(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

Be Reconciled [3] – All this is from God!

Many Bible texts, especially from the New Testament, can be deeply surprising, and today’s quote from St Paul is certainly one of them. St Paul is speaking of reconciliation, and says that ‘all this is from God’, because, ‘God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them.’ (2 Cor 5: 19)

When we look at the immense task of reconciliation, on so many levels, we feel tempted to believe that actually it is an impossible task. Yet St Paul insists that we should feel the opposite, for it is all from God. It does not even depend on our holiness, for in Christ God himself was reconciling the world to himself. And what comes next is even more surprising: in reconciling us to himself God was not even counting our trespasses against us!

For all this happened in Christ, the image of the invisible God, the great healer and friend of prostitutes and publicans, the doctor who came to look for the sick and not the strong and the healthy. He spoke to us of the Father who goes out of his way to find the lost sheep and carries it back home on his shoulders, the Father who embraces his wayward son and insists they do not talk about the past, for now is the time to celebrate their reconciliation.

But does this mean we are just passive spectators? By no means: God, who was reconciling the world without taking into account our sins, ‘gave us the ministry of reconciliation, he entrusted to us the message of reconciliation.’

We are now, ‘ambassadors for Christ, God making his appeal through us: Be reconciled to God’. In other words, accept the fact that God has already made you his friend without looking at your behaviour. Become yourself the ambassador of Christ and carry this powerful message to others.

This is not the way many of us usually understand religion and our relationship to God. We believe that God is keeping a very close account of our mistakes, and that to become his friends we have first to make amends. Here we are told we only need to accept his friendship.

That is why the message of reconciliation is so central to our faith, and why we should let it resound in our hearts during these weeks of Lent: Be reconciled to God, don’t worry, it all comes from God, you have only to believe it is so.

TODAY’S AUDIO-VISUAL AID: Lauren Daigle sings ‘Rescue’, this version showing excerpts from The Chosen’s Mary Magdalene.

Tutto questo viene da Dio!

Molti brani della Bibbia, specialmente del Nuovo Testamento, possono risultare profondamente sorprendenti e la citazione di san Paolo di oggi è certamente uno di essi. S. Paolo sta parlando della riconciliazione, e dice che: ‘tutto questo viene da Dio’, perché, ‘È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe.’ (2 Cor 5, 19)

Quando guardiamo all’impegno immenso che la riconciliazione richiede, a tanti livelli, ci sentiamo tentati di credere che sia davvero impossibile. Ma san Paolo insiste che dobbiamo credere il contrario, perché tutto questo viene da Dio. Non dipende dalla nostra santità, dal momento che Dio stesso ha riconciliato il mondo a sé in Cristo. E ciò che segue è ancora più sorprendente: nel riconciliarci a sé Dio non tiene neanche conto delle nostre trasgressioni!

Tutto ciò si è realizzato in Cristo, l’immagine del Dio invisibile, il grande guaritore e amico delle prostitute e dei pubblicani, il medico che va in cerca dei malati e non dei sani e dei forti. Egli ci parla del Padre che esce per cercare la pecora perduta e la riporta a casa caricandosela sulle spalle, del Padre che abbraccia il suo figlio ribelle e insiste che non si parli più del passato, perché ora è tempo di celebrare la loro riconciliazione.

Ma questo significa che noi siamo solo spettatori passivi? Per niente: Dio, che ha riconciliato il mondo senza tener conto dei nostri peccati, ‘ha affidato a noi il ministero della riconciliazione… ha affidato a noi la parola della riconciliazione.’

Ora noi siamo, ‘ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: lasciatevi riconciliare con Dio’. In altre parole, accetta il fatto che Dio si è fatto tuo amico senza badare ai tuoi comportamenti e diventa tu stesso ambasciatore di Cristo e porta il suo messaggio potente agli altri.

