This is how you are to pray (Troverete il testo in italiano ed in albanese in fondo alla pagina)This, then, is how you should pray

Introduction

Welcome to our Lenten blog for 2018. Lent comes every year, with its invitation to dedicate more time and energy to our spiritual life, to get more in touch with what is really important and basic in our lives. Yet, during Lent our lives still proceed at the same busy pace and we still have to deal with the all the usual concerns. The challenge lies in finding time, or perhaps finding the will to make time: once we succeed to do that we discover that giving time to get in touch with what is deeper in our lives pays real dividends, we are somehow more focussed and able to do more.

We will dedicate this Lenten blog to prayer, specifically to the prayer that Jesus himself taught us. It is he himself who suggests we use it as a model for our own prayer. The Our Father is perhaps the prayer we know best, a prayer we probably recite more than once a day. Hence the need to revisit it, to dwell on its richness and to discover how it can be the model for our own prayer. Like the disciples in Luke’s gospel, we do desire to learn to pray, and we turn to Jesus, who responds by suggesting the Our Father.

The very simplicity of this prayer tells us something important about prayer: good prayer tends towards greater simplicity. Prayer is not a technique or a skill, but somehow entering into personal contact with God. Like other relationships, the less complicated it is, the better and the more effective.

One way to pray simply, and to discover that prayer is mostly God’s work in us, is to follow the wise advice of John Chapman, former Benedictine Abbot of Downside, who famously said, ‘Pray as you can, not as you can’t’. Praying the Our Father will enable us to discover in ourselves how we pray best and the desire and trust to pray better.

The Our Father also shows us that true prayer always bears fruit, fruit that will be shared with others as our heart becomes more open and generous. True prayer always leads to action, to greater openness to others, and this in turn makes us feel the need to pray.

As we embark on this journey into the Lord’s prayer, let us ask for the grace of the joy and consolation of personal prayer.

As part of this Lenten journey, you can pray the Our Father every day, slowly and gently, dwelling on the different petitions. Find a good time, not too long, not too short every time, at a time of the day and in a place where you feel calm and quiet: as soon as you wake up, or before going to sleep, or popping into a church for a couple of minutes. You will be rewarded a hundredfold.

With each post you will find a short video/song which may help you with your prayer. This one is a beautiful rendition of The Lord’s Prayer by Andrea Bocelli.

Voi dunque pregate così

Introduzione

Benvenuti al nostro blog quaresimale del 2018. La quaresima torna ogni anno con il suo invito a dedicare più tempo ed energia alla nostra vita spirituale, a metterci maggiormente in contatto con ciò che è veramente importante ed essenziale nella nostra vita. Ma anche durante la Quaresima le nostre vite procedono allo stesso passo affannoso e dobbiamo svolgere le nostre usuali occupazioni. La sfida consiste nel trovare il tempo, o forse trovare la voglia di prendersi il tempo: una volta che riusciamo a farlo, scopriamo che dare tempo al metterci in contatto con ciò che è più profondo nella nostra vita paga dividendi reali, siamo in qualche modo più concentrati e in grado di fare di più.

Dedicheremo questo blog quaresimale alla preghiera, in particolare alla preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Lui stesso ci ha suggerito di usarla come modello per la nostra preghiera. Il Padre Nostro è forse la preghiera che conosciamo meglio, una preghiera che probabilmente recitiamo più di una volta al giorno. Perciò abbiamo bisogno di rivisitarla, di sostare nella sua ricchezza e di scoprire come possa diventare il modello della nostra preghiera.  Come i discepoli nel Vangelo di Luca, desideriamo imparare a pregare e ci rivolgiamo a Gesù, che risponde suggerendoci il Padre Nostro. 

L’estrema semplicità di questa preghiera ci dice qualcosa di importante sulla preghiera: una buona preghiera tende ad una maggiore semplicità. La preghiera non è una tecnica o un’abilità, ma in qualche modo è entrare in contatto personale con Dio. Come le altre relazioni, meno complicata è, migliore è e più vera è.

Un modo di pregare con semplicità e di scoprire che la preghiera è principalmente il lavoro di Dio in noi, è seguire il saggio consiglio di John Chapman, l’ex abate benedettino di Downside, che notoriamente ha detto:  “Prega come sai , non come non sai”. Pregare il Padre Nostro ci renderà capaci di scoprire dentro di noi come pregare al meglio e ci darà il desiderio e la fiducia di pregare meglio.

