(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [6] – Ecological conversion is urgent: what will I change?

Conversion without a change of behaviour is not real. Jesus said that saying ‘Lord, Lord’ without putting those words into practice would be building our house on sand, so that when the storm comes it will collapse. For Jesus, conversion cannot be postponed: his call, ringing with urgency, was, ‘The time has come, change your lives and accept the good news.’ (Mk 1:14)

The time has come for us too to change our lives, and there is no lack of calls for urgent action. The UN Secretary General Guterres when presenting the latest report on climate change said, “Climate change is moving faster than we are. We must listen to the Earth’s best scientists.”

These scientists’ latest report, the IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C, tells us in no uncertain terms that ‘climate change is already affecting people, ecosystems and livelihoods all around the world. It shows that limiting warming to 1.5ºC is possible…but would require unprecedented transitions in all aspects of society. Every year matters and every choice matters…Without increased and urgent mitigation ambition in the coming years…global warming will surpass 1.5°C, leading to irreversible loss of the most fragile ecosystems, and crisis after crisis for the most vulnerable people and societies.’

This can be my challenge this Lent, to consider seriously, in prayer, and decide, what will change in my behaviour. Any change that is real, beyond fads, is long term and usually means giving up something I feel used to and which makes my life easier and more comfortable. No pain, no gain.

Choosing means confronting my selfishness, my apathy at the direction our world has taken, my arrogance not to take seriously the conclusions and predictions of scientists and other experts. It means no more looking the other way.

Changing, doing what is right, means tapping into my desire to be generous, humble, strong and prudent.

I do this before God, as a concrete way of caring for our common home and for my brothers and sisters, especially those who have few means to protect themselves from the dire effects of climate change.

This change will be more likely to last if I take my time to come to a decision, if do it with others, particularly with my family or my community, if I write it down. It might be a big choice, or a small step, the first in a series. What counts is the commitment I put into it.

 

 

VIEW…. Today’s video – A plea for the planet from some of the world’s best known conservationists.

______________________

La conversione ecologica è urgente: cosa desidero cambiare?

Convertirsi senza cambiare i propri comportamenti non è realistico. Gesù ha affermato che: dire ‘Signore, Signore’ senza mettere in pratica queste parole, è come costruire una casa sulla sabbia, crollerà quando viene la tempesta. Secondo Gesù la conversione non può essere rimandata: il suo richiamo, che risuona con urgenza, è:  ‘Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo’ (Mc 1,14).

E’ venuto per noi il tempo di cambiare vita e non manca il richiamo ad un’azione urgente. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mentre presentava l’ultima relazione sui cambiamenti climatici, ha detto: “Il cambiamento climatico avanza più velocemente di noi. Dobbiamo ascoltare gli scienziati migliori della Terra.”

L’ultima relazione di questi scienziati, il Rapporto speciale sul riscaldamento globale di 1,5 ° C, pubblicato dall’ IPCC , dice in maniera inequivocabile che ‘il cambiamento climatico sta già colpendo le persone, gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza in tutto il mondo’. Dimostra che ‘limitare il riscaldamento a 1,5 gradi centigradi è  possibile… ma richiede una trasformazione senza precedenti di tutti gli aspetti della società. Ogni anno conta e ogni scelta conta… Senza un maggiore e urgente sforzo nell’attenuazione del fenomeno in questi anni… il riscaldamento globale supererà 1.5°C, causando una perdita irreversibile degli ecosistemi più fragili, e una crisi dopo l’altra alle persone e alle società più vulnerabili.’

Durante questa quaresima potrei raccogliere questa sfida e considerare seriamente, nella preghiera, e decidere, cosa desidero cambiare nei miei comportamenti. Ogni cambiamento che sia realistico, e non una fantasia, è a lungo termine e solitamente implica abbandonare qualcosa a ci si è abituati e che ci rendeva la vita più facile e comoda… Nessuna fatica, nessun risultato.

Scegliere significa confrontarsi col proprio egoismo, la propria pigrizia e con la direzione in cui sta andando il mondo, con la propria presunzione di non prendere seriamente le valutazioni e le previsioni degli scienziati e degli altri esperti. Implica non voltarsi dall’altra parte.

