(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

Be Reconciled [2] – A shattered world, crying for reconciliation

What image symbolises for you the state of the world we are living in? For me it is the refugees living in freezing conditions in northwestern Bosnia, after their camp at nearby Lipa was burnt down during a protest.  After long voyages from Pakistan and Bangladesh, they are at the heart of Europe, a few kilometres from the border of the European Union, supposedly the proud upholder of human rights.  The local population does not want them there, Croatia is doing its best to stop them from crossing its border, and the rest of the world looks the other way.

But there are so many images of our shattered world, to use a favourite epithet of St John Paul II. The Amazon forest going up in flames, the children dying of hunger in Yemen, the victims of the massacres of ISIS or Boku Haram, the wall dividing Israel from Palestine, the storming of the Capitol in Washington.

Each one of these images is a snapshot of a complex situation, that has no simple or straightforward solution. Unfortunately, our leaders, including those we ourselves have put in power, have discovered that it is better to stop looking for solutions to complex problems, much better to look elsewhere and insist that it is no business of ours. It is easier to build a wall than a bridge, although walls exacerbate divisions even further, and make complex situations even more intractable.

Yet, our world is also the theatre of true reconciliation. Countries that were long at war are now friends and allies: we are used to seeing Germany and France as the closest of allies, and this can make us forget that they were bitter enemies until 1945, having fought three major wars in less than a century.

Apartheid has been replaced by majority rule in South Africa, and terrorist organisations in Ireland and Spain have renounced violence. The recognition of the dignity and rights of women has made huge strides in most parts of the world, and in many places cooperation and respect has replaced deep rooted enmity between communities professing different religions.

‘Be reconciled’ is the call this Lent. It is also the call of our shattered world, especially of the victims of conflicts.

I pray not to be deaf to this call, to be given a heart that is sensitive to so much division and suffering around me. I pray to resist the temptation to look away.

Today’s audiovisual aid: ‘2020: A Year in Review’ by TIME. “As we look back on 2020, we remember a year dominated by a staggering loss of life across the world. But it’s a world still filled with courage, compassion and heart.” Click on the image to play the video.

Un mondo sconvolto, che grida per chiedere riconciliazione

Quale immagine è per te il simbolo dello stato del mondo in cui viviamo? Per me sono i rifugiati che stanno al gelo nel nordovest della Bosnia, dopo che il loro accampamento nei dintorni di Lipa è andato a fuoco durante una protesta.  Dopo lunghi viaggi dal Pakistan e dal Bangladesh, sono arrivati nel cuore dell’Europa, a pochi chilometri dal confine con l’Unione Europea, che si suppone essere l’orgogliosa sostenitrice dei diritti umani.  La popolazione locale non li vuole lì, la Croazia sta facendo del suo meglio per impedire che oltrepassino il proprio confine e il resto del mondo si gira dall’altra parte.

Ma ci sono così tante immagini del nostro mondo sconvolto, per usare una espressione cara a S. Giovanni Paolo II: la foresta dell’Amazzonia in fiamme, i bambini che muoiono di fame Yemen, le vittime dei massacri dell’ISIS o di Boku Haram, il muro che divide Israele dalla Palestina, l’assalto a Capitol Hill a Washington…

Ognuna di queste immagini è un’istantanea di una situazione complessa, che non ha soluzioni semplici o chiare. Sfortunatamente, i nostri leader, inclusi quelli che noi stessi abbiamo eletto, hanno scoperto che è molto meglio  smettere di cercare soluzioni ai problemi complessi, meglio rivolgere lo sguardo altrove e dire che non sono affari nostri. E’ più facile costruire un muro che un ponte, sebbene le mura esasperino ancora di più le divisioni e rendano le situazioni complesse ancora più ingestibili.

Tuttavia il nostro mondo è anche teatro di reali riconciliazioni. Nazioni che sono state in guerra per lungo tempo sono ora amiche e alleate. Siamo soliti vedere Germania e Francia stretti alleati e ciò può farci dimenticare che sono stati acerrimi nemici fino al 1945, avendo combattuto tre grandi guerre in meno di un secolo.

