(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [13] – The Eucharist, fruit of the earth and human work transformed into the Body and Blood of Jesus

On this day, when he was at table with his disciples, Jesus took bread, said the blessing, gave it to his disciples and said, Take all of you and eat of it. This is my body which will be given up for you. These words are a summary of all his life and mission among us, and will be enacted physically tomorrow on the Cross, when Jesus’s body will be broken and given for us.

Jesus wants us to see the dignity of all creation even in this most solemn moment of his life. God decided to assume a human body, to become like us in everything except sin, and his created body is the instrument of our salvation. In a similar way, when he wanted to find a way of remaining with us, he chose to use ‘the fruit of the earth and work of human hands.’

Today we can take time to reflect on the fact that God chose this way to remain with us, a way that involves creation as transformed by human hands. This part of creation is itself then changed into Jesus’ own body and blood, given for our salvation.

What a sublime dignity has creation been given by God! Reflecting on the Eucharist, Pope Benedict  observes that this sacrament reminds us that ‘the world is not something indifferent, raw material to be utilized simply as we see fit. Rather, it is part of God’s good plan, in which all of us are called to be sons and daughters in the one Son of God, Jesus Christ… The relationship between the Eucharist and the cosmos helps us to see the unity of God’s plan and to grasp the profound relationship between creation and the “new creation” inaugurated in the resurrection of Christ, the new Adam.’ (Sacramentum Caritatis,  92)

Today is also the day of the washing of the feet: the Eucharist only makes sense in the context of a radical attitude of service even to those who are unworthy. Jesus tells us that his amazing gesture is an example for us to follow. Creation in its present state certainly requires of us an attitude of service rather than domination.

‘Do this in memory of me,’ Jesus tells his disciples on this day. Sadly, most of us today cannot physically take part in the celebration. May this sadness enable us to enter more deeply into the mystery.

ACT… Today, as we recall the foundation of the Eucharist and the example Christ gave us to serve in humility, let us, with the desire to receive him in our hearts, choose one way to serve those with whom we live.

VIEW…. Today’s choice is a contemporary piece of music by David Willersdorf – Broken Bread.


______________________

L’ Eucarestia: frutto della terra e del lavoro dell’uomo che viene transformato nel Corpo e Sangue di Gesù

In questo giorno, mentre era a tavola con i suoi discepoli, Gesù prese il pane, disse la benedizione, lo dette ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Queste parole sono come la sintesi di tutta la sua vita e della sua missione fra noi e saranno messe fisicamente in atto domani sulla Croce, quando il corpo di Gesù sarà spezzato e dato per noi.

Gesù desidera che vediamo la dignità di tutta creazione anche in questo momento, che è il più solenne della sua vita. Dio ha deciso di assumere un corpo umano, di diventare come noi in tutto fuorché nel peccato e il suo corpo creato è lo strumento della nostra salvezza. Similmente, quando desidera trovare un modo per rimanere con noi, sceglie di usare ‘il frutto della terra e del lavoro delle mani dell’uomo.’

Oggi possiamo prenderci del tempo per riflettere sul fatto che Dio sceglie questo modo di rimanere con noi, un modo che coinvolge la creazione come è stata trasformata dalle mani dell’uomo. Quella parte di creazione è dunque essa stessa trasformata nel corpo e sangue di Gesù, offerti per la nostra salvezza.

Che dignità sublime Dio ha dato alla creazione! Riflettendo sull’Eucarestia, Papa Benedetto  osserva che questo sacramento ci ricorda che: ‘il mondo non è una realtà neutrale, mera materia da utilizzare indifferentemente secondo l’umano istinto. Piuttosto si colloca all’interno del disegno buono di Dio, per il quale tutti noi siamo chiamati ad essere figli e figlie nell’unico Figlio di Dio, Gesù Cristo… Nel rapporto tra l’Eucaristia e il cosmo, infatti, scopriamo l’unità del disegno di Dio e siamo portati a cogliere la profonda relazione tra la creazione e la « nuova creazione », inaugurata nella risurrezione di Cristo, nuovo Adamo.’ (Sacramentum Caritatis,  92)

Oggi è anche il giorno della lavanda dei piedi: l’Eucarestia ha senso solo nel contesto di un radicale atteggiamento di servizio anche verso coloro che non se lo meritano. Gesù ci dice che quel suo gesto, che ci stupisce, è per noi un esempio da seguire. La creazione allo stato attuale ci richiede certamente un atteggiamento di servizio piuttosto che di dominio.

