[15] A Happy Easter: Peace be with you

(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina – This blog post is also translated into Italian and Albanian – please scroll)

[15] A Happy Easter: Peace be with you

 He is Risen! Let us rejoice and be glad.

Jesus came and stood among them and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you.” (Jn 20: 19-21).

Jesus had walked the narrow path to true life: entrusting himself to the Father’s will he was ready to give up his life, and now he is alive again, risen to a new life. The first words he had for his friends, the first time they met after they all abandoned him, were, Peace be with you. Not a single word of reproof, no reference to their fickleness, just a greeting of peace, not just once, but twice.

The Risen Jesus is the true peacemaker, his gift for us is his peace, a peace hard won through his suffering – his hands and side still carry the signs of the passion. It is a peace different from the one the world gives: it is built on trust in God’s power that has overcome death and sin by undergoing the utter suffering of the Cross.

Like the Apostles, let us rejoice and be glad. We pray to share the joy of the Risen Jesus: we have accompanied him in his anguish and suffering, now we join in his deep joy and that of his holy Mother.

We rejoice with the world, which receives this proclamation of peace, a peace it needs so direly. Jesus, one of us, has overcome suffering and death itself, and this victory is our victory too. We now know that truth is stronger than lies, love stronger than hatred, forgiveness stronger than revenge and hatred.

The Risen Jesus sent the apostles to continue his mission, to bring God’s forgiveness and peace to all nations. As the Father sent me I also send you. You have been forgiven, now take this good news of God’s peace to the whole world. The true disciples understand they are also apostles with the mission to be peacemakers. On this day of Easter I ask Jesus to give me a deeper understanding of my mission: I renew my commitment to bring peace wherever I am, by my actions and by my prayer.

And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. (Phil 4: 6-7)

AUDIO-VISUAL AID: Today’s choice of music is the last but one part of Handel’s Messiah – Worthy is the Lamb!

__________________

15. Buona Pasqua: Pace a voi

Lui è Risorto! Rallegriamoci ed esultiamo.

Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! (Gv 20, 19-21).

Gesù ha attraversato la porta stretta verso la vita vera: affidandosi alla volontà del Padre era stato disposto a dare la vita e ora è vivo nuovamente, risorto a vita nuova. Le prime parole che rivolge ai suoi amici, la prima volta che li incontra dopo che tutti loro lo hanno abbandonato, sono: Pace a voi. Nemmeno una parola di rimprovero, nessun accenno alla loro incostanza, solo un augurio di pace, e non solo una volta, ma due.

Gesù Risorto è il vero operatore di pace, il suo dono per noi è la sua pace, una pace ottenuta a caro prezzo, attraverso la sua sofferenza – le sue mani e il suo costato portano ancora i segni della passione. E’ una pace diversa da quella del mondo: si fonda sulla fiducia che Dio, patendo la sofferenza estrema della Croce, ha il potere di vincere la morte e il peccato.

Come gli apostoli rallegriamoci ed esultiamo. Preghiamo per riuscire a condividere la gioia di Gesù Risorto: lo abbiamo accompagnato nell’angoscia e nella sofferenza, ora ci uniamo alla sua profonda gioia e a quella della sua Madre santa.

Rallegriamoci con il mondo, che riceve questo annuncio di pace, una pace di cui ha terribilmente bisogno. Gesù, uno di noi, ha vinto la sofferenza e la morte stessa e la sua vittoria è anche la nostra vittoria.  Adesso sappiamo che la verità è più forte della menzogna, l’amore è più forte dell’odio, il perdono è più forte della vendetta e del risentimento.

Gesù Risorto invia gli apostoli a continuare la sua missione, a portare il perdono di Dio e la pace a tutte le nazioni. Come il Padre ha mandato me anche io mando voi. Siete stati perdonati, ora portate questa buona notizia della pace di Dio al mondo intero. I discepoli autentici comprendono di essere anche loro apostoli, con la missione di operatori di pace. In questo giorno di Pasqua chiedo a Gesù di donarmi una consapevolezza più profonda  della mia missione: rinnovo il mio impegno di portare pace dove vivo, con le mie azioni e le mie preghiere.

E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. (Fil 4, 7)

_________

15. Gëzuar Pashkët: Paqja qoftë me ju

Ai eshte ringjallur! Le të gëzojme e të galdojme!

Jezusi erdhi, u ndal në mes tyre dhe u tha: “Paqja me ju!”. Pasi tha këtë, u tregoi duart dhe brinjën e tij. Atëherë dishepujt u gëzuan kur panë Zotin. Jezusi u tha atyre përsëri: Paqja me ju! (Gjn 20:19-21).

Jezusi kishte ecur në rrugën e ngushtë drejt jetës së vërtetë: duke ia besuar veten vullnetit të Atit, ai ishte gati të hiqte dorë nga jeta e tij dhe tani ai është përsëri i gjallë, i ringjallur në një jetë të re. Fjalët e para që ai tha për miqtë e tij, hera e parë që u takuan pasi të gjithë e braktisën, ishin: Paqja qoftë me ju. Asnjë fjalë e vetme qortimi, asnjë referencë për paqëndrueshmërinë e tyre, vetëm një përshëndetje paqeje, jo vetëm një herë, por dy herë.

Jezusi i Ngjallur është paqebërësi i vërtetë, dhurata e tij për ne është paqja e tij, një paqe e fituar me vështirësi përmes vuajtjes së tij – duart dhe krahët e tij ende mbajnë shenjat e mundimit. Është një paqe e ndryshme nga ajo që jep bota: është ndërtuar mbi besimin në fuqinë e Zotit që ka mposhtur vdekjen dhe mëkatin duke kaluar vuajtjen e plotë të Kryqit.

Ashtu si Apostujt, le të gëzohemi e te galdojme edhe ne. Lutemi për të bashkendarë gëzimin e Jezusit të Ngjallur: e kemi shoqëruar në ankthin dhe vuajtjen e tij, tani bashkohemi me gëzimin e tij të thellë po gjithashtu edhe të Nënës së tij të shenjtë.

Ne gëzohemi me botën, e cila pranon këtë shpallje paqeje, një paqe për të cilën ka kaq shumë nevojë. Jezusi, njëri prejj nesh, e ka mposhtur vuajtjen dhe vetë vdekjen, dhe kjo fitore është edhe fitorja jonë. Tani e dimë se e vërteta është më e fortë se gënjeshtra, dashuria më e fortë se urrejtja, falja është më e fortë se hakmarrja dhe urrejtja.

Jezusi i Ngjallur dërgoi apostujt për të vazhduar misionin e tij, për të sjellë faljen dhe paqen e Zotit për të gjitha kombet. Siç më dërgoi Ati mua, unë po ju dërgoj juve. Ju jeni falur, tani dërgojini gjithë botës këtë lajm të mirë të paqes së Zotit. Dishepujt e vërtetë e kuptojnë se ata janë gjithashtu apostuj me misionin për të qenë paqebërës. Në këtë ditë të Pashkëve i kërkoj Jezusit të më japë një kuptim më të thellë të misionit tim: ripërtërima angazhimin tim për të sjellë paqe kudo që të jem, me veprimet e mia dhe me lutjen time.

Dhe paqja e Zotit që ia kalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. (Filipianëve 4:6-7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s