Love… Of Words & Deeds (Troverete il testo in italiano ed in albanese in fondo alla pagina)

[2] This is the love I mean 

‘This is the love I mean: not our love for God, but God’s love for us when he sent his Son to be the sacrifice that takes our sins away.’

This somewhat surprising affirmation of John the Apostle in his first letter (4:10) can serve as a good starting point for our Lenten reflection about love. John, the beloved disciple, must have spent all his life reflecting on his experience of a deep friendship with Jesus. Late in his life, he shared his reflections with the first Christians, and when he speaks of love, he tells us that this is first of all God’s love for us.

We all know that when we feel loved we find it much easier to love. A child who grows up surrounded by love becomes a loving person, and the best way to make someone love you is to love  them sincerely.

The bible is written to reassure us that God really loves us, and that his love for us is everlasting. It does not even depend on our good behaviour, on our faith in him, on our  being grateful for his love.  God sends the rain and the sun on all, deserving or undeserving, and his mercy is greater than all his works.

His love is also very concrete: God loved the world so much that he gave his only son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. (Jn 3:16)

The Bible tells us something even more basic: not only does God love us unconditionally and for ever, but God is love, so that all God’s actions are actions of love. Creation is a work of love, and I too, and the people who fill my life and my world, are the result of love.

I can never make myself love others. Rather, I should strive to open the eyes of my heart to the presence of God’s love for me and my world. One way of doing this is to spend a few minutes at the end of my day to recall those moments where I felt God’s compassionate protection over me.

My dear people, since God has loved us so much, we too should love one another. No one has ever seen God; but as long as we love one another God will live in us and his love will be complete in us. (1Jn 4:12)

Today to accompany this reflection, we bring you a more contemporary song, “Your love defends me’, by Matt Maher.

_______________

In questo consiste l’amore

‘In questo consiste l’amore: non il nostro amore per Dio, ma l’amore di Dio per noi e che ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio che porta via i nostri  peccati.’

Questa  sorprendente affermazione dell’apostolo Giovanni nella sua prima lettera (4,10) può essere un buon punto di partenza per la nostra riflessione quaresimale sull’amore. Giovanni il discepolo amato, deve aver trascorso tutta la sua esistenza a riflettere sulla sua esperienza di profonda amicizia con Gesù. Al termine della sua vita ha condiviso le sue riflessioni con i primi cristiani, e quando parla di amore ci dice che esso è prima di tutto l’amore di Dio per noi.

Tutti sappiamo che quando ci sentiamo amati ci è più facile amare. Un bambino che cresce circondato di amore diviene una persona che ama e il modo migliore di fare in modo che una persona ci ami è amarlo sinceramente.

La Bibbia è scritta per rassicurarci sul fatto che Dio ci ama davvero e che il suo amore per noi è per sempre. Non dipende né dal nostro buon comportamento, né dalla nostra fede in Lui, né dalla nostra gratitudine per il suo amore. Dio manda la pioggia e fa splendere il sole su tutti, che lo meritino o no e la sua misericordia è la più grande di tutte le sue opere.

Il suo amore è anche molto concreto: Dio ha amato il mondo così tanto da dare il suo unico Figlio, in modo che chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. (Gv 3,16)

La Bibbia ci dice qualcosa di ancor più fondamentale: non solo Dio ci ama incondizionatamente e per sempre, ma Dio è amore, cosicché tutte le azioni di Dio sono atti di amore. La Creazione è un’opera di amore e anche io lo sono, e anche tutte le persone che riempiono la mia vita e il mio mondo sono il risultato dell’amore. 

Non posso fare in modo di amare gli altri. Piuttosto posso sforzarmi di aprire gli occhi del mio cuore alla presenza dell’amore di Dio per me e per il mio mondo. Un modo di fare questo è trascorrere pochi minuti alla fine della giornata per richiamare alla mente i momenti in cui ho percepito la protezione compassionevole di Dio su di me.

Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
Nessuno ha mai visto Dio; ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. (1Gv 4,11-12)
_________________________

Kjo është dashuria për të cilen  po them !

Kjo është dashuria për të cilen  po them ! Jo dashuria më të cilen ne duam Zotin por për dashuri që Ai na do ne, duke dërguar Birin e vet  i cili sakrifikoi jetën dhe mori me vete  mëkatet tona .

Ky pohim disi i çuditshëm i Gjonit Apostull në letrën e tij të parë (4:10) mund të shërbejë si një pikënisje e mirë për reflektimin tonë  rreth dashurisë në kohën e Kreshmes

Gjoni, dishepulli i dashur, duhet ta ketë kaluar gjithë jetën duke reflektuar për përvojën e tij në një miqësi të thellë me Jezusin. Më vonë në jetën e tij, ai ndau reflektimet e tij më të krishterët e parë dhe, kur ai flet për dashurinë, na tregon se kjo është ,para së gjithash dashuria e Zotit për ne.

Ne të gjithë e dimë se kur ndihemi të dashur ne e e kemi shumë më të lehtë që të duam. Një fëmijë që rritet i rrethuar nga dashuria bëhet një person i dashur dhe mënyra më e mirë për të bërë dikë që të na  dojë është ta duash ate  me sinqeritet..

Bibla është shkruar për të na siguruar që Zoti na do me të vërtetë, dhe se dashuria e tij për ne është e përhershme. Nuk varet as nga sjellja jonë e mirë, as nga besimi ynë në të,as  nga mirënjohja për dashurinë e tij .Zoti dërgon shiun dhe diellin mbi të gjithë, që meritojnë ose nuk meritojnë, dhe mëshira e tij është më e madhe se të gjitha veprat e tij.

Dashuria e Tij është gjithashtu shumë konkrete: Hyji e deshi aq shumë botën, saqë dha birin e tij të vetëm, që se  kushdo që beson në të nuk do të humbasë, por të ketë jetën e pasosur. (Gjoni 3:16

Bibla na tregon diçka edhe më themelore: jo vetëm që Zoti na do ne pa kushte dhe përgjithmonë, por që Zoti është krejt dashuri, kështu që të gjitha veprimet e Zotit janë veprime dashurie. Krijimi është një punë dashurie, dhe unë gjithashtu, dhe njerëzit që mbushin jetën time dhe botën time, janë rezultat i dashurisë.

Unë kurrë nuk mund ta bëj veten ti dua të tjerët ashtu si duhet . Por të paktën , duhet të përpiqem të hap sytë e zemrës sime në praninë e dashurisë së zotit për mua dhe botën time. Një mënyrë e mire për ta bërë këtë është të kaloj  disa minuta në fund të ditës sime për të kujtuar ato momente ku kam ndjerë  mbrojtjen e mëshirshme të  Zotit mbi mua.

Njerëzit e mi të dashur, pasi Hyji na ka dashur kaq shumë, edhe ne duhet ta duam njëri-tjetrin. Askush nuk e pa kurrë Hyjin ; por për sa kohë që ne e duam njëri-tjetrin, Hyji do të jetojë në ne dhe dashuria e tij do të jetë e plotë në ne. (1 Mbretërve 4:12)