we are seeking is truly within our reach.

ACT…. Today we invite you to be attentive to what young people have to say, even the children in your family, about the environment and their suggestions for changes in the way we do things.

VIEW…. In today’s video, we hear child activist Greta Thunberg Blasting climate inaction as she addresses a World Economic Forum Panel in Davos. Perhaps we have heard her appeals so often that we no longer listen – Do listen.


___________________

Un problema troppo grosso, o un’opportunità unica?

Quando Gesù Risorto è apparso ad alcuni apostoli dopo una notte di pesca infruttuosa, ha detto loro di gettare le reti dall’altro lato della barca. Loro l’hanno fatto e hanno preso una quantità enorme di pesci. Dopo tutto uno sforzo infruttuoso si è trasformato in una magnifica opportunità: ciò che cercavano era a portata di mano, ma stavano cercando nel modo sbagliato.

Questa potrebbe essere un insegnamento anche per noi, che con facilità ci sentiamo totalmente sopraffatti dall’immensità del problema ecologico con cui ci confrontiamo.

Come potremo evitare il disastro ecologico? Qualunque cosa facciamo è troppo modesta per cambiare il corso degli eventi. Talvolta ci viene detto che potrebbe essere già troppo tardi.

Ma questa situazione potrebbe essere anche un’opportunità unica per un cambiamento radicale, non solo nei nostri comportamenti ambientali, ma  anche nei confronti di molte cose che non ci piacciono del nostro modo di vivere e dell’organizzazione mondiale.  E’ un problema globale che ci richiede una risposta globale, che coinvolga sia i paesi poveri sia quelli ricchi, gli esperti e le persone comuni, i giovani e gli anziani. Non può calare tutto dall’alto, dai leader, dal momento che essi sono eletti dai cittadini e riflettono le priorità di coloro che li hanno eletti.

Abbiamo la grande opportunità di ascoltare molto seriamente i giovani, e loro di accorgersi che hanno una grande responsabilità in questo momento unico per la storia dell’umanità. Loro sono estremamente consapevoli che abbiamo bisogno di un cambiamento urgent e radicale, perché vedono che se le cose rimangono come sono, la vita potrà essere insopportabile, perfino impossibile nel trascorrere della loro stessa vita, non di quella degli adulti.

Come dice il Vangelo, il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi. Dobbiamo essere pronti a guardare dall’altra parte della barca, liberi abbastanza da abbandonare ciò che consideriamo normale e naturale, perfino inevitabile e acchiappare le opportunità che ci vengono offerte. Ogni risposta globale deve fondarsi a livello locale, nelle nostre vite individuali, in quelle delle nostre famiglie e nella vita delle comunità umane.

Non possiamo farci trascinare dalla paura, o dalla ricerca di profitto o di una vita comoda. Abbiamo bisogno di un cambiamento del cuore, di una conversione reale, che ci infonda fiducia e coraggio di cercare vere alternative, di credere che ciò che cerchiamo è davvero a portata di mano.

(Translated by Maria Fiore)

______________________

Një problem shumë i madh apo një mundësi e jashtzakonshme ?

Kur Jezusi i ngjallur takoi disa prej apostujve pas një nate të gjate të pafrutëshme peshkimi ,u thotë  atyre të hedhin rrjetat në anën tjetër te barkës.Ata vepruan ashtu dhe kapen një mori peshqish. Ajo cfarë dukej si një përpjekje e humbur tani u shndërrua një mundësi e mirë për të gjithë.Atë cfarë ata ishin duke e kerkuar e kishin afër duarve të tyre por ata ishin duke kërkuar në anën e gabuar.

Kjo mund të jetë si një mësim edhe për ne gjithashtu , pasi sa lehte e gjejmë veten të mërzitur nga pafundësia e problemeve ekologjike që ne përballemi. Si mundemi ne të shmangim shkaterrimin ekologjik ? Cfarëdo që të bëjmë ështe shumë vonë për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve që janë duke ndodhur . Disa herë na është thënë që është shumë vonë tashmë .

Megjithatë kjo mund të jetë një mundësi e vetme për ndryshime radikale jo vetëm në praktikat mjedisore por aq më shumë në mënyrën se si ne jetojmë dhe në mënyren se si është organizuar bota. Ky është një problem global që therret për një përgjigje globale ,duke përfshirë shtete të pasura e të varfra njesoj, ekserte dhe njerëz të zakonshëm , të rinjë dhe të vjeter .Nuk mund të vijnë të gjitha nga lart nga liderat tanë sepse ata janë zgjedhur nga zgjedhësit dhe reflektojnë prioritetet e atryre që i zgjodhen.

Është një mundësi e mire për të dëgjuar seriozisht  të rinjtë që ata të mbajnë pëgjegjsi reale te ky moment unik në historinë njerëzore. Ata janë të vetëdijshëm për nevojën urgjente të një ndryshimi të thellë  , pasi që shohin se nëse gjërat mbeten kështu si janë ,jetesa e tyre mund të bëhet e parehatshme , madje e pamundur përgjatë jetës që ata po jetojnë , pa thënë për më vonë kur ata të jenë rritur.

Ashtu si thot edhe Ungjilli , vera e re ne rrëshiqa të rinjë .Ne duhet të jemi të gatshëm të shikojmë në anën tjëtër të barkës ,të lire mjaftueshëm ,për të lëvizur larg asaj që ne e konsiderojmë normale dhe të natyrshme, madje edhe të pashmangshme, dhe të përqafojmë mundësitë që na janë dhënë. Ndonjë përgjigje globale mund të jetë bazuar lokalisht, në jetën tonë induvidiale e familjare si dhe në jetën komunitare.

Ne nuk mund të udhëhiqemi nga frika , nga kërkesa për përfitime ,apo për një jetë të lehtë.Ne kemi nevojë për të ndryshuar zemrat , një ndryshim real që na mbush ne me besim dhe kurajo për të kërkuar alternativa reale , për të besuar se ajo cfarë ne jemi duke kërkuar është me të vërtetë brenda mundesive tona.

(Translated by Elizabeta Murcaj)