Questo non è il modo usuale con cui molti di noi intendono la religione e la relazione con Dio. Noi crediamo che Dio tenga un conto molto preciso dei nostri errori e che per diventare suoi amici dobbiamo prima fare ammenda. Qui ci viene detto che abbiamo bisogno solo di accettare la sua amicizia.

Questo è il motivo per cui il messaggio della riconciliazione è così centrale nella nostra fede ed è il motivo per cui lo lasceremo risuonare nei nostri cuori durante queste settimane di Quaresima. Lasciati riconciliare con Dio, non preoccuparti, tutto questo viene da Dio, devi solo credere che sia così.
_________________

Të gjitha e kanë burimin në Hyjin!

Shumë tekste biblike, veçanërisht nga Beslidhja e Re, mund të jenë thellësisht të habitshme dhe citimi i sotëm nga Shën Pali është sigurisht një prej tyre. Shën Pali po flet për pajtimin dhe thotë se “Të gjitha e kanë burimin në Hyjin”, “sepse, Hyji nëpër Krishtin e pajtoi botën me vetvete, duke mos ua numëruar njerëzve fajet e tyre” . (2 Kor 5: 19)

Kur shohim detyrat e madhe të pajtimit, në kaq shumë nivele, ndihemi të tunduar të besojmë se në të vërtetë është një detyrë e pamundur. Megjithatë Shën Pali këmbëngul që ne të ndiejmë të kundërtën, sepse e gjitha kjo vjen prej Zotit ,madje kjo nuk varet as nga shenjtëria jonë, sepse në Krishtin vetë Zoti po pajtonte botën me veten e tij. Dhe ajo që vjen më tej është edhe më befasuese: duke na pajtuar me veten e tij, Zoti as nuk po e llogariste mekatet ndaj nesh!

Te gjitha këto ndodhën në Krishtin, shëmbëlltyrën e Zotit të padukshëm, shëruesin dhe mikun e madh të prostitutave dhe tagrambledhësve, mjekun që erdhi për të kërkuar të sëmurët dhe jo të fortët dhe të shëndetshmit. Ai na foli për Atin i cili ndalet nga rruga e tij për të kerkuar delen e humbur dhe e mbart atë përsëri mbi shpatullat e tij, per Atin që përqafon djalin e tij të pabindur dhe këmbëngul qe ata te mos flasin për të kaluarën,duke i kujtuar se tani është koha që të festojnë pajtimin e tyre.

Por, a do të thotë kjo se ne jemi thjesht spektatorë pasivë? Në asnjë mënyrë: “Zoti, i cili po pajtonte botën pa marrë parasysh mëkatet tona, na e dha ne sherbesen e pajtimit, Ai na besoi mesazhin e pajtimit.”

Jemi, pra, përfaqësuesit e Krishtit! Hyji ju qorton përmes nesh! Ju përbejmë në emër të Krishtit: Pajtohuni me Hyjin!!. Me fjalë të tjera, pranoni faktin që Zoti tashmë ju ka bërë mikun e tij pa parë fare sjelljen tuaj. Bëhuni vetë ambasadori i Krishtit dhe mbartni këtë mesazh të fuqishëm tek të tjerët.

Kjo nuk është mënyra se si shumë prej nesh zakonisht e kuptojnë fenë dhe marrëdhënien tonë me Zotin.Ne besojmë se Zoti po mban një llogari shumë të madhe të gabimeve tona, dhe që për t’u bërë miqtë e tij ne duhet së pari të rregullojmë ato gabime . Këtu na thuhet se ne duhet vetëm ta pranojmë miqësinë e tij.

Kjo është arsyeja pse mesazhi i pajtimit është kaq thelbësor për besimin tonë dhe pse duhet ta lëmë atë të kumbojë në zemrat tona gjatë këtyre javëve të Kreshmës: Pajtohuni me Zotin, mos u shqetësoni, gjithçka vjen nga Zoti, ju duhet vetëm të besoni se është kështu.