In Sudafrica l’apartheid è stato sostituito dalla legge di maggioranza e in Irlanda e Spagna le organizzazioni terroristiche hanno rinunciato alla violenza. Il riconoscimento della dignità e dei diritti delle donne ha fatto grandi passi in avanti nella maggior parte del mondo e in molti luoghi, la cooperazione e il rispetto hanno preso il posto dell’inimicizia dalle radici profonde fra comunità di professioni religiose diverse.

‘Lasciatevi riconciliare’ è l’invito di questa Quaresima ed è anche la richiesta del nostro mondo sconvolto, specialmente delle vittime dei conflitti.

Prego di non essere sordo a questo invito, che mi sia dato un cuore sensibile a queste tante divisioni e alla sofferenza che mi circonda, Prego di resistere alla tentazione di girarmi dall’altra parte.

______________________

Një botë e shkatërruar, e dëshpëruar për pajtim

Sipas jush, cili imazh e simbolizon gjendjen aktuale të botës në të cilën po jetojmë? Për mua, janë refugjatët që jetojnë në kushte të vështira me të ftohtin e acartë nw veriperëndim të Bosnjës, pasi kampi i tyre në Lipa aty pranë u dogj gjatë një proteste. Pas udhëtimeve të gjata nga Pakistani dhe Bangladeshi, ata ndodhen në zemër të Evropës, disa kilometra nga kufiri i Bashkimit Evropian, që supozohet të krenohet si mbështetës i të drejtave të njeriut. Popullsia vëndase nuk i dëshiron ata atje, Kroacia po bën çmos për t’i ndaluar të kalojnë kufirin e saj, dhe pjesa tjetër e botës kthen kokën nga ana tjetër.

Por ka kaq shumë imazhe të botës sonë të shkatërruar, duke përdorur kështu një epitet të preferuar të Shën Gjon Palit II. Pylli i Amazonës duke marrë flakë, fëmijët që vdesin nga uria në Jemen, viktimat e masakrave të ISIS ose Boku Haram, muri që ndan Izraelin nga Palestina, sulmet ndaj Selisë së Kongresit në Uashington.

Secila prej këtyre imazheve është një fotografi e një situate të komplikuar, që nuk ka një zgjidhje të thjeshtë ose të drejtpërdrejtë. Fatkeqësisht, udhëheqësit tanë, duke përfshirë edhe ata që ne vetë i kemi vënë në pushtet, kanë zbuluar se është më mirë të ndalojmë së kërkuari zgjidhje për probleme të komplikuara, dhe se është shumë më mirë të kërkojmë diku tjetër duke insistuar se nuk është puna jonë. Është më e lehtë të ndërtosh një mur sesa një urë, megjithëse muret thellojnë ndarjet edhe më shumë, dhe i bëjnë situatat e komplikuara edhe më të vështira.

Megjithatë, bota jonë është gjithashtu teatri i pajtimit të vërtetë. Vendet që ishin për një kohë të gjatë në luftë tani janë miq dhe aleatë: ne jemi mësuar të shohim Gjermaninë dhe Francën si aleatët më të afërt dhe kjo mund të na bëjë të harrojmë se ata ishin shumë armiq deri në vitin 1945, pasi kishin bërë tre luftëra të mëdha në më pak se një shekull .

Aparteidi është zëvendësuar nga sundimi i shumicës në Afrikën e Jugut dhe organizatat terroriste në Irlandë dhe Spanjë kanë hequr dorë nga dhuna. Njohja e dinjitetit dhe të drejtave të grave ka bërë hapa të mëdhenj në pjesën më të madhe të botës dhe në shumë vende bashkëpunimi dhe respekti kanë zëvendësuar armiqësinë e rrënjosur thellë midis komuniteteve që predikojnë fe të ndryshme.

‘Të pajtohemi’ është thirrja e kësaj Kreshme. Është gjithashtu thirrja e botës sonë të shkatërruar, veçanërisht e viktimave të konflikteve.

Lutem të mos jem i shurdhër ndaj kësaj thirrjeje, të kem një zemër të ndjeshme ndaj kaq shumë ndarjeve dhe vuajtjeve rreth meje. Unë lutem t’i rezistoj tundimit për të kthyer kokën nga ana tjetër.