(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

[3] – Stepping beyond ourselves to those who suffer – The good Samaritan

The chapter I find most touching in Fratelli Tutti is the second one, A Stranger on the Road, where the Pope reflects in his  simple yet profound manner on the parable of the Good Samaritan (Lk 10: 25-37). I hope this short post will encourage you to read the whole chapter.

This parable deals with a problem we already meet in the first pages of the Bible. God asks Cain: “Where is your brother Abel?” Cain’s answer is one that we ourselves give all too often: “Am I my brother’s keeper?” (Gen 4:9) We look for answers that justify our inaction and indifference towards the immense suffering that surrounds us. One way of doing that is to form closed groups where we only care for those who are similar to us, excluding all the others.

‘Only one person stopped, approached the man and cared for him personally, even spending his own money to provide for his needs. He also gave him something that in our frenetic world we cling to tightly: he gave him his time. Certainly, he had his own plans for that day, his own needs, commitments and desires. Yet he was able to put all that aside when confronted with someone in need. Without even knowing the injured man, he saw him as deserving of his time and attention.’ (FT 63)

The Pope applies this parable not only to relationships between individuals, but also to the way we organise our societies: do our societies include or exclude? If we live like neighbours, our societies will know how to identify with the vulnerabilities in their midst, ‘lifting up and rehabilitating the fallen for the sake of the common good. At the same time, [the parable] warns us about the attitude of those who think only of themselves and fail to shoulder the inevitable responsibilities of life as it is.’ (FT67)

Pope Francis insists that, ‘the decision to include or exclude those lying wounded along the roadside can serve as a criterion for judging every economic, political, social and religious project. Each day we have to decide whether to be Good Samaritans or indifferent bystanders.’ (FT69)

During Advent we prepare ourselves for the coming of the true Good Samaritan, Jesus Christ, who takes pity on our situation and comes to pick us up and heal us. He then tells us, ‘Go and do likewise’. (Lk 10:37)

FURTHER READING: Fratelli Tutti Chapter 2

AUDIOVISUAL AIDS TO TODAY’S REFLECTION: There is an endless source of videos focusing on the Good samaritan theme. Today we bring you two, one shorter one which shows the outcome of a real social experiment; the second, slightly longer of you have 15 minutes, is a contemporary rendition of the story.

  • Andiamo oltre noi stessi verso coloro che soffrono- Il buon Samaritano

Il capitoIo che trovo più toccante nella Fratelli tutti è il secondo: Un estraneo sulla strada, in cui il Papa reflette in maniera semplice ma profonda sulla parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 25-37). Spero che questo breve post ti incoraggi a leggere l’intero capitolo.

Questa parabola riguarda una problematica presente fin dalle prime pagine della Bibbia. Dio domanda a Caino: “Dov’è tuo fratello Abele?” La risposta di Caino è una di quelle che troppo spesso diamo anche tutti noi: “Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4,9) Cerchiamo delle risposte che giustifichino la nostra inattività e indifferenza verso l’immane sofferenza che ci circonda. Un modo per farlo è formare dei gruppi ristretti in cui ci prendiamo cura solo di coloro che sono simili a noi, escludendo tutti gli altri.

‘Solo uno si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue stesse mani, ha pagato di tasca propria e si è occupato di lui. Soprattutto gli ha dato una cosa su cui in questo mondo frettoloso lesiniamo tanto: gli ha dato il proprio tempo. Sicuramente egli aveva i suoi programmi per usare quella giornata secondo i suoi bisogni, impegni o desideri. Ma è stato capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito, e senza conoscerlo lo ha considerato degno di ricevere il dono del suo tempo.’ (FT 63)

Il Papa applica questa parabola, non solo alle relazioni fra individui, ma anche al modo in cui organizziamo le nostre società: le nostre società includono o escludono? Se viviamo da “prossimo” le nostre società troveranno come identificare le vulnerabilità in sé stesse, ‘rialzando e riabilitando l’uomo caduto, perché il bene sia comune. Nello stesso tempo [la parabola] ci mette in guardia da certi atteggiamenti di persone che guardano solo a sé stesse e non si fanno carico delle esigenze ineludibili della realtà umana.’ (FT67)

