(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)
Ecological conversion: Why should I change? [7] – ‘Hearing both the cry of the earth and the cry of the poor’ (Laudato sii 49)

These strong words from Laudato Sii are a clear invitation to remember that social and ecological problems are actually one, for the human and the natural environment deteriorate together: ‘we cannot adequately combat environmental degradation unless we attend to causes related to human and social degradation.’ (LS 49)

Those who suffer most from the effects of environmental degradation are always the poorest. ‘For example, the depletion of fishing reserves especially hurts small fishing communities without the means to replace those resources; water pollution particularly affects the poor who cannot buy bottled water; and rises in the sea level mainly affect impoverished coastal populations who have nowhere else to go.’ (LS 48)

As someone once said, the true icon of our environmental disaster is not a polar bear stranded on a piece of floating ice, but a sub-Sahara African woman walking ever longer distances to get water.

The poor are those who have contributed least to the present situation but they are the ones who bear the heaviest burden, while having less resources to implement solutions and look for real alternatives. Some even live in areas rich with natural resources, for they have not been as wasteful as us, but these are often taken from them by force, often with the cooperation of corrupt governments.

Then they are never present in the big discussions on climate change, though they are the ones who bear the brunt sooner than others. What is more, rich polluters often buy credit from poor countries so that they can maintain their wasteful practices.

Why are we not moved to action by the enormous inequalities in our midst? Do we consider ourselves ‘more worthy than others… more human than others, as if [we] had been born with greater rights?… We fail to see that some are mired in desperate and degrading poverty, with no way out, while others have not the faintest idea of what to do with their possessions, vainly showing off their supposed superiority and leaving behind them so much waste which, if it were the case everywhere, would destroy the planet.’ (LS 90)

May the suffering of others I have never met spur me on to a deep ecological conversion, playing my part so that the world will really be our common home, for us all and not only for the lucky few.

ACT… Today we suggest that you read (and this link also permits you to listen to it) Psalm 104

VIEW…. Today’s video – Managing the impacts of climate change on poverty.

______________________

‘Ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri’ (Laudato sii 49)

Queste parole forti della Laudato Sii sono un chiaro invito a ricordare che i problemi sociali e quelli ecologici costituiscono in realtà uno unico problema, dal momento che l’ambiente umano e quello naturale si deteriorano insieme: ‘non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale.’ (LS 49)

Coloro che soffrono di più a causa degli effetti del degrado ambientale sono sempre le persone più povere. ‘Per esempio, l’esaurimento delle riserve ittiche penalizza specialmente coloro che vivono della pesca artigianale e non hanno come sostituirla; l’inquinamento dell’acqua colpisce in particolare i più poveri che non hanno la possibilità di comprare acqua imbottigliata, e l’innalzamento del livello del mare colpisce principalmente le popolazioni costiere impoverite che non hanno dove trasferirsi.’ (LS 48)

Come qualcuno ha già  affermato, l’immagine più autentica dell’attuale  distastro ambientale non è un orso polare bloccato su un blocco di ghiaccio galleggiante, ma una donna africana del sub-Sahara che percorre distanze sempre maggiori per prendere l’acqua.

I poveri sono quelli che hanno contribuito di meno a creare la situazione attuale, tuttavia sono loro quelli che ne portano il maggior peso, dal momento che hanno meno risorse per trovare soluzioni e cercare alternative. Alcuni di loro vivono in zone ricche di risorse naturali, poiché non le sprecano come noi, ma queste risorse frequentemente vengono sottratte loro con la forza, spesso con la complicità di governi corrotti.

Loro, poi, non sono mai presenti nelle grandi discussioni sui cambiamenti climatici, sebbene siano loro che ne devono portare il peso prima degli altri. Per di più i ricchi, che inquinano maggiormente, acquistano crediti dai paesi poveri in modo da poter mantenere i loro sistema consumistico.

