(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

Be Reconciled [8] – Jesus, our peace, has broken down the wall of hostility

At this point in our Lenten reflection on reconciliation, we do well to turn our look once more to Jesus, the instrument of our reconciliation. In his letter to the Ephesians St Paul uses these words to describe Jesus and his mission, ‘He is our peace, who has made us both one, and has broken down the dividing wall of hostility, so making peace,reconciling us to God in one body through the cross.’ (2: 14-16)

In these times when building walls, physical or psychological, seems to have become a very popular solution to many problems, we need to look at Jesus as the one who broke down the wall of hostility. He did this through his Cross, to show us that at the root of division there is so much anger and hatred that trying to overcome it can be dangerous. But for him and his followers this mission of reconciliation was so important that he was ready to pay the supreme price to fulfil it.

It is quite obvious that the Cross was not what Jesus chose, nor what the Father chose for him. It was the natural result of his life choices, which ended up challenging the powerful and raising their ire to such a degree that they concluded they had to get rid of him.

He chose to be clearly on the side of the losers in his society, of the sick and the poor, the children and the women. He was not afraid to touch the leper, nor to appear to be too friendly to sinners and publicans, to defend the public sinner who had the affront to wash his feet with her tears and dry them with her hair.

He took the breaking down of walls of hostility very seriously: he proclaimed that the Father sends sun and rain on everyone, good or bad; he praised the Samaritan as more capable of dealing with his neighbour in need than the priest and the levite. He said there is more rejoicing in heaven for one sinner who changes their ways than for ninety-nine who do not need to (or think they do not need).

This is the Good News of Lent, Jesus has broken down the wall of hostility and is himself our peace. I ask myself what it means for me to call myself his follower.

AUDIO-VISUAL AID: Today the video we bring you is a very simple but powerful depiction of a moment when Jesus broke down the walls of hostility. Let the wordless scene speak to your heart. (From The Passion of the Christ).

Gesù, nostra pace, ha abbattuto il muro di inimicizia

A questo punto della nostra riflessione quaresimale sulla riconciliazione, è utile che rivolgiamo ancora una volta il nostro sguardo su Gesù, strumento della nostra riconciliazione. Nella sua lettera agli Efesini, s. Paolo usa queste parole per descrivere Gesù e la sua missione, ‘Egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia… facendo la pace, per riconciliarci con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce.’ (Ef. 2,14-16)

In quest’epoca in cui costruire mura, materiali o psicologiche, sembra essere diventata una soluzione molto di moda per tanti problemi, abbiamo bisogno di guardare a Gesù come colui che ha abbattuto il muro dell’inimicizia. Egli lo ha fatto per mezzo della sua Croce, mostrandoci che alla radice della divisione ci sono così tanta rabbia e odio, che battersi contro di essa espone al pericolo. Ma per Lui e i propri discepoli era tanto importante la missione di riconciliazione, che Gesù era disposto a pagare il prezzo più alto pur di riuscirci.

E’ ovvio che la Croce non è stata una scelta di Gesù, né del Padre, ma il risultato scontato delle sue scelte di vita, che hanno finito per essere una minaccia per i potenti e per far crescere la loro ira fino al punto che hanno pensato di doversi sbarazzare di Lui.

Gesù ha scelto di mettersi decisamente dalla parte degli scartati dalla società, dei malati e dei poveri, dei bambini e delle donne. Non ha avuto paura di toccare i lebbrosi, né di mostrarsi amico dei peccatori e dei pubblicani, né di difendere la peccatrice pubblica che aveva avuto la sfrontatezza di lavargli i piedi con le lacrime e di asciugarglieli con i capelli.

Ha preso molto seriamente l’abbattere le mura di inimicizia: ha proclamato che il Padre fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, ha indicato il Samaritano come più capace di prendersi cura del prossimo dei sacerdoti e dei leviti. ha affermato che in Cielo c’è più gioia per un peccatore che si converte che per novantanove che non ne hanno bisogno (o pensano di non averne bisogno).

Questa è la Buona Notizia della Quaresima: Gesù ha abbattuto il muro di inimicizia ed è Lui la nostra pace. Mi domando; cosa significa questo per me che mi dico suo discepolo?

_____

Jezusi, paqja jonë, ka shembur murin e armiqësisë

Në këtë pikë te reflektimin tonë të Kreshmës për pajtimin, ne bëjmë mirë ta kthejmë vështrimin tonë edhe një herë te Jezusi, instrumenti i pajtimit tonë. Në letrën e tij drejtuar Efesianëve, Shën Pali përdor këto fjalë për të përshkruar Jezusin dhe misionin e tij. “Ai është Paqja jonë, Ai që prej dy popujve bëri një e përmbysi murin ndarës d. m. th. armiqësinë ‑ në trupin e vet”.(2: 14-16)

Në këto kohë kur ndërtimi i mureve, fizikë ose psikologjikë, duket se është bërë një zgjidhje shumë popullore për shumë probleme, nevojitet te hedhim veshtrimin te Jezusi , te Ai që shembi murin e armiqësisë. Ai e bëri këtë përmes Kryqit të tij, për të na treguar se në rrënjën e përçarjes ka aq shumë zemërim dhe urrejtje sa që përpjekja për ta kapërcyer atë mund të jetë edhe e rrezikshme. Por për të dhe pasuesit e tij ky mision i pajtimit ishte aq i rëndësishëm sa ai ishte i gatshëm të paguante edh çmimin më të lartë për ta përmbushur atë.

Eshtë mjaft e qartë që nuk qe Kryqi ajo që Jezusi zgjodhi , as ajo që Ati zgjodhi për të. Ishte rezultati i natyrshëm i zgjedhjeve të Tij të jetës, të cilat përfunduan duke sfiduar të fuqishmit dhe duke ngritur zemërimin e tyre në një shkallë të tillë që arritën në përfundimin se duhej ta hiqnin qafe atë.

Ai zgjodhi të shfaqej qartë në anën e te vegjelve në shoqërinë e tij, të të sëmurëve dhe të varfërve, fëmijëve dhe grave. Ai nuk kishte frikë të prekte lebrozin dhe as të dukej se ishte shumë miqësor me mëkatarët dhe tagrambledhësit, për të mbrojtur mëkataren e njerezve , e cila ndjehej fajtore aq sa I lau këmbët me lotët e saj dhe ia thau me flokët e saj.

Ai e mori me shumë seriozitet shembjen e mureve të armiqësisë: ai shpalli që Ati dërgon diell dhe shi mbi të gjithë, të mirë apo edhe të keqinj ; ai e lavdëroi Samaritanin si më të aftë për t’u marrë me fqinjin e tij në nevojë sesa prifti dhe leviti. Ai tha se ka më shumë gëzim në parajsë për një mëkatar që kthehet sesa për nëntëdhjetë e nëntë që nuk kanë nevojë (ose mendojnë se nuk kanë nevojë).

Ky është Lajmi i Mirë i Kreshmës, Jezusi ka shembur murin e armiqësisë dhe është vetë paqja jonë. Pyes veten se çfarë do të thotë për mua ta quaj veten ndjekësi, përngjasuesi i tij.