(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

[8] – Stepping beyond: With Mary on our way to Bethlehem

The year 2020 will be a year we will never forget, full of surprises, mostly unwelcome: the world feels unrecognisable from what it was last January.

For Mary too, as she journeys towards Bethlehem, the pace of the past months must have felt unreal. A year ago she was just promised in marriage to Joseph, and now she is on her way to Bethlehem with Joseph, her husband, to be registered in Caesar’s census. She is heavily pregnant, and the birth of her son feels imminent.

We can imagine her going over and over again the words of the angel. ‘Hail, full of grace, the Lord is with you! Do not be afraid, Mary. You will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and of his kingdom there will be no end.’ ‘How can this be, since I have no husband?’ ‘The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be will be called holy, the Son of God.’

With every step she asks herself what did those words really mean. She had the same feeling when she heard them for the first time, and as the weeks and months passed, as Joseph took her as his wife, and she realised she really was pregnant, she seemed to understand even less. Joseph had told her he too had been visited by an angel, who told him that Mary’s son will be the Emmanuel, the God-with-us. Yet, everything seemed so normal, at the same time so extraordinary.

But then, and now, one thing was very clear to her: her strong desire to be God’s servant, to trust God totally.

This Christmas we are perhaps less busy than usual with our preparations, so that we can give more time to ourselves and our loved ones. Let us look at Mary on her way to Bethlehem, and realise that we are very similar.  Like her we do not understand everything that is happening to us, nor do we manage to square it wholly with our beliefs.

Yet, like Mary, we also know we are not alone. Every step on the way is leading us to understand Christmas better, that God is really and all the time with us.

Mary mother of Jesus, our mother, help us join you in saying, I am the servant of the Lord. Let it be done to me according to your will.

AUDIO-VISUAL AID: Today we have a song for you, Hillsong’s ‘Captain’. Enjoy!

  • Andiamo oltre, con Maria sulla via di Betlemme

Il 2020 sarà un anno che non dimenticheremo mai, pieno di sorprese, per la maggior parte sgradite: il mondo sembra irriconoscibile rispetto a come era nel gennaio dell’anno precedente.

Anche a Maria, mentre andava a Betlemme, gli avvenimenti dei mesi precedenti devono essere sembrati irreali. Appena un anno prima era promessa sposa a Giuseppe e ora stava andando a Betlemme con Giuseppe, ora suo marito, per essere registrati nel censimento di Cesare. Era molto avanti nella gravidanza e la nascita del suo bambino pareva imminente.

Possiamo immaginarci il suo ritornare continuamente col pensiero alle parole dell’ angelo. ‘Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te! Non temere, Maria. Concepirai un figlio e lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e il suo regno non avrà fine.’ ‘Come è possible, dal momento che non ho marito?’ ‘Lo Spirito Santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra la Potenza dell’Altissimo, colui che nascerà sarà chiamato santo, Figlio di Dio.’

Ad ogni passo si domandava cosa quelle parole significassero davvero. Aveva le stesse sensazioni di quando le aveva sentite la prima volta e, mentre le settimane passavano, quando Giuseppe l’aveva presa in sposa e aveva realizzato di essere davvero incinta, le era sembrato di capire ancora di meno. Giuseppe le aveva raccontato di essere stato visitato da un angelo che gli aveva detto che il figlio di Maria sarebbe stato l’Emmanuele, il Dio-con noi. Eppure, tutto sembrava così normale e, allo stesso tempo, così straordinario.

Ma allora, come ora, una cosa le era molto chiara: il proprio desiderio forte di essere la serva di Dio, di confidare in Lui totalmente.

Questo Natale forse siamo meno impegnati del solito con i preparativi e possiamo prenderci più tempo per noi e per i nostri cari. Contempliamo Maria nel suo viaggio verso Betlemme, e rendiamoci conto di esserle molto simili. Come lei non capiamo tutto ciò che ci sta accadendo e neppure riusciamo ad inquadralo totalmente in ciò che crediamo.

Tuttavia, come Maria, sappiamo anche di non essere soli. Ogni passo su questa strada ci sta portando a capire meglio il Natale, il fatto che Dio è veramente e sempre con noi.

Maria, madre di Gesù, madre nostra, aiutaci ad unirci a te nel dire: sono la serva del Signore, avvenga a me secondo il tuo desiderio.

  • Duke shkuar përtej, me Marinë përgjatë rrugës sonë për në Betlehem

Viti 2020 do të jetë një vit që nuk do ta harrojmë kurrë, plot surpriza, kryesisht të padëshirueshme: bota nuk duket më e njëjta me atë që ishte në janarin e kaluar.

Edhe për Marinë gjithashtu, ndërsa udhëtonte drejt Betlehemit, rruga gjatë muajve të fundit do të i jetë dukur e pabesueshëme. Një vit më parë asaj sapo iu premtua martesa me Jozefin, dhe tani ajo është rrugës për në Betlehem me Jozefin, burrin e saj, për t’u regjistruar në censusin e Cezarit. Ajo është tashme shtatzënë dhe lindja e djalit të saj ndihet e afërt.

Ne mund ta imagjinojmë atë duke menduar pa pushim fjalët e engjëllit. “Të falem, o Hirplote, Zoti me ty! Mos ki frikë, o Mari. Ja, do të mbetesh shtatzënë e do të nxjerrësh në dritë një djalë, e ngjitja emrin Jezus. Ky do të jetë i madh dhe mbretëria e tij s’do të ketë mbarim ‘. ‘Si do të mund të ndodhëë kjo, ndërsa unë jam e virgjër?” “Shpirti i Shenjtë do të zbresë në ty e fuqia e Hyjit të tejetlartë do të të mbulojë me hijen e vet; prandaj ky Fëmijë do të jetë i shenjtë – Biri i Hyjit. “

Në çdo hap ajo pyet veten se çfarë kuptimi kishin ato fjalë. Ajo kishte të njëjtën ndjenjë kur i dëgjoi për herë të parë, ashtu edhe ndërsa kaluan javët dhe muajt, ndërsa Jozefi e mori për grua dhe e kuptoi se ishte me të vërtetë shtatzënë, ajo dukej se kuptonte gjithmonë e më pak. Jozefi i kishte thënë se edhe ai ishte vizituar nga një engjëll, i cili i tha se djali i Marisë do të jetë Emmanueli, Zoti me ne. Megjithatë, gjithçka dukej kaq normale, në të njëjtën kohë kaq e jashtëzakonshme.

Por atëherë, si dhe tani, një gjë ishte shumë e qartë për të: dëshira e saj e fortë për të qenë shërbëtore e Zotit, për t’i besuar Zotit plotësisht.

Këtë Krishtlindje ne jemi ndoshta më pak të zënë se zakonisht me përgatitjet tona, në këtë mënyrë mund t’i japim më shumë kohë vetes dhe të dashurve tanë. Le ta shohim Marinë gjatë rrugës së saj për në Betlehem dhe të kuptojmë se jemi shumë të ngjashëm. Ashtu si ajo, ne nuk kuptojmë gjithçka që po na ndodh, dhe as nuk arrijmë ta përshtasim plotësisht me bindjet tona.

Megjithatë, si Maria, ne gjithashtu e dimë që nuk jemi vetëm. Çdo hap gjatë rrugës po na çon të kuptojmë më mirë Krishtlindjen, se Zoti është me të vërtetë dhe qȅ ȅshtȅ gjatë gjithë kohës me ne.

Maria, nëna e Jezusit, nëna jonë, na ndihmo të bashkohemi me ty duke thënë: Unë jam shërbëtori i Zotit. Më ndodhtë sipas vullnetit tënd.