Our Father (Troverete il testo in italiano ed in albanese in fondo alla pagina) Child's hand in his father's - Photo by Maeka Alexis

The Our Father begins with a great consolation: we are allowed to say “Father”’. These simple yet powerful words by Pope Benedict bring us to the very core of this prayer.

This is really the core of the good news that Jesus came to proclaim. We are not slaves but sons and daughters of God. He is not just our distant creator or formidable law enforcer, but our loving father. 

Yet, it is not always easy to call God ‘Father’. It is only natural that our image of God is coloured by that of our own father who perhaps was not always totally caring or loving to us. Only Jesus can help us understand what this word means, for he is the Son from all eternity, and we become his brothers and sisters, the Father’s adopted children, through him.

Calling God our Father is saying something about our very identity, about who we are at the most basic level: we are children of God, members of his family, brothers and sisters of Jesus. We can call him Father because first of all he makes us his sons and daughters. It is his greatest gift to us.  ‘You have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God’s Spirit when he adopted you as his own children. Now we call him, “Abba, Father.” (Rom 8:15)

For Jesus, the Father is the source of all good, whose mercy is greater than all his works. Jesus invites us to be like our Father in heaven, above all in his great mercy: ‘He makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust’. (Mt 5:45). Jesus enables us to be true sons like him, capable of saying, ‘My Father, if it is possible, let this cup pass from me; yet not as I will, but as You will’, joining him in his last words, ‘Into your hands I commit my spirit’. (Lk 23:46)

O God our Father, we know you only because your son Jesus, told us of your name of Father. We cannot explain its deep meaning, yet you let us experience it every day. Grant us, if you so wish, to live it with our mind and not just with our heart so as to enter into the mind and heart of your son, Jesus Christ. (Card. Carlo M. Martini)

With each post you will find a short video/song which may help you with your prayer. Simply click on the image below to watch and listen:

Padre Nostro

“Il Padre Nostro comincia con una grande consolazione: ci è permesso di dire Padre”. Queste semplici, ma potenti parole di papa Benedetto ci portano al nucleo fondamentale di questa preghiera.

E’ davvero il cuore della buona notizia che Gesù è venuto a proclamare. Non siamo schiavi, ma figli e figlie di Dio. Dio non è affatto il creatore distante o l’esecutore terribile della legge, ma il Padre che ci ama.

Ma non è sempre facile chiamare Dio ‘Padre’. E’ naturale che la nostra immagine di Dio sia influenzata da quella del proprio padre, che forse non è stato sempre del tutto attento e amorevole con noi. Solo Gesù può aiutarci a comprendere ciò che questa parola significa, perché Lui è il Figlio da tutta l’eternità e noi diventiamo suoi fratelli e sorelle, figli adottivi del Padre, tramite Lui.

Chiamare Dio Padre nostro è dire qualcosa sulla nostra stessa identità, su chi siamo al livello più fondamentale: noi siamo figli di Dio, membri della sua famiglia, fratelli e sorelle di Gesù. Possiamo chiamarlo Padre prima di tutto perché Lui ci ha fatti suoi figli e figlie. E’ il suo dono più grande per noi.  Non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di Dio quando vi ha adottato come suoi figli. Ora lo chiamiamo: “Abbà, Padre! (Rom 8,15)

Per Gesù il Padre è la sorgente di ogni bene, la cui misericordia è più grande di tutte le sue opere. Gesù ci invita ad essere come il nostro Padre celeste, soprattutto nella sua grande misericordia: ‘Egli fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni e manda la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. (Mt 5,45). Gesù ci permette di essere veri figli come Lui, capaci di dire: ‘Padre mio, se è possibile, che passi da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi Tu’, unendoci a Lui nelle sue ultime parole: ‘Nelle tue mani consegno il mio spirito’. (Lc 23,46)

O Dio nostro Padre, ti conosciamo solo perché  tuo figlio Gesù ci ha rivelato il tuo nome di Padre. Non sappiamo spiegare il suo significato profondo, ma tu ci permetti di sperimentarlo ogni giorno. Concedici, se lo vuoi, di viverlo con la nostra mente e non solo con il nostro cuore, così da entrare nella mente e nel cuore del tuo figlio Gesù Cristo. (Card. Carlo M. Martini)

_____________

Ati Ynë

Ati Ynë fillon me një ngushëllim të madh: ne jemi të lejuar t’i drejtohemi  Atë “. Këto fjalë te thjeshta dhe të fuqishme të thëna nga papa Benedikti, na drejtojnë në thelbin e kësaj lutjeje.

Ky është edhe thelbi i lajmit të mirë për të cilin Jezusi erdhi ta shpallë tek ne. Ne nuk jemi skllevër, por bijë dhe bija të Hyjit. Ai nuk është vetëm krijuesi ynë dhe ligjëdhënësi, por mbi të gjitha është Ati ynë i dashur.

Sidoqoftë, nuk është gjithmonë e lehtë t’a quajmë Hyjin “Atë”. Është mëse e natyrshme që imazhi i Hyjit ndër ne të lidhet me atë të babait, i cili jo gjithmonë ishte duke u treguar plotesisht i kujdesshëm dhe i dashur ndaj nesh. Vetëm Jezusi na ndihmon ta kuptojmë domethënien e fjalës “Atë”, sepse ai është Biri në përjetësi dhe ne vëllezërit e tij, bijtë e adoptuar të Zotit nëpërmjet tij.

Të thërrasësh Zotin, “Ati Ynë”, tregon shumë për identitetin tonë, tregon se kush jemi ne që në zanafillë: ne jemi bijtë e Zotit, pjesëtarë të familjes së tij, vëllezër të Jezusit. Ne mund ta quajmë Ati Ynë sepse para së gjithash ne jemi bijtë dhe bijat e tij. Kjo është dhurata më e madhe për ne nga ai. Ju nuk keni marrë një frymë që ju bën skllevër të frikes. Në vend të kësaj, ju morët Shpirtin e Zotit ku ju bënë bijte te adoptuar te tij. Tani mund ta  quajmë atë, “Abba, Atë”. (Romakëve 8:15)

Për Jezusin, Ati është burimi i çdo të mire, mëshira e të cilit është më e madhe se të gjitha veprat e Tij. Jezusi na fton që të jemi si Ati ynë në qiell, mbi të gjitha me mëshirën e tij të madhe: “Ai bën të lindë dielli mbi të keqen dhe mbi të mirën dhe dërgon shi mbi të drejtët dhe të padrejtët.”(Mt 5:45). Jezusi na mundëson që të jemi bij të vërtetë të ngjashëm me të, të aftë për të thënë: “Ati im, nëse është e mundur, le të kalojë ky kelk nga unë; por jo siç dua unë, por ashtu si do ti”, duke iu bashkuar Atij me fjalët e  fundit; “Në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim”

O Zot, Ati ynë, ne të njohim vetëm për shkak se Jezusi, biri Yt, na e zbuloi emrin Tënd si Atë. Ne nuk mund ta shpjegojmë këtë kuptim kaq të thellë, por të lutemi na lejo ta përjetojmë atë çdo ditë. Bëj sipas dëshirës Tënde, ta jetojmë atë me mendjen tonë dhe me zemrën tonë, duke hyrë në mëndjen dhe zemrën e Birit Tënd, Jezu Krishtit. (Card.Carlo M. Martini)