Papa Francesco insiste che: ‘La decisione di includere o escludere chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza.’ (FT69)

Durante l’Avvento ci prepariamo per la venuta del Buon Samaritano, Gesù Cristo, che si commuove per la nostra situazione e viene a rialzarci e curarci. Poi Egli ci dice: ‘Va’ e anche tu fa’ così’. (Lc 10,37)

  • Duke shkuar përtej vetes tonë tek ata që vuajnë – Samaritani i mirë

Kapitulli që unë shoh më prekës në Fratelli tutti është kapitulli i dytë, Një i huaj në rrugë, ku Papa reflekton në mënyrën e tij të thjeshtë por të thellë mbi shëmbëlltyrën e Samaritanit të Mirë (Lk 10: 25-37). Shpresoj që ky postim i shkurtër t’ju inkurajojë që të lexoni të gjithë kapitullin.

Kjo shëmbëlltyrë trajton një problem që tashmë e hasim në faqet e para të Biblës. Zoti e pyet Kainin: “Ku është vëllai yt Abeli?” Përgjigja e Kainit është ajo që edhe ne vetë e japim shumë shpesh: “A jam unë rojtari i vëllait tim?” (Zan 4: 9) Ne kërkojmë përgjigje që justifikojnë mosveprimin dhe indiferencën tonë ndaj vuajtjeve të mëdha që na rrethojnë. Një mënyrë për ta bërë këtë është të krijojmë grupe të mbyllura ku kujdesemi vetëm për ata që janë të ngjashëm me ne, duke i përjashtuar të gjithë të tjerët.

“Vetëm një person ndaloi, iu afrua burrit dhe u kujdes për të personalisht, madje shpenzoi paratë e veta për të siguruar nevojat e tij. Ai gjithashtu i dha atij diçka që në botën tonë frenetike ne kapemi fort pas saj: ai i dha atij kohën e vet. Sigurisht, ai kishte planet e tij për atë ditë, nevojat, angazhimet dhe dëshirat e tij. Megjithatë, ai ishte në gjendje t’i linte të gjitha ato mënjanë kur u përball me dikë në nevojë. Edhe pa e njohur fare nevojtarin, ai e trajtoi atë si dikush që meriton kohën dhe vëmendjen e tij. “(FT 63)

Papa e trajton këtë shëmbëlltyrë jo vetëm për marrëdhëniet midis individëve, por edhe për mënyrën si i organizojmë shoqëritë tona: a janë përfshirese apo përjashtuese  shoqëritë tona? Nëse jetojmë si afërm, shoqëritë tona do të dinë të identifikohen me dobësitë në mesin e tyre, “duke ngritur dhe rehabilituar ata që kanë  rënë, për hir të së mirës së përbashkët. Në të njëjtën kohë, [shëmbëlltyra] na paralajmëron për qëndrimin e atyre që mendojnë vetëm për veten e tyre dhe nuk arrijnë të mbajnë përgjegjësitë e pashmangshme të jetës ashtu siç është. “(FT67)

Papa Françesku këmbëngul që, “vendimi për të përfshirë ose përjashtuar ata që janë shtrirë të plagosur përgjatë rrugës mund të shërbejë si një kriter për të gjykuar çdo projekt ekonomik, politik, shoqëror dhe fetar. Çdo ditë duhet të vendosim nëse do të jemi samaritanë të mirë apo kalimtarë indiferentë. “(FT69)

Gjatë  kohës  së Ardhjes, ne përgatitemi për ardhjen e Samaritanit të Mirë të vërtetë, Jezu Krishtit, të cilit i vjen keq për situatën tonë dhe vjen për të na marrë dhe për të na shëruar. Ai më pas na thotë, “Shkoni dhe bëni edhe ju  kështu”. (Lk 10:37)