(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

Stepping Beyond [2] – From mere neighbours to brothers and sisters

‘As society becomes ever more globalised, it makes us neighbours but does not make us brothers.’  These wise words of Benedict XVI in his encyclical on love and truth (19) still ring very true, and this paradox is what moved Pope Francis to write his own encyclical on universal brotherhood and sisterhood.

Inspired once more by the saint of Assisi, Pope Francis invites us to a life ‘marked by the flavour of the Gospel… In his simple and direct way, Saint Francis expressed the essence of a fraternal openness that allows us to acknowledge, appreciate and love each person, regardless of physical proximity, regardless of where he or she was born or lives.’ (FT 1)

Unfortunately, in our world this ideal of belonging to a single human family is fading. On the contrary, while equality is enshrined in solemn documents that claim to fashion our relationships, in practice we are encouraged to stress our differences rather than what we share. For our politicians the best way to gain power lies not in proposing a project of wide vision and fraternity but in cynically inviting us to a life of isolation, behind high walls that keep the others away, ‘thinking that we are all-powerful, while failing to realize that we are all in the same boat.’ (FT 30)

On the other hand, during these first days of Advent the liturgy reminds of the promises regarding the Messiah and his time.  It will be a time that brings together all peoples of the earth around the same table, where even the animals that are usually hostile can live in harmony.

On this mountain the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-matured wines, of rich food filled with marrow, of well-matured wines strained clear. (Is 26: 6)

The wolf shall live with the lamb, the leopard shall lie down with the kid, the calf and the lion and the fatling together, and a little child shall lead them. They will not hurt or destroy on all my holy mountain; for the earth will be full of the knowledge of the Lord. (Is 11: 6,8)

‘Isolation and withdrawal into one’s own interests are never the way to restore hope and bring about renewal. Isolation, no; closeness, yes. Culture clash, no; culture of encounter, yes’.(FT 30)

FURTHER READING: Yesterday, 1st December 2020, the Vatican launched a website all about Pope Francis’ encyclical Fratelli Tutti, visit it here to find the full encyclical, as well as further reflections, news and resources.

AUDIOVISUAL AID TO TODAY’S REFLECTION: So many things divide us! Today we bring you a song – In 1989 a human crush occurred during the FA Cup semifinal match between Liverpool and Nottingham Forest at the Hillsborough Stadium in Sheffield, England, which resulted in the deaths of 96 Liverpool fans. This song ‘He Ain’t Heavy, He’s My Brother‘ (originally a hit by The Hollies), was produced in 2012 with the participation of many diverse and famous artists as a charity single for the Hillsborough victims’ families. The message rings true…

  • Andiamo oltre: da semplici vicini a fratelli e sorelle

‘Mentre la società diventa sempre più globalizzata, ci rende vicini, ma non ci rende fratelli.’ Queste sagge parole di Benedetto XVI nella sua enciclica sull’amore e la verità (19) suonano ancora estremamente vere, ed è proprio questo paradosso che ha spinto papa Francesco a scrivere la sua enciclica sulla fratellanza e sorellanza universale.

Inspirandosi ancora una volta a Francesco d’Assisi, papa Francesco ci propone una ‘forma di vita dal sapore di Vangelo… Nel suo modo semplice e diretto san Francesco ha spiegato l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita.’ (FT 1)

Sfortunatamente, nel nostro mondo questo ideale di appartenenza ad un’unica famiglia umana sta scomparendo. Al contrario, mentre nei documenti ufficiali  l’eguaglianza è sancita come stile delle nostre relazioni, in pratica veniamo incoraggiati a sottolineare le differenze, piuttosto che ciò che ci unisce. Questo perché per i politici il modo migliore per ottenere potere risiede, non nel proporre progetti di visione ampia e di fraternità, ma nel cinico invito a isolarci dietro alte mura che tengano lontani gli altri, ‘credendo che possiamo essere onnipotenti e dimenticando che siamo tutti sulla stessa barca.’ (FT 30)

D’altra parte, in questi primi giorni di Avvento la liturgia ci ricorda le promesse riguardo il Messia e la sua venuta.  Riguardo il tempo in cui tutti i popoli della terra saranno riuniti attorno allo stesso tavolo e in cui anche gli animali che di solito sono ostili potranno vivere in armonia.

Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. (Is 25, 6)

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese. (Is 11, 6,9)

‘L’isolamento e la chiusura in se stessi o nei propri interessi non sono mai la via per ridare speranza e operare un rinnovamento, ma è la vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello scontro, no; cultura dell’incontro, sì’. (FT 30)

  • Duke  shkuar përtej: nga fqinjë të thjeshtë në motra dhe vëllezër

“Ndërsa shoqëria bëhet gjithnjë e më e globalizuar, ajo na bën fqinjë me njeri tjetrin ,por nuk na bën vëllezër.”Këto fjalë të mençura të Benediktit XVI në enciklikën e tij mbi dashurinë dhe të vërtetën (19) ende tingëllojnë shumë të vërteta dhe ky  është edhe paradoksi që e shtyu Papa Françeskun të shkruaj enciklikën e tij mbi vëllazërimin universal.

Frymëzuar edhe një herë nga shenjtori i Asizit, Papa Françesku na fton në një jetë ‘të vulosur me aromën e Ungjillit … Në mënyrën e tij të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë, Shën Françesku shprehu thelbin e një hapjeje vëllazërore që na lejon të pranojmë, vlerësojmë dhe duam secilin person, pavarësisht nga paraqitja fizike, pavarësisht se ku ai ose ajo ka lindur apo jeton. ‘(FT 1)

Fatkeqësisht, në botën tonë ky ideal i përkatësisë në një familje të vetme njerëzore po zbehet. Përkundrazi, ndërsa barazia është e inkorporuar në dokumente solemne që pretendojnë të krijojnë marrëdhëniet tona te perbashketa, në praktikë ne inkurajohemi të theksojmë më shumë dallimet sesa te perbashkëtat tona. Për politikanët tanë, mënyra më e mirë për të fituar pushtet nuk qëndron në propozimin e një projekti për një vizion të gjerë dhe vëllazëror, por në ftesën cinike për një jetë të izoluar, prapa mureve të larta që i mbajnë të tjerët larg, duke menduar se jemi te plotfuqishem dhe duke mos kuptuar që të gjithë jemi në të njëjtën varkë. ‘(FT 30)

Nga ana tjetër, gjatë këtyre ditëve të para të Ardhjes, liturgjia kujton premtimet në lidhje me Mesinë dhe kohën e tij. Do të jetë një kohë që bashkon të gjithë popujt e tokës rreth së njëjtës tryezë, ku edhe kafshët që zakonisht janë armiqësore mund të jetojnë në harmoni.

Zoti Hyji i Ushtrive do të bëjë përmbi këtë mal një gosti për të gjithë popujt: me mish të majmë e me verë të moçme, me mish të majmë plotë me palcë, me verë të kulluar, të qartë si loti. (Is 25: 6)

Ujku do të banojë me qengjin, përbri kecit do të shtrihet leopardi, viçi e këlyshi i luanit bashkë do të kullotin, fëmija i vogël do t’i çojë e do t’i bjerë. Lopa e arusha bashkë do të kullotin, këlyshët e tyre së bashku do të rrinë, luani kashtë do të hajë si kau. (Is11: 6,8)

“Izolimi dhe tërheqja ne interesat e vetjake nuk janë kurrë mënyra për të rivendosur shpresën dhe për të sjellë ripërtëritje. Izolimi, jo; afërsia, po. Përplasja e kulturës, jo; kultura e takimit, po ”. (FT 30)