[9] Come, Lord Jesus! – Let us rejoice in your coming

(Traduzione in italiano ed albanese in fondo alla pagina)

[9] Let us rejoice in your coming

Lord Jesus, throughout Advent we have been asking you to come into our lives, into our world. Today our hearts are filled with joy as we celebrate your coming among us as a baby in the humble stable of Bethlehem.

The angel said to the shepherds: “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Saviour has been born to you; he is the Messiah, the Lord.”

We are so used to the story that it barely surprises us any more. The Messiah has come and God is made man. The angel’s next words certainly astonished the shepherds, “This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.”

We certainly did not expect you to come like this. Not as a fragile baby, powerless to do anything on your own, in abject poverty, in silence, and announced only to a few simple people.

Yet as we enter this poor stable we can feel the deep peace, the mystery and the joy that accompany every new life. We see Mary who has just given birth, looking at you in wonder like any mother of a newborn. Joseph is proudly looking on, welcoming the shepherds as they tell him how amazed they are at finding everything as they had been told by the angel.

I stay there, in the dark and silent stable, savouring the joy and peace that fill my heart. I reflect on what comes to my heart and mind.

I realise that God very often comes in the same mysterious way he came to Bethlehem: not as I expect him to come, very often gently and in what looks like a powerless form. I discover his presence only if I am ready to seek and accept the fragile signs of his coming in humble trust.

His presence brings peace, even in the midst of difficult situations. He is my saviour, who asks me to trust him and his ways.

In the company of Mary Joseph and Jesus I stay with these words as they are proclaimed to me today: “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.”

And I still pray, Come Lord Jesus.

AUDIO-VISUAL AID: The fragility and wonder – How can it be? Today we bring you ‘Joseph’s Song’ by Michael Card, and wish you a blessed Christmas!

Che possiamo rallegrarci della tua venuta

Signore Gesù, durante l’Avvento ti abbiamo chiesto di venire nelle nostre vite, nel nostro mondo. Oggi i nostri cuori sono pieni di gioia nel celebrare la tua venuta fra noi, come bambino, nell’umile stalla di Betlemme.

L’angelo disse ai pastori: “Non temete. Vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.” (Lc 2, 10-11)

Siamo così abituati ad ascoltare questa storia che quasi non ci sorprende più. Il Messia è venuto e Dio si è fatto uomo. Le successive parole dell’angelo meravigliarono certamente i pastori: “Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia.” (Lc 2, 12)

Non ci aspettavamo davvero che tu venissi in questo modo. Non come un fragile neonato, incapace di fare qualunque cosa da solo, nell’estrema povertà, nel silenzio, annunciato a poche umili persone.

Tuttavia se entriamo in questa umile stalla percepiamo una grande pace, il mistero e la gioia che accompagnano ogni nuova vita. Vediamo Maria, che ha appena partorito, guardarti con meraviglia, come ogni madre il suo neonato. Giuseppe sorveglia orgoglioso, dando il benvenuto ai pastori che gli raccontano di essere stupiti per aver trovato tutto come era stato detto loro dall’angelo.

Rimango qui, nella stalla buia e silenziosa, gustando la gioia e la pace che mi riempiono il cuore. Rifletto su cosa si muove nella mia mente e nel mio cuore.

Mi rendo conto che Dio viene spesso in modo misterioso come a Betlemme: non ci aspettiamo che tanto spesso venga con delicatezza e con aspetto inerme. Scopro la sua presenza solo se sono preparato a cercare e accogliere i deboli segni della sua venuta con umile fiducia.

La sua presenza porta pace, anche in mezzo a situazioni difficili. E’ Lui il mio Salvatore, mi chiede di fidarmi di Lui e delle sue modalità.

In compagnia di Maria, di Giuseppe e di Gesù sosto su queste parole, come se fossero annunciate a me oggi: “Non temere. Ti annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi è nato per te nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.”

E prego ancora: Vieni Signore Gesù.

_______

Le të gëzohemi për ardhjen tënde !

Zot Jezus gjatë gjithë kohës së ardhjes të kemi kërkuar që ti të vish brenda jetës tonë brenda krejt botës.Sot zemrat i kemi të mbushura plot me gëzim ndërsa jemi duke festuar ardhjen tënde në mesin tonë si fëmija i vogël në shpellën e thjeshtë të Betlehemit .

Engjëlli u tha:“Mos kini frikë! Ja, unë po ju sjell një lajm të mirë: gëzim të madh për mbarë popullin! Sot, në qytetin e Davidit ju lindi Shëlbuesi ‑ Krishti Zot!  Lk 2,10-11

Ne jemi mësuar tashmë me këtë histori saqë duket sikur nuk na surprizon më. Shëlbuesi ka ardhur dhe Zoti është bërë njeri . Fjalët e rrallës që engjëlli tha padyshim që I habiti barinjtë, “Dhe, ja shenja për ta njohur: do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me shpërgënj e të vënë në grazhd.”Lk 2,12

Sigurisht që nuk e prisnim që të vinit kështu. Nuk prisnim te vije si një foshnjë e brishtë, e pafuqishme për të bërë asgjë vetë, në varfëri të tmerrshme, në heshtje dhe duke iu paraqitur vetëm disa njerëzve të thjeshtë.

Megjithatë, teksa hyjmë në këtë stallë të thjeshte, mund të ndjejmë paqen e thellë, misterin dhe gëzimin që shoqëron çdo jetë të re. E shohim Marinë që sapo ka lindur, duke parë me habi si çdo nënë e një të porsalinduri. Jozefi po shikon me krenari, duke i mirëpritur barinjtë ndërsa ata i thonë se sa të mahnitur janë duke gjetur gjithçka siç u ishte thënë nga engjëlli.

Qëndroj atje, në stallën e errët dhe të heshtur, duke shijuar gëzimin dhe paqen që më mbushin zemrën. Mendoj për atë që më vjen në zemër dhe në mendje.

E kuptoj që Zoti shumë shpesh vjen në të njëjtën mënyrë misterioze si erdhi në Betlehem: jo siç e prisja të vinte, shumë shpesh në një mënyrë të butë duke u dukur si një formë e pafuqishme. Unë e zbuloj praninë e tij vetëm nëse jam gati ta kërkoj Ate dhe pranoj shenjat e brishta të ardhjes së Tij me besim të përulur.

Prania e tij sjell paqe, madje edhe në mes të situatave të vështira. Ai është shpëtimtari im, i cili më kërkon t’i besoj Atij dhe rrugëve të Tij.

Në praninë e Marias,  Jozefit dhe Jezusit, qëndroj e shoqëruar me fjalët që po më shpallen sot: Mos kini frikë! Ja, unë po ju sjell një lajm të mirë: gëzim të madh për mbarë popullin! Sot, në qytetin e Davidit ju lindi Shëlbuesi ‑ Krishti Zot!  Lk 2,10-11

Dhe lutja jonë vazhdon akoma. Eja o zot Jezus!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s