Il Padre Nostro ci mostra anche che la vera preghiera porta sempre frutto, frutto che condivideremo con gli altri, via via che il nostro cuore diventerà più aperto e generoso. La preghiera vera conduce sempre all’azione, ad una maggiore apertura agli altri e questa a sua volta ci fa sentire il bisogno di pregare.

Mentre ci imbarchiamo per questo viaggio nella preghiera del Signore, chiediamo la grazia della gioia e della consolazione della preghiera personale.

Come parte di questo viaggio quaresimale, puoi pregare il Padre Nostro ogni giorno, lentamente e dolcemente, sostando sulle diverse richieste. Cerca un tempo buono, non troppo lungo, non troppo breve, ogni volta ad un orario e in un luogo dove ti senti in pace e tranquillità, appena ti svegli, o prima di andare a dormire, o facendo un salto in una chiesa per un paio di minuti. Sarai ricompensato cento volte tanto.

_____

Menyra jonë e të luturit

Mirësevini në blogun tonë të Kreshmeve për vitin 2018. Kreshmet vijnë për çdo vit, me ftesën  për t’i dedikuar    shumë kohë dhe energji  jetës sonë shpirtërore, me synimin që të lidhemi më shume me atë qe është e rëndësishme në jetën tonë. Përsëri ,kjo periudhë e  Kreshmeve , na gjen në të njëjten ritëm të jetës dhe me te njëjtat shqetësime të përditshme. Sfida qëndron në gjetjen e kohës ose më saktë në gjetjen e vullnetit për të krijuar kohë. Sapo të arrijmë të bëjmë një gjë te tillë, menjëherë e kuptojmë, se të japësh kohe për tu lidhur me atë që është më e madhe në jetën tonë, jep frytet e saj, ne bëhemi më të vëmendshëm dhe më të aftë për të bërë më shumë.

Ne do t’ia dedikojmë këtë blog të Kreshmeve lujtes, të cilën na e mësoi vetë Jezusi. Ishte Ai vetë, i cili na e sygjeroi ta perdorim si model për lutjen tonë. “Ati Ynë” është ndoshta lutja që ne dimë më mirë, të cilën e themi më shumë se një herë në ditë. Prandaj është e nevojshme për ta rithënë përsëri, për të jetuar me pasurinë e saj dhe për të zbuluar se si mund te jetë model per lutjen tonë të vazhdueshme. Ashtu si dishepujt tek Ungjilli i Lukës, edhe ne e kemi dëshirën të lutemi dhe të kthehemi nga Jezusi, i cili na sygjeron “ Ati Ynë.”

Thjeshtësia e madhe e kësaj lutje na tregon ne diçka shumë të rëndësishme në lidhje me lutjen : lutja e mirë të çon drejtë një thjeshtësie të madhe . Lutja nuk është një teknikë apo një aftësi, por një portë hyrëse për të komunikuar përsonalisht me Zotin. Si çdo marrëdhënje tjetër, sa më pak e ndërlikuar, aq më efikase dhe e bukur do të jetë ajo.

Një mënyrë për tu lutur thjeshtë dhe për të mësuar se me anë të lutjes punon Zoti brenda nesh, është te ndjekësh këshillën e mençur të John Chapman, i cili ka thënë: “Lutu ashtu si ti mundesh , jo si ti nuk mundesh”. Lutja “Ati Yne” do të na bëjë ne të zbulojmë në veten tonë, se si ne mund të lutemi mirë  dhe të besojmë e të dëshirojmë për tu lutur gjithnjë më mirë.

Ati Ynë gjithashtu na tregon që lutja e vertetë sjell gjithmonë fryte, fryte që duhet të na udhëheqin drejt veprimit  për tu hapur sa më mirë me të tjerët dhe kjo në kthim na bën ne të ndjejmë edhe më shumë nevojën për tu lutur.

E ndërsa ne fillojmë këtë udhëtim në rrugën e Zotit nëpërmjet lutjes, le të pyesim veten për hirin e kënaqesisë  qe na jep dhe të konsolidohemi në lutjen tonë përsonale.

Si pjesë e udhëtimit të Kreshmëve, ti mund të lutesh “Ati  Ynë …” çdo dite,ngadalë e butësisht, duke  shpalosur përpara Tij  lutjet  dhe nevojat  e tua të ndryshme. Gjej një kohë të përshtatshme, jo të gjatë, por dhe jo të shkurter cdo herë, në një pjesë të ditës ,në një vend ku të ndihesh i çlodhur dhe i qetë ,sapo të ngrihesh në mëngjes ose përpara se të shkosh për të fjetur , ose duke hyrë në kishë për disa minuta.Ti do të shpërblehesh njëqinfish.