Cambiare, fare ciò che è giusto, significa intercettare il mio desiderio di essere generoso, umile, forte e oculato.

Lo faccio di fronte a Dio, come modo concreto di prendermi cura della nostra casa comune e dei miei fratelli e sorelle, specialmente di coloro che hanno meno mezzi per difendersi dai terribili effetti dei cambiamenti climatici.

Il cambiamento è più probabile sia duraturo se mi prendo del tempo per deciderlo, se lo faccio con altri, in particolare con la mia famiglia o la mia comunità e se lo metto per iscritto. Potrebbe essere una scelta grande, o un piccolo passo, il primo di una serie. Ciò che conta è l’impegno che ci metto.

(Translated by Maria Fiore)

 

 

 

 

 

 

___________________

Transformimi ekologjik është urgjent: çfarë do të ndryshoj?

Transformimi pa një ndryshim të sjelljes nuk është i vërtetë. Jezusi u shpreh se duke thënë “O Zot , o Zot” pa i zbatuar ato fjalë në praktikë do të ishte sikur të ndërtonim shtëpinë tonë me rërë, kështu që kur të vijë stuhia ajo do të shembet. Për Jezusin, transformimi nuk mund të shtyhet: thirrja e Tij, me urgjencë, ishte “…” (Mk 1:14)

Ka ardhur koha që edhe ne të ndryshojmë jetët tona dhe nuk mungojnë as thirrjet për një veprim urgjent. Sekretari i Përgjithshëm i KB, Guterres kur prezantoi raportin e fundit për ndryshimet klimatike tha: “Ndryshimet klimatike po ecin më shpejt se sa ne. Ne duhet të dëgjojmë shkencëtarët më të mirë të botës.”

Raporti i fundit i këtyre shkencëtarëve, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf, na thotë me terma të qartë se ndryshimet klimatike tashmë po prekin njerëzit, ekosistemet dhe jetesën në të gjithë botën. Ai tregon se kufizimi i ngrohjes në 1.5ºC është i mundur … por do të kërkonte ndryshim të pashembullt në të gjitha aspektet e shoqërisë.  Çdo vit ka rëndësi dhe çdo zgjedhje ka rëndësi … Pa ambicie të shtuara dhe urgjente në vitet e ardhshme … Ngrohja globale do të tejkalojë 1.5 ° C, duke çuar në humbje të pakthyeshme të ekosistemeve më të brishtë, dhe krizë pas krizës për njerëzit më të prekur dhe shoqëritë.

Kjo mund të jetë sfida ime e kësaj Kreshme, për ta konsideruar seriozisht, në lutje dhe për të vendosur çfarë do të ndryshoj në sjelljen time. Cdo ndryshim që është i vërtet, përtej të qënurit në modë, është afatgjatë dhe zakonisht do të thotë të heq dorë nga diçka me të cilën isha mësuar më parë dhe që e bën jetën time më të lehtë dhe më të rehatshme. Pa dhimbje, nuk ka përfitim.

Të zgjedhësh do të thotë të përballem me egoizmin tim, apatinë time në drejtimin që ka marrë bota jonë, arroganca ime për të mos marrë seriozisht konkluzione dhe parashikime të shkencëtarëve dhe ekspertëve të tjerë. Do të thotë të mos kthesh kokën nga ana tjetër.

Të ndryshosh, të bësh atë që është e drejtë, do të thotë të nxis dëshirën time për të qenë bujar, i përulur, i fortë dhe i arsyeshëm.

Unë e bëj këtë para Zotit, si një mënyrë konkrete për t’u kujdesur për shtëpinë tonë të përbashkët dhe për vëllezërit dhe motrat e mia, veçanërisht për ata që kanë pak mjete për të mbrojtur veten nga efektet e tmerrshme të ndryshimeve klimatike.

Ky ndryshim ka më shumë mundësi të zgjasë nëse unë marr kohën time të duhur për të marrë një vendim, nëse e bëj atë me të tjerët, veçanërisht me familjen ose komunitetin tim, dhe nëse e shkruaj atë. Mund të jetë një zgjedhje e madhe, apo një hap i vogël, por i pari në një seri hapash të mëtejshëm. Ajo që ka rëndësi është angazhimi që unë marr.

(Translated by Elizabeta Murcaj)