(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

[9] – Stepping beyond the crib into today’s messy world

What better way to pray on Christmas day than taking some time to look at the scene of the birth of Jesus? You can take the image on a Christmas card, or spend time before the crib you have in your house or in your church, or look for a beautiful nativity scene on the internet.

What strikes me most when I look at the scene of the nativity? Above all the persons, Jesus, just born, looking like every other newborn, beautiful but so tiny, totally dependent on others. Mary his mother, like every other mother who has just given birth, tired yet unimaginably happy. Joseph, full of wonder at what has just happened, so happy for doing what he was asked to do by the angel. The shepherds, simple, poor people, still amazed at the vision of the angels and the news that they had just heard.

I put myself in the poor stable. I can feel the joy, the deep peace, the wonder. But also the utter poverty, the darkness, the humidity, the unpleasant smell of animals and wet hay.

And I hear the words of the angel addressed to me today:

‘Do not be afraid; for see—I am bringing you good news of great joy for all the people:  to you is born this day in the city of David a Saviour, who is the Messiah, the Lord.’

I stay with the word that strikes me most, as I ask myself whether the birth of Jesus is for me too the good news of great joy. I reflect on the fact that I have been given a Saviour, one who makes up for my shortcomings and those of the world.

Moreover, this saviour, the one who fulfils God’s promises, is born in great poverty, outside of his own town, not even in a home or an inn, but in an animals’ stable. Yet the humidity and the bad smell are not enough to remove the joy and the peace that I feel as I share in this great event.

Our world is a real mess at the moment, it looks and feels and smells like the stable of Bethlehem. Some parts of my life may be messy too.

And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom he favours!”

AUDIO-VISUAL AID: Today, on the eve of Christmas Day, and in keeping with the relative quiet of this very different kind of Christmas where we and missions around the world are living so much in the silence of our hearts, we bring you Franz Gruber’s ‘Silent Night’. We wish you a very peaceful Christmas as we reflect together on the unassuming birth of Christ into this messy world, and the wonderful message of peace and hope that remains.

  • Andiamo oltre: il presepe nella confusione del mondo attuale

Nel giorno di Natale quale miglior modo di pregare che prendersi del tempo per contemplare la scena della nascita di Gesù? Puoi prendere un’ immagine di una cartolina natalizia, o trascorrere del tempo davanti al presepe che hai fatto in casa, o a quello della tua chiesa, o cercare una bella immagine della natività su internet.

Che cosa mi colpisce di più quando contemplo la scena della natività? Soprattutto le persone: Gesù appena nato, che somiglia a tutti gli altri neonati, bello, ma così minuscolo, totalmente dipendente dagli altri. Maria sua madre, come tutte le altre mamme che hanno appena partorito, stanca ma incredibilmente contenta. Giuseppe, pieno di meraviglia per ciò che è appena successo, così gioioso di aver fatto ciò che l’angelo gli aveva chiesto. I pastori, persone semplici, povere, ancora stupefatti per la visione degli angeli e per le notizie che avevano appena ascoltato.

Prendo posto nella stalla. Posso percepire la gioia, la profonda pace, la meraviglia. Ma anche l’estrema povertà, il buio, l’umidità, l’odore sgradevole degli animali e del fieno bagnato.

E ascolto le parole che gli angeli mi rivolgono oggi:

‘Non temete; ecco — vi annuncio una grande gioia per tutto il popolo: oggi per voi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Messia, il Signore.’

Resto sulla parola che mi colpisce di più, mentre mi domando se la nascita di Gesù sia anche per me l’annuncio di una grande gioia. Rifletto sul fatto che mi è stato donato un Salvatore, che ripara le mancanze mie e del mondo.

Per di più, questo Salvatore, che realizza le promesse di Dio, è nato in grande povertà, fuori dalla sua città e non in una casa o in una locanda, ma in una stalla per animali. Tuttavia l’umidità e il cattivo odore non sono sufficienti ad eliminare la gioia e la pace che percepisco mentre prendo parte a questo grande evento.

In questo momento il nostro mondo è un grande pasticcio, appare e odora come la stalla di Betlemme. Anche alcuni aspetti della mia vita sono in confusione.

E all’improvviso con l’ angelo comparve una moltitudine della schiera celeste, che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dion nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama!”

  • Duke shkuar përtej djepit drejt botës së sotme të çrregullt

A ka mënyrë më e mirë për t’u lutur në ditën e Krishtlindjes sesa të merrni pak kohë për të parë skenën e lindjes së Jezusit? Ju mund ta shihni imazhin nëpërmjet një kartoline të Krishtlindjes, ose të kaloni kohë para grazhdit që keni në shtëpinë apo në kishën tuaj, ose të kërkoni një skenë të bukur të lindjes së Krishtit në internet.

Çfarë më godet më shumë, kur shikoj skenën e lindjes së Krishtit? Mbi të gjithë, Jezusi, i sapo lindur, që duket si çdo i porsalindur, i bukur, por kaq i vogël, i varur plotësisht nga të tjerët. Maria nëna e tij, si çdo nënë tjetër që sapo ka lindur, e lodhur, por në mënyrë të paimagjinueshme e lumtur. Jozefi, plot habi për atë që sapo ka ndodhur, dhe kaq i lumtur që bëri atë që iu kërkua nga engjëlli. Barinjtë, njerëz të thjeshtë, të varfër, ende të habitur me shfaqjen e engjëjve dhe lajmin që sapo kishin dëgjuar.

Unë e vendos veten në stallën e varfër. Unë mund të ndiej gëzimin, paqen e thellë, çudinë. Por edhe varfërinë e theksuar, errësirën, lagështinë, aromën e pakëndshme të kafshëve dhe kashtën e lagur.

Dhe unë dëgjoj fjalët e engjëllit drejtuar mua pikërisht sot:

 ‘Mos kini frikë! Ja, unë po ju sjell një lajm të mirë: gëzim të madh për mbarë popullin! Sot, në qytetin e Davidit ju lindi Shëlbuesi  Krishti Zot!’

Unë qëndroj me fjalën që më godet më shumë, pasi pyes veten nëse lindja e Jezusit është edhe për mua lajmi i mirë i gëzimit të madh. Unë reflektoj në faktin se më është dërguar një Shpëtimtar, ai që plotëson mangësitë e mia dhe të botës.

Për më tepër, ky shpëtimtar, ai që përmbush premtimet e Zotit, ka lindur në një varfëri të madhe, jashtë qytetit të tij, madje as në një shtëpi apo në një han, por në një stallë kafshësh. Megjithatë lagështia dhe aroma e keqe nuk janë të mjaftueshme për të hequr gëzimin dhe qetësinë që ndiej ndërsa përjetoj këtë ngjarje të madhe.

Bota jonë është një rrëmujë e vërtetë për momentin, duket dhe ndjehet dhe nuhatet si stalla e Betlehemit. Disa pjesë të jetës sime mund të jenë gjithashtu të çrregullta.

‘Engjëllit menjëherë iu bashkua një ushtri e madhe qiellore, që madhëronte Hyjin e brohoriste: Lavdi Hyjit në më të lartin qiell e paqe mbi tokë njerëzve, që i ka për zemër!’