‘Fate questo in memoria di me’, Gesù dice oggi ai suoi discepoli. Tristemente, la maggior parte di noi non potrà prendere fisicamente parte a questa celebrazione. Possa questo dispiacere renderci capaci di entrare più profondamente in questo mistero.

(Translated by Maria Fiore)

___________________

Eukaristia, frut i tokës dhe puna njerëzore u shndërruan në Trupin dhe Gjakun e Jezusit

Në këtë ditë, kur Ai ishte në tryezë me dishepujt e tij, Jezusi mori bukën, e bekoi, ua dha dishepujve të vet dhe tha: ” Merrni e hani te gjithe! Ky është trupi im që do të jepet për ju. Këto fjalë janë një përmbledhje e gjithë jetës dhe misionit të tij midis nesh, dhe do të miratohen fizikisht nesër në Kryq, kur trupi i Jezusit do derrmohet dhe do të jepet për ne.

Jezusi dëshiron që ne të shohim dinjitetin e gjithë krijimit edhe në këtë moment më solemn të jetës së tij. Zoti vendosi të marrë një trup njerëzor, të bëhet si ne në gjithçka, përveç mëkatit, dhe trupi i tij i krijuar është instrumenti i shpëtimit tonë. Në një mënyrë të ngjashme, kur donte të gjente një mënyrë për të mbetur me ne, ai zgjodhi të përdorte – frutin e tokës dhe punën e duarve të njeriut. ‘

Sot mund të marrim kohë për të reflektuar për faktin se Zoti zgjodhi këtë mënyrë për të qëndruar me ne, një mënyrë që përfshin krijimin, të transformuar nga dora e njeriut. Kjo pjesë e krijimit është ndryshuar më pas në trupin dhe gjakun e Krishtit, dhënë për shpëtimin tonë.

Cfare dinjiteti madheshtor ka marre krijimi nga Zoti!  Duke reflektuar mbi Eukaristinë, Papa Benedikti vëren se ky sakrament na kujton se ‘bota nuk është diçka indiferente, lëndë e parë për t’u përdorur thjesht siç e shohim të arsyeshme. Përkundrazi, është pjesë e planit të mirë të Zotit, në të cilin të gjithë ne jemi thirrur të jemi bij dhe bija në Birin e vetem te Zotit, Jezu Krishtit … Marrëdhënia midis Eukaristisë dhe kozmosit na ndihmon të shohim unitetin e planit te Zotit dhe te kuptojme marrëdhëniet e thella midis krijimit dhe “krijimit të ri” të inauguruar në ringjalljen e Krishtit, Adamit të ri. ‘(Sacramentum Caritatis, 92)

Sot është edhe dita e larjes së këmbëve: Eukaristia ka kuptim vetëm në kontekstin e një qëndrimi radikal të shërbimit edhe për ata që nuk janë të denjë. Jezusi na thotë se gjesti i tij i mahnitshëm është një shembull që duhet ta ndjekim. Krijimi në gjendjen e tij të tanishme sigurisht kërkon nga ne një qëndrim shërbimi dhe jo sundimi.

‘Bëni këtë në perkujtimin tim, ‘u tha Jezusi dishepujve të tij këtë ditë. Mjerisht, shumica prej nesh sot nuk mund të marrin pjesë fizikisht në kete celebrim. Le të na lejojë ky trishtim të futemi më thellë në kete mister.

(Translated by Elizabeta Murcaj)