(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [14] – By his wounds we have been healed

The hour has finally come and the battle is engaged. Jesus is arrested, tried, tortured and now walks to his death carrying the cross. Pilate declares him innocent time after time, yet has him beaten and then condemns him to death. Offered the choice, the people ask for a criminal, Barabbas to be freed, and want Jesus crucified.

As I look at Jesus, I realise that while he seems weak and alone, he is also strong and fearless. Having struggled with his fear of suffering at the Garden of Olives, Jesus is now determined to do the Father’s will, to the very end. He faces his accusers boldly, professes his divinity before the high priests and faces down Pilate.

Yet he lets his accusers abuse him. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is dumb, so he opened not his mouth (Is 53:7). People felt free to beat him and spit on his face, to mock him and insult him, to ask him to get down from the cross.

His response was that of an unbelievably strong and generous spirit: Father forgive them for they know not what they do (Lk 23:24). In this moment of deepest crisis he asked his mother to be our mother too.

The more I look the more I see that only love, great love, has made Jesus submit to his Passion, so that in his sufferings my selfishness and lack of love, my sin and the suffering it causes are conquered. By his wounds we have been healed (Is 53:5), because he was not suffering for any wrongdoing but for pure love of us, of me.

If God is for us, who is against us? He who did not spare his own Son but gave him up for us all, will he not also give us all things with him? (Rom 8:31-32). When it seems so hard not to lose hope, when the problems we are facing, like the pandemic or the ecological challenge, loom so large, I know I can look at the Cross and find the strength to trust more.

I spend time letting my gaze dwell on Jesus on the Cross; I ask him to help me understand how big is his love for me and for all. I ask for the grace to know how to be grateful, and that my own love be more real, like his.

ACT… Today, as we reflect on this greatest gift of all, let us choose to go that little bit further in what we do out of love for those around us and for the natural world.

VIEW…. ‘Handel’s Messiah – And with His stripes we are healed.’


______________________

Dalle sue ferite siamo stati guariti

Finalmente l’ora è giunta e la battaglia è incominciata. Gesù è arrestato, processato, torturato e ora si incammina verso la propria morte portando la croce. Pilato lo dichiara di volta in volta innocente, tuttavia lo fa flagellare e poi lo condanna a morte. Posta di fronte alla scelta, la folla chiede sia liberato un criminale e vuole che sia crocefisso Gesù.

Nel guardare Gesù mi accorgo che, se da una parte sembra debole e solo, dall’altra è forte e non ha paura. Avendo combattuto con la paura della sofferenza nel Giardino degli Ulivi, Gesù è ora determinato a fare la volontà del Padre, fino in fondo. Si confronta con i suoi accusatori con fierezza,  professa la sua divinità davanti ai sommi sacerdoti e tiene testa a Pilato.

Tuttavia lascia che i suoi accusatori lo maltrattino. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca (Is 53,7). La gente si sente libera di colpirlo e di sputargli in faccia, di prenderlo in giro, di insultarlo e di chiedergli di scendere dalla croce.

La sua risposta mostra una forza d’animo incredibile e uno spirito incredibilmente generoso: Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno (Lc 23,24). In questo momento di crisi profondissima chiede a sua madre di essere anche madre nostra.

Più lo osservo più vedo che solo l’amore, un grande amore, ha permesso a Gesù di sottomettersi alla sua Passione, in modo che il mio egoismo e la mia mancanza di amore, il mio peccato e le sofferenze che esso provoca siano vinti dalle sue sofferenze. Dalle sue ferite siamo stati guariti (Is 53,5), perché non ha sofferto per aver commesso alcuna colpa, ma per puro amore per noi, per me.

Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? (Rom 8,31-32). Quando le cose sembrano difficili non perdiamo la speranza, quando i problemi che dobbiamo affrontare, come la pandemia o la sfida ecologica, appaiono enormi, sappiamo che possiamo guardare la Croce e trovare la forza di avere maggiore fiducia.

Prendiamoci del tempo per lasciare che il nostro sguardo si fissi su Gesù sulla Croce; chiediamogli di aiutarci a capire quanto è grande il suo amore per noi, e per tutti. Chiediamo la grazia di comprendere come essergli riconoscenti e come il nostro amore possa essere più vero, come il suo.

(Translated by Maria Fiore)

___________________

Nga plagët e tij  ne jemi shpëtuar

Koha më në fund ka ardhur dhe beteja është tashmë duke u zhvilluar. Jezusi është arrestuar, gjykuar, torturuar dhe tani ecën drejt vdekjes duke mbajtur kryqin e tij. Pilati herë pas here e shpall atë të pafajshëm, por nga ana tjeter  e ka rrahur dhe e dënon me vdekje. Ofroi zgjedhjen, njerëzit kërkojnë të lirohet krimineli Baraba dhe për Jezusin dëshirojë që të kryqëzohet.

Ndërsa vështroj  Jezusin, kuptoj se edhe pse duket i dobët dhe i vetëm, ai është gjithashtu i fortë dhe i patrembur. Duke luftuar me frikën e tij nëpër vuajtjet në Kopshtin e Ullinjve, Jezusi tani është i vendosur të bëjë vullnetin e Atit, deri në fund. Ai përballet me akuzat e Tij me guxim, e pranon Hyjninë e Tij para priftërinjve të lartë dhe përballet me Pilatin.

Megjithatë ai lejon që akuzuesit e Tij të abuzojnë me Të.. Si një qengj që e çojnë në thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që i qethin nuk e hapi gojën  (Is 53:7   .Njerëzit ndjeheshin të lirë ta rrahnin dhe pështynin në fytyrë, ta tallnin dhe ta fyenin, t’i kërkonin që të zbriste nga kryqi.

Përgjigja e Tij ishte prej një force të pabesueshme  dhe një shpirti  bujarë:” O Atë fali ata sepse nuk dinë çfarë bëjnë” (Lk 23:24). Në këtë moment krize të thellë ai kërkoi që nëna e tij të ishte edhe nëna jonë.

Sa më shumë që e vështroj  aq më shumë e kuptoj ,se vetëm dashuria, nje dashuri kaq e madhe, e ka bërë Jezusin t’i nënshtrohet mundimit të Tij, kështu që në vuajtjet e tij ,egoizmi,mungesa e dashurisë, mëkati im dhe vuajtjet që pasojnë nga këto të jenë shlyer . Me plagët e tij ne jemi shëruar (Is 53: 5), sepse ai nuk vuajti për ndonjë të keqe që kishte bërë, por për dashuri të pastër ndaj nesh, ndaj meje .

Nëse Zoti është për ne, kush është kundër nesh? Ai që nuk e kurseu as  Birin e vet, por e dha për të gjithë ne, a nuk do të na japë edhe gjithçka me të? (Rom 8: 31-32). Kur gjendemi në vështirësi të mëdha për të mos humbur shpresën, kur problemet me të cilat ballafaqohemi, si pandemia ose sfida ekologjike marrin shtrirje të mëdha, unë e di se mund ta shikoj Kryqin dhe në të gjej forcën për të besuar më shumë.

Unë kaloj kohë duke e lënë vështrimin tim të qëndrojë të Jezusi në Kryq; Unë i kërkoj Atij të më ndihmojë të kuptoj se sa e madhe është dashuria e Tij për mua dhe për të gjithë. Unë kërkoj Hirin të dijë të jem mirënjohës dhe që dashuria ime të jetë më e vërtetë, në përngjasim të Tij.

(Translated by Elizabeta Murcaj)