Perché le enormi disuguaglanze che sono ci tra noi non ci spingono a reagire? Ci consideriamo ‘più degni di altri… più umani di altri, come se fossimo nati con maggiori diritti?… Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria degradante, senza reali possibilità di miglioramento, mentre altri non sanno nemmeno che farsene di ciò che possiedono, ostentano con vanità una pretesa superiorità e lasciano dietro di sé un livello di spreco tale che sarebbe impossibile generalizzarlo senza distruggere il pianeta.’ (LS 90)

Possa la sofferenza di coloro che non ho mai incontrato spronarmi verso una profonda conversione ecologica, facendo la mia parte perché il mondo possa davvero essere la nostra casa comune, di tutti e non solo di pochi fortunati.

(Translated by Maria Fiore)

___________________

“Të dëgjosh sa britmën e tokës, po aq dhe britmën e të varfërve” (Ti Qofsh Lëvduar 49)

Këto fjalë të fuqishme nga Ti Qofsh Lëvduar, janë një ftesë e qartë për të kujtuar se problemet sociale dhe ekologjike janë në të vërtetë një, sepse ambienti njerëzor dhe natyror përkeqësohen së bashku: “ne nuk mund të luftojmë siç duhet degradimin e mjedisit, nëse nuk i kushtojmë rëndësi shkaqeve që lidhen me degradimin njerëzor dhe shoqëror”(LS49) (LS 48)

Ata që vuajnë më shumë nga efektet e degradimit të mjedisit janë gjithmonë më të varfërit. “Për shembull, varfërimi i rezervave të peshkimit veçanërisht dëmton komunitetet e vogla të peshkimit pa mjetet për të zëvendësuar ato burime; ndotja e ujit prek veçanërisht të varfërit që nuk mund të blejnë ujë në shishe; dhe rritja e nivelit të detit kryesisht prek popullsinë e varfër bregdetare të cilët nuk kanë ku të shkojnë tjetër.”(LS 46) (LS 48)

Siç tha dikush dikur, simboli i vërtetë i katastrofës sonë mjedisore nuk është një ari polar i bllokuar në një copë akulli lundrues, por një grua nga Afrika Sub-Sahariane që ecën në distanca gjithnjë e më të gjata për të marrë ujë.

Të varfërit janë ata që kanë kontribuar më së paku në situatën aktuale, por ata janë ata që mbajnë barrën më të madhe, duke qenë se kanë më pak burime për të gjetur zgjidhje dhe për të kërkuar për alternativa të vërteta. Disa madje jetojnë në zona të pasura me burime natyrore, sepse nuk kanë qenë aq shpërdorues sa ne, por këto shpesh merren prej tyre me forcë, shpesh me bashkëpunimin e qeverive të korruptuara.

Atëherë ata nuk janë asnjëherë të pranishëm në diskutimet e mëdha për ndryshimet klimatike, megjithëse janë ata të cilëve u bie barra më shpejt se të tjerët. Për më tepër, ndotësit e pasur shpesh u japin kredi vendeve të varfër në mënyrë që ata të mund të ruajnë praktikat e tyre shfrytëzuese.

Pse nuk hidhemi në veprim nga pabarazitë e mëdha në mes nesh? A e konsiderojmë veten “më të denjë se të tjerët … më njerëzorë se të tjerët, sikur [ne] të kishim lindur me të drejta më të mëdha? … Ne nuk arrijmë të shohim që disa janë të zhytur në një varfëri poshtëruese, pa asnjë rrugëdalje , ndërsa të tjerët nuk dinë as se çfarë të bëjnë me pasuritë e tyre, duke shfaqur me mburrje të kotë epërsinë e tyre të supozuar dhe duke lënë pas tyre aq shumë mbetje që, nëse do të ndodhte kudo, do të shkatërronin planetin.” (LS 90)

U bëftë vuajtja e të tjerëve që kurrë nuk kam takuar, të më nxisë për një transformim të thellë ekologjik, duke luajtur rolin tim në mënyrë që bota me të vërtetë të jetë shtëpia jonë e përbashkët, për të gjithë ne dhe jo vetëm për të paktët fatlumë.

(Translated by Zef Bisha SJ)