Love… Of Words & Deeds –  The sixth in a new set of reflections for Lent (Troverete il testo in italiano ed in albanese in fondo alla pagina)

[6] Love your enemies

On the 12th of February, 1980, Vittorio Bachelet, 52, Italian politician and vice-president of Italy’s Supreme Council of the Judiciary, was shot dead by two terrorists who belonged to the Red Brigades.

Two days later, at his funeral, his son Giovanni prayed publicly for his father’s assassins, and asked God to grant us all the grace that, ‘on our lips there may always be forgiveness and never vengeance, always life and never the desire for the death of others.’

These words had a huge impact. Even on the assassins themselves, who, four years later, wrote from prison to Fr Adolfo, a Jesuit priest and brother of Vittorio: ‘We remember very well the words of your nephew Giovanni during his father’s funeral. We can recall those words, which take us back to that occasion where life triumphed over death, and where we were truly defeated in the most firm and irrevocable way’. They were not the only ones whose life was transformed by that prayer:  Fr Adolfo dedicated most of his time after that letter to working with repentant terrorists in prison.

Fortunately, few of us have to face such dramatic situations. Yet we all have people who have harmed us or those we care for, people who make our life difficult in one way or another, so that Jesus’ words, ‘I say to you that hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you’ (Lk 6: 27-28) pose a real challenge for us all.

Loving our enemies is one of the most difficult things we are called to do, and very often wanting to do it is not enough to achieve it. Pardoning those who have harmed us can be a long and complex process, which involves so many conflicting emotions and desires in our hearts. Jesus encourages us to pray for and bless such people, and succeeding in doing that, even with difficulty, is a big step in the process, a sign that our hearts are open to them.

Let me bring to mind one or two persons whom I find particularly difficult to love, and pray for them, as Jesus did on the cross. I bless them. I also ask for the grace to live as one of ‘the children of the Most High, because he is kind to the ungrateful and wicked’ (Lk 6: 35).

Today we bring you a short excerpt from a TV2000 production on Vittorio Bachelet (in Italian), his assassination and the way his Christian message and that of his son still rings loud and clear. Click on the image below to link up with the Video.


_________

Ama i tuoi nemici

Il 12 di febbraio del 1980, il politico italiano e vice-presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Vittorio Bachelet, fu ucciso, a 52 anni, dai colpi d’arma da fuoco di due terrorsti apparteneneti alle Brigate Rosse. 

Due giorni dopo, al suo funerale, suo figlio Giovanni pregò pubblicamente per gli assassini di suo padre e chiese a Dio di donare a tutti la grazia ‘che sulle nostre labbra ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai il desiderio per la morte degli altri.’

Queste parole ebbero una risonanza enorme. Anche sugli stessi assassini, che, quattro anni dopo, scrissero dalla prigione a p. Adolfo, il sacerdote gesuita fratello di Vittorio: ‘Ricordiamo molto bene le parole di suo nipote Giovanni durante il funerale di suo padre. Possiamo richiamare alla mente quelle parole, che ci riportano all’evento in cui la vita ha trionfato sulla morte e in cui siamo stati davvero sconfitti nel modo più fermo e irrevocabile’. Non furono gli unici la cui vita fu trasformata da quella preghiera: dopo quella lettera p. Adolfo ha dedicato la maggior parte del suo tempo a lavorare nelle prigioni con i terroristi pentiti.

Fortunatamente, pochi di noi hanno dovuto affrontare situazioni così drammatiche. Tuttavia, tutti abbiamo qualcuno che ha ferito noi, o qualche persona a cui teniamo, che ci ha reso la vita difficile, in un modo o in un altro. Per cui le parole di Gesù: ‘Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano,  benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano’ (Lc 6, 27-28) rappresentano una sfida concreta per ognuno di noi.

Amare i nemici è una delle cose più difficili che siamo chiamati a fare e che, molto spesso, voler fare non è sufficiente per riuscirci. Perdonare coloro che ci hanno ferito può essere un processo lungo e complesso, che coinvolge molte emozioni e desideri conflittuali nel nostro cuore. Gesù ci incoraggia a benedire e a pregare per queste persone e riuscire a farlo, anche se con difficoltà, è un grande passo in avanti in questo processo, un segno che il nostro cuore si è aperto a loro.

Richiamo alla mente una o due persone che trovo particolarmente difficile amare e prego per loro, come Gesù ha fatto sulla croce. Li benedico. Chiedo anche io la grazia di vivere come uno dei ‘figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. (Lc 6, 35).
___________

Duajini armiqtë tuaj

Më 12 shkurt 1980, Vittorio Bachelet, 52 vjeç, politikan italian dhe nënkryetar i Këshillit të Lartë të Gjygjesorit te Italisë , u qëllua për vdekje nga dy terroristë që i përkisnin Brigadave të Kuqe.


Dy ditë më vonë, në funeralin e tij, I biri  Giovanni u lut publikisht për vrasësit e babait të tij dhe i kërkoi Zotit që të na jepte të gjithëve ne hirin, “që në buzët tona të ketë gjithmonë falje dhe kurrë hakmarrje, gjithmonë jetë dhe kurrë dëshirë për vdekjen e të tjerëve”.

Këto fjalë patën një ndikim të madh. Madje  edhe tek vetë vrasësit, të cilët katër vjet më vonë, i shkruajtën nga burgu Atë Adolfos, një prifti jezuit dhe njëkohësisht vëllait të Vittorios: “Ne i kujtojmë shumë mirë fjalët e nipit tuaj Giovanni gjatë varrimit të babait të tij. Ato fjalë rikthehen tek ne edhe sot, e na dërgojnë atje  ku jeta triumfoi mbi vdekjen dhe ku ne u mposhtëm me të vërtetë në mënyrën më të fortë dhe të parevokueshme “. Ata nuk ishin të vetmit ,jeta e të cilëve u transformua nga  lutja: Atë Adolfo kushtoi të shumtën e kohës së tij pas asaj letre, për të punuar me terroristët e penduar në burg.

Për fat të mirë, vetëm pak prej nesh duhet të përballen me situata të tilla dramatike. Megjithatë, të gjithë kemi njerëz që na kanë lënduar ne ose të dashurit tanë, njerëz që e bëjnë jetën tonë të vështirë në një mënyrë ose në një tjetër, kështu që fjalët e Jezusit: po ju them juve që dëgjoni, duajini armiqtë tuaj, bëjuni mirë atyre që ju urrejnë, bekojini ata që ju mallkojnë, lutuni për ata që dijakeqas ju mundojnë”(Lk 6, 27-28), paraqesin një sfidë të vërtetë për të gjithë ne.

Të duam armiqtë tanë është një nga gjërat më të vështira që na është kërkuar të bëjmë dhe shumë shpesh nuk mjafton vetëm dëshira për ta arritur atë. Falja e atyre që na kanë lënduar ështe një proces i gjatë dhe kompleks, i cili përfshin shumë emocione dhe dëshira të kundërta në zemrat tona. Jezusi na nxit që të lutemi dhe t’i bekojmë këta njerëz dhe duke bërë këtë, edhe pse me vështirësi, është një hap i madh në procesin e faljes, është një shenjë se zemrat tona janë të hapura për ta.

Le të sjellim ndër mend një ose dy persona, të cilët i gjejmë veçanërisht të vështirë për t’i dashur, dhe për t’u lutur për ta, siç bëri Jezusi në kryq. Unë i bekoj ata. Unë gjithashtu kërkoj hirin që të jetoj si një nga ‘fëmijët e Më të Lartit, sepse është i sjellshëm me mosmirënjohësit dhe të ligjtë’ (Lk 6, 35).