(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

Be Reconciled [6] – Forgive us as we forgive others

‘For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you; but if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses.’ These words from the Gospel of Matthew (6:14-16) may sound uncharacteristically harsh. Is not the Father himself reconciling us to himself regardless of what we do?

Later on in the same gospel, Jesus tells us the parable of the servant who, owing an enormous sum to the king, asked to have his debt forgiven. His request was granted, but as soon as he met his colleague who owed him a paltry sum, he insisted on payment. The others were shocked at this, and so was the king, who ordered the first servant to be severely punished.

Jesus is telling us that a heart that does not understand forgiveness is incapable not only of giving forgiveness but also of receiving it. Not knowing how to forgive others makes me incapable of perceiving that someone wants to forgive me.

How often we have struggled with forgiveness! We want to forgive but feel unable to do so, there is a residue of anger or resentment we cannot remove, for the wound is still open, it still hurts. We live this inability as a real humiliation.

Forgiveness can be a very complex process, taking place on many levels, and needs time. It is much more than a decision, yet our will to forgive or not makes all the difference. It will take time, it will teach me many things  about myself and my need for God, but I will see that I am moving always closer to forgiveness.

Jesus insists so much on forgiveness because he knows it is central to our lives: an unforgiving heart can transform me into a prisoner of my past. So Jesus gave us two important helps on our way to forgiveness.

First he told us, ‘Love your enemies and pray for those who persecute you,’ (Mt 5: 44). Praying for those who make my life difficult  may seem trite, but I know that praying for those I seem unable to forgive, I am opening a chink in my heart that will become wider and wider.

More importantly, Jesus himself gave us the example on the Cross: ‘Father forgive them because they do not know what they do’. (Lk 23: 34) He was not only speaking of those who killed him, but of us too, of me. I let my gaze rest on him, and as I hear his prayer of forgiveness, I ask for a heart similar to his.

AUDIO-VISUAL AID: Today we bring you a video of a different kind… a historic speech, Martin Luther King Jr’s ‘Love Your Enemies’, so pertinent in his time, and ever timeless.

Perdona a noi come noi perdoniamo agli altri

‘Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.’ Queste parole del Vangelo di Matteo (6,14-15) possono suonare straordinariamente dure. Non è lo stesso Padre che ci riconcilia con Sè senza guardare a ciò che combiniamo?

Più avanti nello stesso Vangelo, Gesù racconta la parabola del servo che, essendo debitore al re di una somma enorme, chiede che il debito gli sia condonato. E la sua richiesta è esaudita. Ma appena incontra un suo pari che gli deve una somma irrisoria, insiste per essere pagato. Gli altri rimangono scioccati e ugualmente il re, che ordina che il primo servo venga severamente punito.

Gesù ci sta dicendo che un cuore che non sa perdonare è incapace, non solo di donare il perdono, ma anche di riceverlo. Non saper perdonare gli altri mi rende incapace di capire che un altro voglia perdonare me.

Quanto spesso abbiamo lottato con il perdono! Vogliamo perdonare, ma ce ne sentiamo incapaci, ci sono tracce di rabbia o risentimento di cui non riusciamo a sbarazzarci, la ferita è ancora aperta, ci fa ancora male. Viviamo questa incapacità come una vera umiliazione.

Perdonare può essere un processo molto complesso, che coinvolge vari livelli e richiede tempo. E’ molto più di una decisione, ma ciò che fa la differenza è la nostra volontà di perdonare o meno. Ci vuole tempo, mi svela molte cose su di me e sul mio bisogno di Dio, ma mi accorgerò che mi sto avvicinando sempre più a perdonare.

Gesù insiste così tanto sul perdono perché sa che è centrale nella nostra vita: un cuore incapace di perdono può imprigionarmi nel passato. Per questo Gesù ci ha dato due indicazioni importanti su come perdonare.

Per prima cosa ci ha detto: ‘Amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano’ (Mt 5,44). Pregare per coloro che mi rendono la vita difficile può sembrare banale, ma so che pregando per coloro che mi pare impossibile perdonare, sto aprendo uno spiraglio nel mio cuore, che diventerà sempre più ampio.

Ancor più importante, Gesù stesso ci ha dato l’esempio sulla Croce: ‘Padre perdonali perché non sanno quello che fanno’ (Lc 23,34). Non stava parlando di coloro che lo uccidevano, ma anche di noi, di me. Lascio che il mio sguardo si fissi su di Lui e mentre ascolto la sua preghiera di perdono, chiedo un cuore simile al suo.

_____

Na fal ne ashtu siç falim ne të tjerët

Vërtet, në qoftë se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, edhe Ati juaj qiellor do t’jua falë juve, por, nëse ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj qiellor nuk do t’jua falë juve gabimet tuaja Këto fjalë nga Ungjilli i Mateut (6: 14-16) mund të tingëllojnë në mënyrë jo karakteristike, të ashpra. A nuk po na pajton vetë Ati me veten e tij, pavarësisht se çfarë bëjmë?

Më vonë, në të njëjtin ungjill, Jezusi na tregon shëmbëlltyrën e shërbëtorit i cili, për shkak të një shume të madhe qe i kishte mbretit, kërkoi t’i falej borxhi. Kërkesa e tij u pranua, por sapo takoi kolegun e tij që i detyrohej një shumë të vogël, ai këmbënguli ne kthimin e pageses na ai. Të tjerët u tronditën nga kjo edhe mbreti gjithashtu, i cili me pas urdhëroi që shërbëtori i parë të dënohej ashpër.

Jezusi po na tregon se një zemër që nuk e kupton faljen është e paaftë jo vetëm për të dhënë falje, por edhe për ta marrë atë. Të mos di të fal të tjerët më bën të paaftë të kuptoj që dikush dëshiron të më falë.

Sa shpesh kemi luftuar me faljen! Ne duam të falim, por ndihemi të paaftë për ta bërë këtë, ka një mbetje zemërimi ose inati që nuk mund ta heqim, sepse plaga është akoma e hapur, ajo ende dhemb. Ne e jetojmë këtë paaftësi si një poshtërim të vërtetë.

Falja mund të jetë një proces shumë kompleks, që zhvillohet në shumë nivele dhe kërkon kohë. Ȅshtë shumë më tepër sesa një vendim, megjithatë vullneti ynë për të falur ose jo bën të gjithë ndryshimin. Do të më marri kohë, do të më mësojë shumë gjëra në lidhje me veten time , në nevojën time për Zotin, por do të shoh që po shkoj gjithnjë e më pranë faljes.

Jezusi insiston aq shumë në falje, sepse ai e di që është thelbësore në jetën tonë: një zemër e pafalshme mund të më shndërrojë në një të burgosur të së kaluarës sime. Kështu që Jezusi na dha dy ndihma të rëndësishme në rrugën tonë për falje.

Së pari ai na tha: ‘Duajini armiqtë tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin’, (Mateu 5: 44). Lutja për ata që e bëjnë jetën time të vështirë mund të duket e paqartë, por unë e di se duke u lutur për ata që duket se nuk jam në gjendje t’i fal, unë po hap një copëz në zemrën time që do të bëhet gjithnjë e më e gjerë.

Më e rëndësishmja, vetë Jezusi na dha shembullin në Kryq: “Atë fali ata sepse nuk dinë se çfarë bëjnë”. (Lk 23: 34) Ai nuk po fliste vetëm për ata që e vranë, por edhe për ne, për mua. E lë vështrimin tim të qëndrojë në të dhe ndërsa dëgjoj lutjen e tij për falje, unë kërkoj një zemër të ngjashme me atë.