LENT ’23 [7] Freedom, the fourth pillar of peace

(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina – This blog post is also translated into Italian and Albanian – please scroll)

[7] Freedom, the fourth pillar of peace

 The link between freedom and peace is obvious: war most often ends up with one side losing a smaller or bigger part of its freedom, and a peaceful heart is a free heart and a free heart is one full of peace.

So many people seem to equate faith and religion with restrictions, with a freedom hemmed in by too many rules and obligations. Yet the Bible gives us precisely the opposite message. The God of the Old Testament saves his people from slavery, and Jesus surprises us by affirming that the biggest commandment, the only one, is love. St Paul asserts that what we are called to is freedom, It was for freedom that Christ set us free. Therefore, stand firm and refuse to submit again to the yoke of slavery. (Gal 5:1)

The peace we seek is not attained by a cheap, selfish freedom that permits me to do whatever I feel like, but one that comes from love, from service to others. We admire and envy the freedom that inhabited people like Maximilian Kolbe or Nelson Mandela. They were persons who radiated real peace not because they lived untroubled lives, but because they were ready to give their lives for others.

Then there is the freedom of accepting in peace the limitations of one’s person and circumstances. Whether it is our own shortcomings or of those we live with, our fragile health, our past disappointments. We all know people who radiate peace in the midst of what to us seem impossible situations: they are truly free. We also notice how easy it is to become a prisoner of one’s own failings or of the anger at what life deals us.

If we think back to when we felt our heart full of peace, we discover that it was when we succeeded to forget ourselves and go through the narrow gate of love. Jesus expressed this when he said that we can only save our life if we are free enough to lose it.

Do I respect the freedom of others, near and far? How easy it has become to be dazzled by the simplistic, polarising solutions of populism, building walls instead of bridges, immune to the suffering of others because they happen to be different.

Truth, justice, love and freedom are the four pillars of peace. Lord, give me a strong heart, a heart full of peace.

AUDIO-VISUAL AID: With every post we share a music video or some other material which we hope will help you to enter into reflection. Today, we bring you the song “STAND UP” from the motion picture HARRIET, written by Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo.

  1. Libertà, il quarto pilastro della pace

Il collegamento fra la libertà e la pace è palese: la guerra la maggior parte delle volte finisce con la perdita di una parte, piccola o grande, della propria libertà per uno dei fronti. Inoltre un cuore pacifico è libero e un cuore libero è ricolmo di pace.

Molte persone tendono ad identificare la fede e la religione con delle costrizioni, con una libertà limitata da troppe regole e obblighi. Tuttavia la Bibbia ci dà proprio il messaggio opposto. L’Antico Testamento mostra che Dio salva il suo popolo dalla schiavitù e Gesù ci sorprende con l’affermazione che il comandamento principale, l’unico, è l’amore. S. Paolo afferma che siamo chiamati alla libertà: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. (Gal 5, 1)

La pace a cui aspiriamo non si raggiunge con una libertà egoistica, a basso costo, che ci permette di fare tutto ciò di cui ci viene voglia, ma con la pace che scaturisce dall’amore, dal mettersi al servizio degli altri. Ammiriamo ed invidiamo la libertà che avevano persone come Massimiliano Kolbe o Nelson Mandela. Erano persone che irradiavano una pace vera, non perché avevano una vita priva di difficoltà, ma perché erano disposti a dare la propria vita per gli altri.

C’è dunque la pace di accettare in pace i limiti della persona e delle circostanze. Che siano le nostre mancanze, o quelle delle persone con cui viviamo, una salute fragile, o le delusioni passate. Tutti conosciamo qualche persona che irradia pace in mezzo a quelle che ci paiono situazioni impossibili: sono persone veramente libere. Ci accorgiamo anche come sia facile diventare prigionieri dei propri fallimenti, o della rabbia per ciò che la vita ci riserva.

Se ripensiamo a quando abbiamo sentito il nostro cuore ricolmo di pace, scopriremo che sono momenti in cui siamo riusciti a dimenticarci di noi stessi e ad attraversare la porta stretta dell’amore. Gesù ci ha detto questo quando ha affermato che può salvare la propria vita solo chi è abbastanza libero da perderla.

Rispetto la libertà degli altri, vicini e lontani? Come è diventato facile farsi abbagliare dalle soluzioni semplicistiche e divisive del populismo, che costruisce muri invece che ponti, insensibile alle sofferenze altrui, perché sono diversi da sé!

Verità, giustizia, amore e libertà sono i quattro pilastri della pace. Signore donami un cuore forte, un cuore ricolmo di pace.

________

7. Liria, shtylla e katërt e paqes

Lidhja midis lirisë dhe paqes është e qartë: lufta në më të shumten e rasteve përfundon me humbjen e një pjese , qoftë e vogël apo e madhe ,të lirisë së njërës palë, dhe një zemër paqësore është një zemër e lirë , po ashtu një zemër e lirë është një zemër plot paqe.

Pra, shumë njerëz duket se barazojnë besimin dhe fenë me kufizimet, me një liri të rrethuar nga shumë rregulla dhe detyrime. Megjithatë, Bibla na jep pikërisht mesazhin e kundërt. Zoti i Beslidhjes së Vjetër e shpëton popullin e tij nga skllavëria dhe Jezusi na befason duke pohuar se urdhëri më i madh, është vetëm një,dashuria. Shën Pali pohon se ajo për të cilën ne jemi të thirrur është liria.Qëndroni, pra, të patundur në lirinë, me të cilën Krishti na liroi, dhe mos hyni përsëri nën zgjedhën e skllavërisë. (Gal 5:1)

Paqja që ne kërkojmë nuk ështe ajo qe arrihet nga një liri e pakontrodhuar , nga një liri egoiste që më lejon të bëj gjithçka që ndiej, por një liri që vjen nga dashuria, nga shërbimi ndaj të tjerëve. Ne e admirojmë dhe e kemi zili atë liri që banonte në njerëz si Maximilian Kolbe apo Nelson Mandela. Ata ishin persona që rrezatonin paqe të vërtetë jo sepse bënin jetë të patrazuar, por sepse ishin gati të jepnin jetën për të tjerët.

Pastaj është liria për të pranuar në paqe kufizimet apo rrethanat e dikujt .Pavarësisht nëse janë të metat tona apo të atyre me të cilat jetojmë, shëndeti ynë i brishtë, apo zhgënjimet tona të së shkuarës. Ne të gjithë njohim njerëz që rrezatojnë paqe në mes të situatave që na duken të pamundura: ata janë vërtet të lirë. Ne gjithashtu vërejmë se sa e lehtë është të bëhesh rob i dështimeve vetjake ose i zemërimit për atë që na jep jeta.

Nëse mendojmë përsëri dhe kerkojme te dime se kur e ndienim zemrën tonë plot paqe, zbulojmë se ishte atëhere kur ne arritëm të harrojmë veten dhe të kalojmë nëpër portën e ngushtë të dashurisë. Jezusi e shprehu këtë kur tha se ne mund ta shpëtojmë jetën tonë vetëm nëse jemi mjaftueshem të lirë për ta humbur atë.

A e respektoj lirinë e të tjerëve, atyre qe i kam afër, por edhe larg? Sa e lehtë është bërë sot të mahnitesh nga zgjidhjet të thjeshta, polarizuese të populizmit, duke ndërtuar mure në vend të urave, imunin ndaj vuajtjeve të të tjerëve, thjesht duke menduar sepse ata janë të ndryshëm.

E vërteta, drejtësia, dashuria dhe liria janë katër shtyllat e paqes. Zot, ma jep një zemër të fortë, një zemër plot me paqe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s