Love… Of Words & Deeds –  The eleventh in a set of reflections for Lent (Troverete il testo in italiano ed in albanese in fondo alla pagina)
Click here to access the whole series so far –

[11] Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things (1 Cor 13:7)

St Paul concludes his hymn to love by these four phrases: love bears, believes, hopes and endures all things.

This total demand that loves makes of us seems totally beyond our reach, however hard we try. Yet we also know that partial love, a love that is inconsistent and makes exceptions is imperfect.  But can such perfection really exist?

Yes, it exists in God. God is love, and God does in fact bear, believe, hope and endure all things. As St John said, ‘This is the love I mean: not our love for God, but God’s love for us when he sent his Son to be the sacrifice that takes our sins away’ (1 Jn 4:10).

This God who is love has created us in his own image and likeness, and is calling us to resemble him as much as we can in the way we love others. Like every good parent God is showing he trusts us by putting a serious challenge before us. He loves us in this way, and believes we too can be like him, albeit not perfectly.

Sometimes we do surprise ourselves by our capacity to bear with patience many difficult situations out of love. We are sometimes called to care for a loved one who is chronically sick, a child born with a disability or a spouse or a friend who is going through a painful situation. Love enables us to do what we never imagined we would be capable of doing, releasing energies we never even knew we had.

Today I might decide to read the whole hymn to love of 1 Cor 13. I read it prayerfully, one word at a time and thank God for the challenge placed before me: I examine the quality of my love, feel grateful for the good I see and ask for help and pardon for my shortcomings. I will find myself staying with one or two words, where I find more gratitude or more need for growth.

I may decide to focus on God who is love, substituting the word God whenever St Paul writes Love. This helps me grow in my understanding of the God of the Bible, who is nothing but love, and who does nothing that is not out of love.

Today’s audio aid, Ubi Caritas by the CWU Chamber Choir (Click on the image to listen to the track)


__________________________

L’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta (1 Cor 13,7)

S. Paolo conclude il suo inno all’amore con queste 4 espressioni: l’amore copre, crede, spera e sopporta tutto.

Questo invito che l’amore ci fa, sembra totalmente oltre la nostra portata, per quanto ci possiamo sforzare. Tuttavia sappiamo anche che un amore parziale, un amore che è incoerente e che ammette eccezioni è imperfetto. Ma una perfezione come questa può esistere davvero?

Sì, esiste, in Dio. Dio è amore, Dio, infatti, copre, crede, spera e sopporta tutto. Come ci ha detto S. Giovanni:  ‘In questo consiste l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.’ (1 Gv 4,10).

Questo Dio, che è amore, ci ha creati a sua immagine e somiglianza e ci chiama ad assomigliargli più che possiamo nell’amare gli altri. Come ogni buon genitore,  Dio ci mostra di aver fiducia in noi ponendoci davanti delle sfide serie. Ci ama talmente e crede che noi possiamo essere come Lui, sebbene non perfettamente.

Talvolta noi stessi ci sorprendiamo della nostra capacità di sopportare con pazienza molte difficoltà grazie all’amore. A volte siamo chiamati a prenderci cura di una persona cara che è ammalata in maniera cronica, di un figlio nato con una disabilità, o di un coniuge, o di un amico che sta attraversando una situazione dolorosa. L’amore ci rende in grado di fare cose che non avremmo mai immaginato di poter fare, sprigionando energie che non avevamo mai saputo di avere.

Oggi potrei decidere di leggere l’intero inno all’amore  di 1 Cor 13. Lo leggerò pregandolo, una parola alla volta e ringraziando Dio per la sfida che mi ha posto dinanzi. Esaminerò la qualità del mio amore, sentendomi grato per ciò che vedo di buono e chiedendo aiuto e perdono per le mie mancanze. Potrò fermarmi anche solo su una o due parole, in cui trovo maggior motivo di gratitudine, o bisogno di crescere.

Posso anche decidere di focalizzarmi su Dio che è amore, sostituendo la parola Dio, ogni qual volta s. Paolo scrive amore (tradotto con la parola carità in alcune versioni). Questo mi aiuterà a crescere nella conoscenza del Dio della Bibbia, che non è altro che Amore e non fa niente che non sia per amore.
____________________

Dashuria arsyeton gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka (1 Kor13: 7)

Shën Pali konkludon në himnin e tij për dashurinë me këto katër fraza: dashuria arsyeton, beson, shpreson dhe duron gjithçka.

Kjo kërkesë e përgjithshme që dashuria na e drejton ne, na duket plotësisht përtej mundësive tona, por  prapëseprapë ne përpiqemi. Gjithashtu ne e dimë se nje dashuri e pjesshme, një dashuri që kundërshton dhe bën përjashtime është e papërsosur. Por a mund të ekzistojë vërtete një përsosmëri e tillë?

Po, ajo ekziston në Hyjin. Hyji është dashuri, dhe Hyji në fakt arsyeton , beson, shpreson dhe i duron të gjitha. Siç tha Shën Gjoni, “Kjo është dashuria që dua të them: jo dashuria jonë për Hyjin , por dashuria e Hyjit për ne, kur ai dërgoi Birin e tij si flijim që tëmarreb mbi vete mëkatet tona ”(1 Gjn 4, 10).

Ky Hyj që është dashuri na ka krijuar në imazhin dhe në përngjasimin e tij, dhe po na bën thirrje që t’i ngjajmë aq sa mundemi në mënyrën se si i duam të tjerët. Ashtu si çdo prind i mirë, Hyji tregon se ka besim në ne duke vënë një sfidë serioze para nesh. Ai na do ne në këtë mënyrë dhe beson se dhe ne gjithashtu mund ti përngjajme Atij, edhe pse jo përsosmërisht.

Ndonjëherë ne befasohemi me veten tonë kur shohim aftësinë tonë për të përballuar  me durim shumë situata të vështira ,vec nga dashuria që kemi .Ne ndonjëherë jemi të thirrur për një dashuri të tillë ndaj dikujt që vuan nga një sëmundje kronike, ndaj një fëmije të  lindur me aftësi të kufizuara ose ndaj një bashkëshort ose një miku që po kalon një situatë të dhimbshme. Dashuria na mundëson të bëjmë atë që kurrë nuk e imagjinonim se do të ishim në gjendje ta bënim,duke i liruar energjitë tona që kurrë nuk e denim që i kishim .

Sot unë  mund të vendos të lexoj tërë himnin për dashurinë e (1 Kor 13).E lexoj atë  plot me lutje, një fjalë dhe pak kohë reflektimi dhe pastaj falënderoj Hyjin  për sfidën e vendosur para meje: vazhdoj duke shqyrtuar cilësinë e dashurisë sime, ndihem mirënjohës për të mirat që gjej në veten time dhe kërkoj ndihmë dhe falje për të metat e mia. Pastaj gjej veten duke qëndruar me një ose dy fjalë, duke u ndalur ne atë që më bën të ndjehem mirënjohës ose aty ku kam më shumë nevojë për tu permirësuar.

Pastaj vendos të përqendrohem ne Hyjin që është dashuri, duke zëvendësuar fjalën Hyj sa herë që Shën Pali shkruan Dashuri. Kjo më ndihmon të rritem në të kuptuarit tim për Hyjin e Biblës, që nuk është tjetër veçse dashuri dhe qe bën gjithçka për dashuri.